PRÍHOVOR STAROSTU

Vážení spoluobčania!

Z vrúcneho srdca by som sa Vám chcel poďakovať  za to, že ste mi v komunálnych voľbách 2018 opäť prejavili  svoju dôveru.

Vašim ÁNO sa spolu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom stávame správcami Vašej dôvery a to obdobie nasledujúcich štyroch rokov.

O dôvere toho človek počúva mnoho, pre mňa je dôležité poznanie, že dôvera je krehká a akákoľvek manipulácia s ňou jej dokáže nezvratne ublížiť.

Volebný mandát nám zverený, nás teda nie len zaväzuje, ale vytyčuje nám to pravé posolstvo- neublížiť Vašej dôvere.

Práca, ktorú budeme vykonávať, bude vychádzať z našich plných síl, budeme ochotní bojovať na doraz a ak nebudeme vládať, tak  pridáme.

Budeme chápať potrebu odosobnenia a za nevyhnutnosť považovať vzájomnú spoluprácu, ktorá bude realizovateľná  v momente, keď sa vyrovnajú hranice medzi pomyselnými  súperiacimi tábormi. Verím, že nám v tom pomôže pokora, ktorá patrí medzi jednu z najvzácnejších cností v živote človeka.

Chceme počúvať Váš hlas, chceme aby boli Vaše myšlienky  inšpiráciou pri samotnom procese progresu obce.

Potrebujeme, aby ste boli našou súčasťou, my sa chceme stať tou Vašou.

Nebojte sa hovoriť nahlas, nebojte sa hovoriť verejne a otvorene.

Apelujem nato, že to my sme sa stali Vašimi služobníkmi, nie naopak.

Spájajme sa- spájajme naše záujmy a pozerajme pritom na jeden spoločný cieľ, ktorý je nám drahý a to vytváranie takej obce, ktorá bude dávať pocit domova, bezpečia. Skúsme malými krokmi prinavracať Smolníku to, čo si zaslúži- dedinku, ktorá bude inšpiráciou.

Verím, že spoločnými silami a jedine tými, to zvládneme.

 

Radoslav Dlugoš

starosta obce Smolník

BANÍCKY DEŇ 2018

Víkend 7.9. – 9.9.2018 patril oslavám 775. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Smolník. Oslavy začali už v piatok 7.9. prednáškou pána Otomara Vasilcu v penzióne Marianna “História Obce Smolník v kocke”, kde si tí, ktorí si našli čas mohli vypočuť mnoho zaujímavých faktov a detailov o miestnej histórií nie len baníctva.

Tak ako po minulé roky sobotňajšia oslava Baníckeho dňa začala pietnou spomienkou na cintoríne pred pamätníkom banských nešťastí. Po spomienke na tých, ktorí v baniach nechali svoj život, prešiel obcou alegorický sprievod za účastí dychovej hudby Prakovčanka, šikovných a krásnych mažoretiek, členov banského spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka hudba s malými permonikmi a ďalšími váženými hosťami z banských spolkov.

Slávnostné otvorenie a kultúrny program boli pripravené pre širokú verejnosť a všetkých návštevníkov, ktorí prišli osláviť a vzdať česť baníckej histórii Smolníka. Po slávnostných príhovoroch pána starostu Radoslava Dlugoša, Ing. Jozefa Valka – predsedu baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta a nášho váženého hosťa doc. Ing. Juraja Ďurove PhD., ktorý sa prihovoril v mene združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, začal kultúrny program. Svoje umenie a talent predviedli mažoretky z Prakoviec. Svojím krásnym spevom nás potešili talentované dievčatá zo Smolníka Sárka a Betka Strakové. Krásnym programom nás prišli potešiť členovia folklórneho súboru Šarišan. Úsmev na tvárach vyčaril nám všetkým Ander z Košíc so svojím nestarnúcim zmyslom pre humor. Funky kapela Šani Sassi Band sa postarala o hudobné spestrenie programu. Na záver vystúpila skupina Motýľ, ktorá nás svojou hudbou zabávala do neskorých večerných hodín.

Okrem kultúrneho programu bol pre navštevníkov pripravený guláš, pivo a chutné pagáče. Pre deti nechýbala trampolína a predajcovia hračiek a cukrovej vaty.

Bodkou za oslavami baníctva bol nedeľný koncert Maroša Banga po slávnostnej omši v kostole svätej Kataríny Alexandrijskej. Tento charizmatický nevidiaci spevák predviedol svoj talent spolu so svojou manželkou Alexandrou Bangovou.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018

Obec Smolník sa zapojila do výzvy úradu vlády Slovenskej republiky

“Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018”

podprogram č. 2 : výstavba detských ihrísk.

Kde bola žiadosť obce komisiou odporučená

http://www.sport.vlada.gov.sk/data/files/7207.pdf

Na základe tohto odporučenia bolo vyhlásené verejné obstarávanie.

Po úspešnom schválení celého procesu verejného obstarávania úradom vlády, ktoré práve prebieha, bude v areáli materskej školy vybudované detské ihrisko.

UPOZORNENIE – NAKLADANIE S ODPADOM

Vážení občania,

v našej obci  opakovanie dochádza k nesprávnemu nakladaniu s odpadmi. V minulom týždni  boli  rozmiestnené ďalšie hnedé kontajneri s označením BRO na biologicky odpad zo záhrad zo strihania a orezávania kríkov a stromov, trávu, kvety, burinu, piliny a pod..

Napriek usmerneniam a dôrazným upozorneniam,  niektorí z nás,  vhadzujú do týchto kontajnerov handry, plasty,  papier a iný odpad alebo tento odpad ukladajú k brehom miestneho potoka alebo vyhadzujú ho na rôzne miesta, čím vytvárajú nelegálne skládky.

Pripomíname, že na oficiálnej webovej stránke obce je zverejnený „Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu“, podľa ktorého  pôvodcovia odpadu zo zelene môžu využiť na uloženie tohto odpadu najmä vlastné pozemky za účelom kompostovania,  kompostovisko na Zbernom dvore,  kontajneri s označením BRO, ktoré sú rozmiestnené po obci alebo na  Zbernom dvore.

Všetci chceme mať pekné a zdravé prostredie, preto sa snažme aspoň o dodržiavanie zákona o odpadoch, ak sa sami nepričiňujeme k spoločnému záujmu.

Poďakovanie patrí väčšine našich občanov a chalupárov, ktorí okolie svojich domov udržiavajú kosením a skrášľujú kvetinovou výzdobou.

 

V Smolníku, 10.7.2018                                                              Radoslav Dlugoš, starosta obce

KLASIKA NA VIDIEKU

Všetkých srdečne pozývame na koncert klasickej gitary a hoboja “Klasika na vidieku” , ktorý sa uskutoční 6.7.2018 v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej o 18.00 hod. Účinkujú Vladislava Fabianová – hoboj a Vladimír Ondrejčák – gitara.

Všetci ste srdečne vítaní.

Medzinárodný deň detí

Dňa 1.6.2018, tak ako všade vo svete, sa v Smolníku oslavoval medzinárodný deň detí. Učitelia spolu s rodičmi pripravili pútavý program s množstvom aktivít. Oslavy dňa detí sa okrem žiakov ZŠ s MŠ v Smolníku zúčastnili aj zástupcovia obce a rodičia. Veľká vďaka patrí učiteľom a rodičom, ktorí tento program pre deti pripravili.

TAJCH TAG – 10. ročník

V sobotu 30. júna sa na jazere Úhorna konali už po desiaty krát majstrovstvá vo varení gulášu Tajch Tag. Zúčastnilo sa 14 družstiev z blízka aj z ďaleka. Počasie prialo všetkým kuchárom a návštevníkom tohoto nášho pekného spoločenského dňa. Porota mala skutočne náročnú úlohu vybrať najlepšieho guláš majstra, keďže všetky guláše boli vynikajúce. Všetky družstvá za svoje kuchárske umenie dostali ako aj po minulé roky pamätnú drevenú medailu a pekné ceny. Na svoje si prišli všetci, ktorí zavítali na jazero. Tých menších potešilo cirkusové vystúpenie, kúzelník, maľovanie na tvár, gorálkovanie a trampolína. Pre tých “väčších” zahrala hudobná skupina Motýľ a ĽH FS Čačina. Pre športových nadšencov bol pripravený priateľský volejbalový turnaj. Príjemné prostredie jazera, slnečné lúče, hudba, smiech, stretnutia s priateľmi, výborné guláše a veľa ďalších momentov spravilo z tohto desiateho ročníka Tajch Tag-u vydarený deň. Vďaka patrí všetkým, ktorí prišli, vystupovali, alebo inak pomohli.