Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 23.05.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia
  4. Organizačné záležitosti obce Smolník
  5. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
  6. Žiadosti a rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver                                                                                      Radoslav Dlugoš  v.r.

                                                                                                    starosta obce Smolník