Aktivity Karpatsko-nemeckého spolku v Smolníku v roku 2009

Kultúrny spolok KNS patrí medzi jedno z najstarších občianskychzdružení v obci Smolník. Tohto roku oslávi 20. výročie vzniku. Tak ako po iné roky, aj tento rok chceme zhodnotiť prácu spolku za rok 2009 a stručne priblížiť činnosť občanom.Činnosť každého OZ závisí od dobrovoľnosti a nadšenia členov a samozrejme od finančných prostriedkov za kalendárny rok. Za rok 2009 sme od obce nedostali žiadne finančné prostriedky na činnosť. Preto sa naše aktivity financovali výlučne z vlastných zdrojov. Podali sme tri projekty na Ministerstvo kultúry sekcia národnostné menšiny a aj napriek finančnej kríze nám boli schválené všetky tri projekty. V júli 2009 sa vzdala funkcie predsedu KNS Smolník pani PhDr. Margita Brutovská. Na mimoriadnej členskej schôdzi bol dočasne poverený vedením pán Otomár Vasilco do uskutočnenia riadnej výročnej členskej schôdze, ktorá sa uskutoční vo februári 2010.Všetky projekty sme aj zrealizovali v druhom polroku 2009. Finančné prostriedky Ministerstva kultúry sme využili aj na nákup výpočtovej a multimediálnej techniky, zakúpili sme notebook, filmovú kameru a premietací prístroj. Túto techniku sme využívali počas celého obdobia a zaznamenávali aktivity členov a činnosť spolku.Prvý projekt “Gastronómia mantákov” mala úspech hlavne medzi členkami-gazdinkami, ktoré si medzi sebou vyskúšali a vymieňali recepty našich starých mám. Druhý projekt “Oživenie baníckych tradícii” sa niesol tohto roku témou “Banské znaky v minciach razených v Smolníku”. Chceli by me touto cestou poďakovať p. riaditeľovi ZŠ Mgr. Mikulášovi Barnovi, ktorý nám veľmi ochotne zapožičal náučné panely. Tieto panely pomohli priblížiť baníctvo – ťažbu medi a mincovníctvo v našej obci. Tretí projekt”Literárno-divadelné popoludnie” sa tohto roku nieslo pod mottom “Všetci pri jednom stole”. Pozvánka na tento projekt bola zverejnená aj v Slovenskomrozhlase na rádiu Regina. Tak ako pri všetkých projektoch aj na tento bolipozvaní členovia KN Spolkov z miest a obcí regiónu, taktiež nečlenovia a široká verejnosť. Prvý krát sme využili multimediálnu techniku, ktorou sme priblížili históriu a zaznamenali koncert Mgr. Marcela Šenkýra a Janky Kluknavskej. Spestrili nám popoludnie skladbou od Franza Schuberta. Za ich výkon, ktorý fascinoval všetkých prítomných poďakovali sólistom hostia a vyjadrili im obdiv. Ešte raz vyjadrujeme aj my veľké “Ďakujeme!” Tento projekt prekvapil všetkých zúčastnených o činnosti miestnej skupiny. Naša činnosť nie je len o speve, ale aj o vedomostiach o kultúrnych pamiatkach a o ich veľkom historickom dedičstve našich predkov. Touto cestou chceme poďakovať všetkým aktívnym členom, ktorí sa podieľali na príprave arealizácii projektov roku 2009 a členom spevokolu za ich celoročnú prípravu a reprezentáciu našej skupiny v obci aj mimo obce na kultúrnych podujatiach. Radi privítame nových členov, ktorí majú chuť a záujem rozvíjať kultúrnededičstvo našich predkov a pracovať s multimediálnou technikou.
Výbor KNS Smolník

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).