Občania môžu, okrem kompostovania,   biologicky rozložiteľný odpad –  to je trávu, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov – max. dĺžka 30 cm, priemer do 3 cm, vypletú burinu, pozberový zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny –  odovzdať na Zbernom dvore v Smolníku v prevádzkovom čase to je každý piatok od 8,00 hodiny do 16, 00 hodiny.

Väčšie množstvo tohto odpadu /po nahlásení na tunajší úrad/ môžu si občania pripraviť na odvoz v nádobách pri svojom dome v deň jeho odvozu podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli obce. Harmonogram si môžu občania prevziať tiež na tunajšom obecnom úrade.

Upozorňujeme občanov, že je zakázané do tohto odpadu  primiešať iný odpad. V prípade zistenia zmiešania odpadu – služba sa nebude vykonávať.

harmonogram BRO