Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm.t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje širokej verejnosti, že pre odberné miesto miesto Smolník č.d. 380, 382, 383,387  v úseku od č.d. 394 po č. d. 396

bude v termíne 03. august 2017 od 11.00 hod. do 14.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia