NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. marca 2011,

 

ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb

a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5b ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode

informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

 

§ 1

 

Toto nariadenie vlády ustanovuje hodnotu objednávok tovarov a služieb a faktúr za

tovary a služby, ktoré povinná osoba podľa § 2 zákona nezverejňuje.

 

§ 2

 

Povinná osoba podľa § 2 zákona okrem obce, mesta, vyššieho územného celku a nimi

zriadenej rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie nezverejňuje objednávky

tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a služieb na

jednej objednávke alebo jednej faktúre nepresahuje sumu 3000 eur bez dane z pridanej

hodnoty.

 

§ 3

 

Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia

a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary

a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje

sumu 1000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

 

§ 4

 

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

 

Iveta Radičová v.r.