Nakladanie s odpadom v našej obci !

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať zmesový komunálny odpad , oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Preto apelujeme na občanov obce Smolník, aby si osvojili tieto povinnosti nakladania a zaobchádzania s odpadmi a dostali ich do praxe, pretože sa ešte stále vyskytujú prípady nesprávneho a nevhodného nakladania s odpadmi !!!

Praktická rada : Okrem iných činností je tiež zakázané zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad.

Stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola v minulosti symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.

Zvyk pochádzajúci z antických čias sa udržal do dnešných čias. K nemu sa v posledný aprílový deň pripojila aj naša obec. Na námestí bol vztýčený mladý smrek, vyzdobený vencom a stuhami.

Zimná údržba obecných komunikácii

Milí spoluobčania,

zimná údržba obecných ciest a chodníkov prebieha postupne podľa aktuálneho počasia a frekventovanosti ciest.

Ak potrebujete nahlásiť zlý stav alebo pomoc prípadne z nejakého dôvodu uprednostniť nejaký úsek prosím kontaktujte:

starostu obce – 0911 889 012

zástupca starostu obce Ján Hvišč – 0904 345 941

koordinátora Peter Capcara – 0918 039 387

Robíme všetko pre to aby boli tieto cesty posypané a zjazdné.

Za pochopenie ďakujeme

Novoročný príhovor starostu

Vážení spoluobčania!

Pred niekoľkými hodinami sme spoločne prekračovali prah starého roka a zároveň sme sa tak dotkli pôdy toho nového. Aký je to zrazu pocit, obracať list kalendára s uvedomením, že všetko začína od znova?  Je pred nami 365 dní, čo znamená 365 nových, úžasných príležitostí. Môžeme sa zdokonaľovať, malými krokmi sa meniť, nemusíme nič, no môžeme všetko.

Tento čas, je zároveň dôležitý preto, aby sme pookreli a obzreli sa späť. Čo vidíme? Obraz tých dobrých dní, kedy sme boli šťastní, no  vybavia sa aj dni, ktoré boli o čosi viac zamračené, no práve tie pomáhali  uvedomovať si hodnotu dní, ktoré boli sprevádzané slnečným žiarením.

Jednoducho povedané, predchádzajúci rok bol tvorený striedaním tých dobrých a menej dobrých udalostí. Je to sínusoida života, akýsi zákon prírody, ktorá nás učí chápať rovnováhu.

Odhliadnuc od osobných životov, teda zoskupením každého jedného, sa nám vyskladá obraz života obce v rámci uplynulého roka    2018. Prechádzali sme rôznymi prekážkami, učili sme sa neostávať ležať , učili sme sa byť silní v momentoch, kedy to nebolo práve najľahšie. Spoločne sa prežívali aj dni radosti, dni, kedy úspech na nás mával a bol tak našou odmenou za dobre odvedenú prácu.

Sú veci, ktoré mohli byť vykonané lepšie, teda mohli byť spravené inak. Našťastie, aj pre nás platí fakt 365tich dní, čiže možností, čím sa nám dostáva do rúk neuveriteľný dar, ktorý využijeme najlepšie, ako vieme.

Milí Smolníčania, dovoľte, aby som Vám zo srdca poprial rovnováhu. Dni také, ktoré budú plné slnečného svetla no zároveň aj dni mierne upršané, ktoré naučia chápať hodnotu tých slnečných. Prajem Vám veľa šťastia, no samozrejme aj príležitosti, vďaka ktorým nastane pochopenie, že šťastie nie je samozrejmé. Prajem Vám aj okolie tých správnych ľudí, vďaka ktorým to má zmysel, no na druhú stranu prajem prúd  takých, ktorí nás donútia uvažovať nad skutočnými hodnotami v živote.

Šťastný nový rok 2019!

PRÍHOVOR STAROSTU

Vážení spoluobčania!

Z vrúcneho srdca by som sa Vám chcel poďakovať  za to, že ste mi v komunálnych voľbách 2018 opäť prejavili  svoju dôveru.

Vašim ÁNO sa spolu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom stávame správcami Vašej dôvery a to obdobie nasledujúcich štyroch rokov.

O dôvere toho človek počúva mnoho, pre mňa je dôležité poznanie, že dôvera je krehká a akákoľvek manipulácia s ňou jej dokáže nezvratne ublížiť.

Volebný mandát nám zverený, nás teda nie len zaväzuje, ale vytyčuje nám to pravé posolstvo- neublížiť Vašej dôvere.

Práca, ktorú budeme vykonávať, bude vychádzať z našich plných síl, budeme ochotní bojovať na doraz a ak nebudeme vládať, tak  pridáme.

Budeme chápať potrebu odosobnenia a za nevyhnutnosť považovať vzájomnú spoluprácu, ktorá bude realizovateľná  v momente, keď sa vyrovnajú hranice medzi pomyselnými  súperiacimi tábormi. Verím, že nám v tom pomôže pokora, ktorá patrí medzi jednu z najvzácnejších cností v živote človeka.

Chceme počúvať Váš hlas, chceme aby boli Vaše myšlienky  inšpiráciou pri samotnom procese progresu obce.

Potrebujeme, aby ste boli našou súčasťou, my sa chceme stať tou Vašou.

Nebojte sa hovoriť nahlas, nebojte sa hovoriť verejne a otvorene.

Apelujem nato, že to my sme sa stali Vašimi služobníkmi, nie naopak.

Spájajme sa- spájajme naše záujmy a pozerajme pritom na jeden spoločný cieľ, ktorý je nám drahý a to vytváranie takej obce, ktorá bude dávať pocit domova, bezpečia. Skúsme malými krokmi prinavracať Smolníku to, čo si zaslúži- dedinku, ktorá bude inšpiráciou.

Verím, že spoločnými silami a jedine tými, to zvládneme.

 

Radoslav Dlugoš

starosta obce Smolník

BANÍCKY DEŇ 2018

Víkend 7.9. – 9.9.2018 patril oslavám 775. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Smolník. Oslavy začali už v piatok 7.9. prednáškou pána Otomara Vasilcu v penzióne Marianna “História Obce Smolník v kocke”, kde si tí, ktorí si našli čas mohli vypočuť mnoho zaujímavých faktov a detailov o miestnej histórií nie len baníctva.

Tak ako po minulé roky sobotňajšia oslava Baníckeho dňa začala pietnou spomienkou na cintoríne pred pamätníkom banských nešťastí. Po spomienke na tých, ktorí v baniach nechali svoj život, prešiel obcou alegorický sprievod za účastí dychovej hudby Prakovčanka, šikovných a krásnych mažoretiek, členov banského spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka hudba s malými permonikmi a ďalšími váženými hosťami z banských spolkov.

Slávnostné otvorenie a kultúrny program boli pripravené pre širokú verejnosť a všetkých návštevníkov, ktorí prišli osláviť a vzdať česť baníckej histórii Smolníka. Po slávnostných príhovoroch pána starostu Radoslava Dlugoša, Ing. Jozefa Valka – predsedu baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta a nášho váženého hosťa doc. Ing. Juraja Ďurove PhD., ktorý sa prihovoril v mene združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, začal kultúrny program. Svoje umenie a talent predviedli mažoretky z Prakoviec. Svojím krásnym spevom nás potešili talentované dievčatá zo Smolníka Sárka a Betka Strakové. Krásnym programom nás prišli potešiť členovia folklórneho súboru Šarišan. Úsmev na tvárach vyčaril nám všetkým Ander z Košíc so svojím nestarnúcim zmyslom pre humor. Funky kapela Šani Sassi Band sa postarala o hudobné spestrenie programu. Na záver vystúpila skupina Motýľ, ktorá nás svojou hudbou zabávala do neskorých večerných hodín.

Okrem kultúrneho programu bol pre navštevníkov pripravený guláš, pivo a chutné pagáče. Pre deti nechýbala trampolína a predajcovia hračiek a cukrovej vaty.

Bodkou za oslavami baníctva bol nedeľný koncert Maroša Banga po slávnostnej omši v kostole svätej Kataríny Alexandrijskej. Tento charizmatický nevidiaci spevák predviedol svoj talent spolu so svojou manželkou Alexandrou Bangovou.

[rl_gallery id="11199"]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018

Obec Smolník sa zapojila do výzvy úradu vlády Slovenskej republiky

“Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018”

podprogram č. 2 : výstavba detských ihrísk.

Kde bola žiadosť obce komisiou odporučená

http://www.sport.vlada.gov.sk/data/files/7207.pdf

Na základe tohto odporučenia bolo vyhlásené verejné obstarávanie.

Po úspešnom schválení celého procesu verejného obstarávania úradom vlády, ktoré práve prebieha, bude v areáli materskej školy vybudované detské ihrisko.

[rl_gallery id=”11173″]