Obec Smolník, na základe opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, vyzýva všetkých  držiteľov psov na území obce Smolník, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po obci.

Držiteľ psa je povinný predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ako aj v zmysle VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ktorý nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených v zmysle  § 7 ods. 1 písm.  f) zákona č. 282/2002 Z.z.. Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý psa neprihlási do evidencie vedenej obcou v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

 Za tieto priestupky môže obec uložiť pokutu do 165 €.

Napriek tomu, že obec opakovane upozorňuje držiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov prostredníctvom obecného rozhlasu, úradnej tabule, internetovej stránky, uložením opatrení  v priestupkovom konaní, stále dochádza k porušovania platného zákona a všeobecne záväzného nariadenia.

Preto Obec Smolník, ako príslušný správny orgán na riešenie priestupkov, v prípade opakovaného  nerešpektovania tohto upozornenia, bude nedisciplinovaných držiteľov psov  aj menovite upozorňovať prostredníctvom obecného rozhlasu.