Poľovnícky ples

Dňa 14. februára 2015 sa v Reštaurácii Alžbetin Dom konal pod záštitou Poľovníckeho združenia PZ Smolník II a obce Smolník Poľovnícky ples. Ples slávnostne otvorili mažoretky Shinnig Stars z Prakoviec, do tanca a pre zábavu hral folklórny súbor Čarnica. Ako to už na dobrom plese býva zvykom, nechýbala atraktívna tombola, ktorá výhercov určite potešila. Dobrá nálada, úsmev na tvári a tanec pri dobrej hudbe bol určite zárukou príjemne strávených chvíľ … Na priložených fotografiách si môžete vychutnať plesovú atmosféru.

Aktivity PZ

Poľovnícke združenie  PZ Smolník II

Poľovnícke združenie PZ Smolník II hospodári na prenajatých poľovných pozemkoch o výmere 3140 Ha v zmysle schválených platných nájomných zmlúv .Rozhodnutím Obvod. lesného úradu  v Gelnici bola pre PZ vyhlásená poľovná oblasť s hlavným chovom jelenej zveri . Členskú základňu tvorí 24 poľovníkov , ktorí realizujú výkon práva poľovníctva . Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné , racionálne a cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov. Zároveň je časťou kultúrneho dedičstva a tvorby a ochrany životného prostredia. Členovia nášho PZ sa snažia po celý rok zveľaďovať a chrániť zverené hodnoty a zároveň úzko spolupracujú aj s miestnymi organizáciami a obcami , na pôde ktorých hospodária. Hlavnou činnosťou členov je chov zveri , ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu , štruktúry , pomeru pohlavia , kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu v ktorom zver žije. Rok poľovníka je možné deliť na niekoľko častí , ktoré sú charakteristické výkonom určitých činností potrebných na udržanie priaznivého stavu v poľov. združení. V zimnom období , hlavne v čase núdze (1.11.- 28.2.) sa naši členovia venujú hlavne prikrmovaniu zveri , ktorá má v zime sťažený prístup k potrave . Na tieto účely často nakupujeme rôzne druhy krmiva , hlavne jadrové (obilniny) a dužinaté (cukrová repa a p. ). Zároveň zver prikrmujeme aj senom , ktoré tvorí hlavnú časť krmiva. Krmivo zveri predkladáme v účelovo vybudovaných poľovníckych zariadeniach ako sú zásobníky sena , soliská a prikrmovacie žlaby na jadrové krmivo. Na jar a počas leta čistíme , opravujeme a budujeme nové krmelce  a pripravujeme dostatok sena na zimné obdobie . Všetky tieto činnosti vykonávajú členovia v rámci povinných brigád. Jeseň je časom , kedy realizujeme selektívny odstrel jelenej zveri v zmysle platných pravidiel a predpisov.  Členovia PZ sa okrem chovu a lovu zveri venujú aj iným činnostiam . Každoročne organizujeme poľovnícky ples pre členov aj širokú verejnosť , na ktorý sú priaznivé ohlasy . Aktívne spolupracujeme so Základnou a mater. školou v Smolníku , kde sa snažíme žiakom v poľovn. krúžku priblížiť poľovníctvo formou praktických ukážok a reálnych činností vykonaných v prírode. Organizujeme spoločné poľovačky na diviačiu zver v zimnom období , ktorých sa zúčastňujú hostia z územia celého Slovenska a často aj zo zahraničia , čím dochádza nepriamo aj k propagácii nášho kraja v ktorom žijeme. Celoročne sa zúčastňujeme školení a seminárov zameraných na prehĺbenie poznatkov v oblasti poľovníctva v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z.  To je v krátkosti náčrt činnosti PZ a jej členov. Touto formou sa chcem poďakovať všetkým – členom PZ za ich odvedenú prácu ,aj širokej verejnosti ktora nám akokoľvek pomohla pri našej činnosti a v mene PZ Smolník II Vám prajem úspešný , pokojný a šťastný  rok 2010 .

Predseda PZ Smolník II.

Ing. KLOUČEK Tomáš