… komentáre …

Vážení spoluobčania !

Ako som prisľúbila – dávam svoje stanovisko k anonymným komentárom. Hneď v úvode Vás chcem ubezpečiť, že nemám v záujme žiadne komentáre nezverejňovať, všetky sú zverejnené a ja som potrebovala čas na to, aby som si ich mohla všetky prečítať.

Nie je pravdou, že som dostala odmeny 11.000 EUR, neviem, kde ste prišli k tejto informácii.V uzneseniach zo zasadnutia OZ z decembra 2009 je presná informácia, že moja odmena bola vo výške dvoch mesačných platov. Nie je pravdou, že môj syn si odkúpil aparatúru z obce, obecná aparatúra, ktorú som zdedila v roku 2007  je stále vlastníctvom obce a je v pôvodnom technickom stave. Časť aparatúry je uskladnená v reštaurácii Alžbetin dom a druhá časť je v Dome Nádeje a slúži širokej verejnosti pri smútočných obradoch. Máte právo myslieť si, že nič nerobím, je to Váš názor, ale písať klamstvá a verejne osočovať moju osobu … prečo to robíte, čo tým sledujete ?

Na obecnom úrade v Smolníku nikdy nebola funkcia hlavného účtovníka a v zmysle zákona 552/2003 sa neriešila pozícia vedúceho zamestnanca, zmena bola vykonaná na pracovnej pozícii odborného referenta a preto nebolo potrebné robiť výberové konanie ! Vzhľadom k tomu, že v Smolníku je veľká miera nezamestnanosti, keby bola táto pracovná pozícia obsadená akýmkoľvek spôsobom, vždy je to neprijateľné pre tých, ktorí neuspeli. 28.2.2010 pani Brigita Krompaská skončila svoj pracovný pomer na OcÚ v Smolníku a odišla do starobného dôchodku. Na našu stránku dávame a budeme dávať všetky info zo života našej obce, verejnosť bola informovaná na úradnej tabuli o rozpočte obce, vždy sú zverejnené všetky potrebné info v súlade so zákonom. Nedá sa všetko urobiť hneď, je to časovo pomerne náročné. Skúste si aj Vy občania nájsť čas a začnite sa zúčastňovať verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva, práve to je priestor, kde môžeme otvorene diskutovať o problémoch.

Chcem Vás tiež upozorniť na skutočnosť, že obec robí všetko preto, aby sa vrátila zamestnanosť do nášho Smolníka, aj v prípade tabakovej továrne prebeho a stále prebieha množstvo rokovaní a sedení, žiaľ, všetko je to zatiaľ v rovine diskusíí a plánov od prípadných investorov a nie je možné v tejto chvíli hovoriť o detailoch.

S úctou Vaša starostka

PhDr. Margita Brutovská

Problémy našej obce

Vážení spoluobčania !

Vážim si, že si nájdete čas a vyjadrujete svoje názory a pripomienky prostredníctvom našej stránky, všetky som si prečítala, aj tie kladné, samozrejme aj tie záporné. Chcem Vás v tomto svojom krátkom príspevku informovať o situácii ohľadne katastrofálnej cesty a o kanalizácii v našej obci.  Ubezpečujem Vás, že problém opravy cesty sa rieši už dlhodobo a nie je nám to ľahostajné, je to naša priorita! Hlavná cesta v našej obci je majetkom košického samosprávneho kraja, spravuje ju odbor dopravy. Už začiatkom minulého roku sme mali rokovania ohľadom opravy ciest, písomne sme mali potvrdené, že cesta bude opravená do konca roku 2009. Ako môžete sami vidieť, nestalo sa tak. Dôvodom sú finančné prostriedky. Aj napriek opätovným rokovaniam a prísľubom sa neprestanem venovať tomuto problému, pretože aj ja osobne mám názor, že naše cesty sú nevyhovujúce a je to negatívna reklama pre našu obec. Kanalizácia je našou druhou prioritou, máme vypracovaný projekt aj stavebné povolenie, problémom sú opäť financie, pretože finančné prostriedky boli prideľované obciam, ktoré majú viac ako 2.000 obyvateľov. K ostatným Vašim komentárom, predovšetkým ku tým kritickým sa vyjadrím v najbližších dňoch.

S úctou

Vaša starostka PhDr. Margita Brutovská

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

VÁŽENÍ   SPOLUOBČANIA !

Dovoľujeme si informovať širokú verejnosť, že v našej obci sa plánuje tohto roku rekonštrukcia verejného osvetlenia z fondov európskej únie.

Chceme Vás touto cestou požiadať o Vaše podnety, aktuálne pripomienky, ak sa v blízkosti Vašich domovov nachádzajú neosvetlené miesta, aby ste túto informáciu dali na Obecný úrad v Smolníku a tým prispeli k tomu, aby zrekonštruované osvetlenie bolo vyhovujúce pre všetkých občanov našej obce.

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

OZNAM

Týmto oznamujeme občanom obce a návštevníkom Obecnej knižnice, že od 22.02.2010 je sprístupnený internet pre širokú verejnosť na troch počítačoch v priestoroch Obecnej knižnice. Ak nemáte možnosť prístupu na internet vo svojich domácnostiach, využite túto novú službu.

Knižničný poriadok

Obec  S M O L N Í K
so sídlom Obecný úrad č. 1, 055 66  Smolník

O b e c n á    k n i ž n i c a  S M O L N Í K
K n i ž n i č n ý      p o r i a d o k

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Knižničný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice s jej používateľmi
 2. Obecná knižnica v Smolníku spĺňa úlohu v oblasti kultúry, vzdelávania miestneho obyvateľstva, rozvíja informačnú činnosť. Knižnica nadobúda a sprístupňuje knižničný fond v súlade so svojim poslaním s prihliadnutím na potrebu používateľov obce. (viac…)

Cestovné poriadky platné od 1.februára 2010

Prinášame Vám aktuálne cestovné poriadky. V budúcnosti ich nájdete na tejto stránke, ktorá sa nachádza hore – vľavo.

Úhorná – Smolník – Mníšek nad Hnilcom – Prakovce – Gelnica [ 1strana ]

Košice – Jasov – Poproč – Medzev – Štós – Štós, Štós,kúpele – Smolník [ 1strana, 2 strana ]

Smolník – Štós, Štós,kúpele – Štós – Medzev – Poproč – Jasov – Košice [ 1strana, 2 strana ]

Spišská Nová Ves – Nálepkovo- Mníšek nad Hnilcom – Smolník – Úhorná [ 1strana ]

Úhorná – Smolník – Mníšek nad Hnilcom – Nálepkovo- Spišská Nová Ves [ 1strana ]

*všetky cestovné poriadky sú v PDF forme a sú platné od 1. februára 2010

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Smolník

124/2010

Smolník 15.02.2010
Všetkým občanom obce Smolník

P O Z V Á N K A

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 19.02.2010 so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2010
 5. Zásady hospodárenia s majetkom obce
 6. Nakladanie s majetkom obce – predaj a nájom
 7. Knižničný poriadok a pravidlá používania internetu v Obecnej knižnici
 8. Voľba prísediacich
 9. Žiadosti a rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenie a záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce