Zlúčenie Smolnických web stránok

Naša obes mala donedávna (konkrétne do včera) dve stránky. Túto smolnik.sk a staršiu, ale o to navštevovanejšiu stránku smolnik.gl.mesto.sk. Po vzájomnej dohode s tvorcom tejto stránky sme ich spojili do jednej. Väčšinu materiálov vypracoval Bc. Martin Kovaľ  ako svoj stredoškolský projekt. Historické fotografie taktiež vyhľadal a zdokumentoval on. Za toto všetko sa mu chcem poďakovať a dúfam, že naša nová stránka bude dosahovať minimálne kvalitu tej jeho.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!
S pozdravom Taras Kapraľ

ŠŤASTNÉ A VESELÉ !

Milí spoluobčania !

Čas vianočný je čas výnimočností, ale aj čas protirečení. Čas darčekov a čas uponáhľanosti. Čas stresov, ale aj čas zastavenia. Čas radosti pre jedného, ale možno čas bolesti pre druhého. Čas pre detský smiech…

Bolo by pekné, ak by sa tento čas stal pre všetkých tých, ktorí sa radujú, ale aj pre tých, ktorí možno smútia, krehkou a vzácnou kvetinou, možno jednoduchou na dotyk, ale nádhernou vo svojej podstate.

Je to aj čas, kedy sú k sebe ľudia pozornejší, kedy si navzájom viac ako inokedy želajú iba samé pekné veci. Práve v čase vianočnom sú naše srdcia o čosi viac bližšie, viac spojené, viac prebudené, viac priateľské, viac usmiate.

Dovoľte aj mne, aby som aj Vám, milí spoluobčania zaželala krásne a radostné Vianoce, plné zdravia, spokojnosti, rodinnej pohody a božieho požehnania.

Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou a aktivitou prispeli k rozvoju našej krásnej obce a v Novom roku 2010 Vám prajem splnenie všetkých prianí a také obyčajné ľudské šťastie !

S úctou Vaša starostka
PhDr. Margita Brutovská

Tabaková továreň – na predaj

Základné údaje

Areál sa nachádza v centrálnej časti mesta Smolník, pričom jeho najstaršie budovy – administratívna budova a stará výrobná budova tvoria dominanty Hlavného námestia. Zostávajúca časť areálu tvorená parc. č. 88/1 mierne klesá do údolia Smolníckeho potoka. Túto skutočnosť rešpektuje aj prevažná časť objektov, ktoré (viac…)

Mikuláš

Čas Vianoc sa blíži, snežik poletuje a my sme neporušili niekoľkoročnú tradíciu a privítali sme aj tento rok zimu tak, ako sa patrí ! Večer 5. decembra prišiel Mikuláš do našej obce na krásnom voze s koňom, spolu s čertom a anjelom, všetkých nás milo pozdravil a za spoločného odpočítavania s prítomnými sa rozžiarila slávnostná Vianočná výzdoba spolu s veľkým Vianočným stromčekom. Mikuláš potom v sprievode prítomných prešiel pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde ho už nedočkavo čakali najmenší, aby mu mohli niečo pekné zarecitovať alebo zaspievať. Dobrý Mikuláš ich obdaril sladkosťou, nezabudol každého pochváliť, porozprávať sa. Potom sa už Mikuláš ponáhľal za ďalšími detičkami a nám všetkým, ktorí sme sa tejto akcie zúčastnili zostal na tvárach úsmev spokojnosti…

Vitajte!

Vážení spoluobčania, milí priatelia!

Dovoľujeme si osloviť Vás aj týmto spôsobom, v dnešnej dobe tak veľmi populárnym –  prostredníctvom internetu, nakoľko táto forma komunikácie je veľmi dôležitá a určite aj nevyhnutná.

Obec Smolník má od mesiaca október 2009 oficiálnu web stránku pod názvom : www.smolnik.sk, kde Vám chceme poskytnúť všetky informácie, aktivity, ktoré sú v našej obci. Máme v tomto smere určitú predstavu, ktorú chceme postupne realizovať. Ak sa pozriete na stránku a jej jednotlivé sekcie, nájdete tam napr. sekciu knižnica a obecné zastupiteľstvo.

V časti, ktorá bude venovaná knižnici, Vás chceme informovať o všetkých novinkách, ktoré sa udiali v knižnici za posledné obdobie a môžeme Vás ubezpečiť, že toho nebolo málo. V časti, ktorá bude venovaná obecnému zastupiteľstvu, Vás budeme pravidelne informovať o zasadnutiach obecného zastupiteľstva, práve v tejto rubrike chceme zverejňovať všetky informácie, aby bola celá široká verejnosť informovaná o práci a aktivitách obce. Radi uvítame všetky Vaše pripomienky, návrhy, námety aj sťažnosti, ktoré budeme riešiť v samostatnej rubrike. Na všetky pripomienky budeme samozrejme reagovať a odpovedať.

Ak je to možné, buďte trošku zhovievaví a trpezliví, ak sa vyskytne nejaký problém na stránke, budeme sa ho snažiť promptne riešiť Chceme Vás tiež upozorniť, že stránka smolnik.gl.mesto.sk nie je spravovaná obcou Smolník. Sme presvedčení, že vzájomnou aktívnou komunikáciou na tejto stránke prispejeme k zlepšeniu vzájomných vzťahov v tejto obci a zabránime rôznym negatívnym postojom a dezinformáciám.

S úctou
Vaša obec

Kniha návštev

Ako ste si mali možnosť všimnúť, stránka zmenila svoju tvár a práve sa pracuje na vytvorení a zlepšení novej verzie stránky, ktorá bude mať oveľa viac možnosti ako predchádzajúca. Na stránke sa môže každý užívateľ registrovať a obohatiť web o svoj článok. Taktiež je umožnené komentovanie všetkých príspevkov.

Kniha odkazov funguje na báze komentovania tohto príspevku.

Čo je nové v knižnici

………… čo je nové v knižnici ? ……………

Vážení spoluobčania, milí priatelia kníh !

V Smolníckych novinách ročník VII. č. 1 r. 2009 sme Vás informovali o zmenách, ktoré boli vykonané v Obecnej knižnici. V priestoroch knižnice boli vymenené staré okná za nové – plastové, boli urobené nové stierky a rozvody elektrického vedenia. Priestory knižnice boli rozšírené o 2 miestnosti. Firma Imperial Tobacco Slovakia, závod Smolník darovala do Obecnej knižnice nábytok a počítače, ktoré budú v priebehu mesiaca január 2010 pripojené na internet. Plánujeme aplikovať do praxe aj knižnično informačný systém v našej knižnici. Budeme Vás pravidelne informovať o všetkých krokoch v tejto oblasti.Chceme vyhovieť všetkým, ktorí si nájdu chvíľku zo svojho voľného času a chcú ju venovať takej krásnej záľube, ako je čítanie kníh a plánujeme uskutočniť prieskum, ktorý nám napomôže zistiť optimálne hodiny, kedy bude knižnica k dispozícii širokej verejnosti. V spolupráci so ZŠ s MŠ plánujeme organizovať stretnutia s najmenšími čitateľmi, máme v pláne akcie, ktoré zatiaľ neprezradíme, ale veríme, že budú lákadlom hlavne pre naše deti.Sme presvedčení, že práve takýmito aktivitami budeme nápomocní všetkým tým, pre ktorých je kniha neodmysliteľnou súčasťou života.

Počítače v knižnici Regále v knižnici