Fašiangový večierok – SZZP

Dňa 15.02.2012 sa v Alžbetinom dome so začiatkom o 17.00 hodine konal už tradičný Fašiangový večierok. Táto akcia patrí k veľmi obľúbeným medzi členmi – svedčí o tom aj bohatá účasť našich členov a sympatizantov. Do tanca a pre zábavu hral DJ Miro Širilla. Našej akcie sa zúčastnili aj členovia KNS v Smolníku za čo im úprimne ďakujeme. Spoločná zábava, dobrá nálada, veselý smiech a tanec nás všetkých sprevádzal do neskorých nočných hodín. Priložené fotografie vystihujú super atmosféru….

 

 

Výročná schôdza SZZP

Dňa 31.01.2012 sa konala v Alžbetinom dome Výročná schôdza SZZP v Smolníku pri príležitosti 10. výročia založenia zväzu. Schôdze sa zúčastnilo približne 80 členov vrátane  hostí  a pozvaných členov z ostatných zväzov Gelnického regiónu. Táto výročná schôdza bola výnimočná, pretože sa na nej hodnotilo 10. ročné obdobie činnosti a tiež sa veľa spomínalo. Všetci prítomní si pri tejto príležitosti zaspomínali aj na členov, ktorí už nie sú medzi nami. Stanovil sa plán činnosti na rok 2012, prebrali sa všetky organizačné záležitosti a ako to už býva zvykom na našich stretnutiach, všetko sme ukončili spoločným spevom. Predsedníčka p. Širillová poďakovala všetkým za ich aktívnu činnosť a tiež za ochotu členov pri organizovaní rôznych akcií.

Tak si všetci zaželajme do ďalších rokov pevné zdravie a veľa chuti a optimizmu do ďalších spoločných aktivít…

PREHĽAD ČINNOSTI SZZP V SMOLNÍKU ZA 10 ROKOV TRVANIA NAŠEJ ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE

Naša ZO SZZP vznikla odčlenením od ZO Mníšek nad Hnilcom, v ktorej boli organizovaní občania zo Smolníka, Úhornej a Smolníckej Huty. Podnet na samostatnú organizáciu vyšiel od vtedajšieho starostu obce Smolník p. Ing. Jána Fritscha a tiež od niektorých členov, ktorí do Mníška nad Hnilcom na akcie veľmi nechodili.

Prípravný výbor na založenie novej ZO, pozostával z týchto členov: Terézia Leitnerová, Margita Retterová, Vojtech Gábor, Jiřina Gajdošová, Mária Širillová, Adolf Šafář, Jana Krompaská a tiež nebohé Helena Oravcová a Anna Palková.

Pri vzniku ZO nás bolo 63 členov. Po rozdelení písomností a financií od ZO Mníšek nad Hnilcom, za súčinnosti OR Gelnica, sme mali ustanovujúcu schôdzu dňa 27.1.2002. Na nej bol zvolený výbor v tomto zložení:

  • predseda– Mária Širillová
  • podpredseda – Terézia Leitnerová
  • tajomník – Anna Palková
  • hospodár – Helena Oravcová
  •  športový referent – Vojtech Gábor a Adolf Šafař
  • kronikár – Magda Hűtterová
  •  revízor – Jana Krompaská
  •  pomocní členovia výboru boli – Margita Retterová, Jiřina   Gajdošová, Viera Ludvíková, Magda Heizerová

Na tejto schôdzi bol prijatý plán práce, podľa ktorého sme pracovali po celý rok, a podľa možnosti sme sa zúčastňovali na akciách, ktoré usporiadala OR. Naše vlastné akcie za r. 2002 – fašiangový večierok, tenisový turnaj v školskej telocvični, výstavka ručných prác a veľkonočných jedál, ktoré sme potom dali do DOS, varenie guľášu vtedy na novej strelnici, 4 zájazdy na predvádzanie zdravotníckych potrieb do Rožňavy, Prešova, Vyšných Ružbách a Krásnohorského Podhradia. V septembri sme uskutočnili 0. ročník  Streleckého dňa pre celý okres. V októbri sme pripravili oslavu ,,Úcta k starším“, kde členky našej ZO za doprovodu    gitary p. Horvátha a harmoniky p. Zvirinského vystupovali s programom, s ktorým potom vystupovali aj na oslavách obce. V novembri sme usporiadali Katarínsku zábavu, na ktorej nám do tanca hrala skupina Seľanka. Boli sme na vystúpenie Oľgy Szabovej. V máji sme boli 3 dni brigádovať na miestnom cintoríne. Zúčastnili sme sa okresných akcií: Dáma, OŠH, Deti deťom, Mikuláš pre deti, stolnotenisový turnaj v Jaklovciach. Na týchto akciách sme boli úspešní, obsadzovali sme popredné miesta. Naši členovia sa zúčastnili dvoch rekondičných pobytov v Ľubovnianskych kúpeľoch a Turčianskych Tepliciach.

Rok 2003 – Výročná schôdza

Každý mesiac sme mali zasadanie výboru a nasledovné akcie, z ktorých sa mnohé zopakovali z predošlého roka a opakujú sa dodnes. Boli sme na predstavení ,,Nabucco“ v Štátnom divadle v Košiciach. Usporiadali sme oslavu ,,Dňa matiek“, boli sme sa kúpať na termálnom kúpalisku vo Vrbove. 23 našich členov sa zúčastnilo rekondičného pobytu v Turčianskych Tepliciach, a tiež v Bojniciach. V novembri sme úspešne absolvovali ,,Abilympiádu“ v Martine, kde sme súťažili v speve, viazaní kvetov a ručných prácach. Zúčastnili sme sa dvoch detských akcií ,,Deti deťom“ a ,,Slnko svieti i nám“ a všetkých akcií z 1. roku.

Rok 2004 – Výročná schôdza

Deň matiek, Fašiangový večierok, 2x guľáš a opekanie v prírode, 4x zájazd Poľsko, vznikla spevácko-tanečná skupina Nádej, ktorá každoročne pod vedením pani Liptákovej a Oravcovej a za doprovodu gitaristu pána Horvátha a harmonikára pána Zvirinského pripravovali programy aj na obecné oslavy a tiež na okresnú konferenciu.

Rok 2005 – Výročná schôdza

Fašiangový večierok, Rekondičný pobyt Nimnica, Rekondičný pobyt Turčianske Teplice, opekanie a guľáš na Jazere Úhorná, Strelecký deň, poznávací zájazd Krakow – korunovačný hrad Wawel, soľná baňa Vielička, Zakopane, Katarínsky večierok a všetky okresné akcie.

Rok 2006 – Výročná schôdza

Fašiangový večierok, kúpanie Miškolc-Tapolcza, Deň matiek – skupina Nádej,                  2x opekanie + guľáš , 2x termálne kúpalisko Maďarsko, Strelecký deň – Jazero Úhorná prvý rok, Úcta k starším, Michalovce ,,Srdce ako dar“ –súťaž v speve – 1.miesto, Katarínsky večierok, Vianočný koncert – DOS Nálepkovo, okresné akcie, školenie hospodárov, revízorov, Rekondičný pobyt Nimnica a Turčianske Teplice.

Rok 2007 – Výročná schôdza

Fašiangový večierok, 10. výročie založenia OR v Gelnici – Nádej program, OŠH v ZŠ Smolník, guľáš Jazero Úhorná, termálne kúpalisko Maďarsko, Strelecký deň – program ,,Uhornianska svadba“, výlet do Egru – prehliadka hradu, katedrály a kúpanie na termálnom kúpalisku, zájazd do Poľska, Katarínska zábava a okresné akcie.

Rok 2008 – Výročná schôdza

Fašiangový večierok, Deň matiek, kultúrny program pre investorov na OÚ, výstava ručných prác, Deň remesiel Kežmarok, Výstavné trhy Spišská Nová Ves, Strelecký deň, Salamander Banská Štiavnica, Večierok skupiny Nádej, zájazd Poľsko, katarínska zábava, okresné akcie.

Rok 2009 – Výročná schôdza

Fašiangový večierok, jarný pochod Volovec, OŠH, súťaž vo varení guľáša Jazero Úhorná – 2.miesto, kúpanie Vrbov, RP Turčianske Teplice, Remeslá Kežmarok, Strelecký deň Úcta k starším, katarínska zábava, okresné akcie.

Rok 2010 – Výročná schôdza

Fašiangový večierok, kúpalisko Vrbov, Deň matiek, guľáš v prírode, Remeslá Kežmarok, RP Šírava, mesiac Úcty k starším, Duchovná ružencová cesta ku Štóskej kaplnke + opekanie, kúpalisko Vrbov, Katarínsky večierok, okresné akcie.

Rok 2011 – Výročná schôdza

Fašiangový večierok, kúpalisko Vrbov, Deň matiek + program, Turčianske Teplice, Vrbov, Banícky deň, Deň úcty k starším, Strelecký deň, Náučný chodník – Smolnícka Píla – Štós, Pochod Smolník – Štós Kúpele, termálne kúpalisko Vrbov.

Zúčastňovali sme sa aj okresných akcií, ktoré robili ostatné ZO a to Dáma Prakovce, Deti deťom Žakarovce, OŠH – táto akcia rotovala, detská akcia Slnko svieti i nám Helcmanovce, naša akcia, ktorú sme inovovali, pridali sme k streľbe kolky a vedomostnú súťaž a je to Športovo-zábavný deň, seminár Kráčame vpred Mníšek nad Hnilcom, Deň postihnutých a dobrovoľníkov –  ,,Náš deň Nálepkovo“ a stolný tenis Jaklovce.

Počas týchto 10. rokov  sa rekondičných pobytov zúčastnilo v rôznych kúpeľoch viac ako 200 našich členov. Rekondičné pobyty sme zabezpečili aj individuálne pre členov, ktorí to nutne potrebovali. Poskytovali sme sociálne poradenstvo, pomáhali sme vybavovať značenie na aute, pomáhali sme pri vybavovaní kompenzácií, zapožičiavali sme zdravotnícke pomôcky, ktoré sme získali zo Slovenskej charity. Navštevovali sme dlhodobo chorých a potešili ich malou pozornosťou vo forme vitamínov. Navštevujeme členov osemdesiatnikov. Pri okrúhlych výročiach našim členom posielame blahoželania.

Pri úmrtí našich členov, sme si ich uctili účasťou na pohrebe kyticou. Túto našu činnosť sme vykonávali s pomocou obecných, úradov Smolník, Úhorná, Smolnícka Huta, Obecných lesov Smolník, Urbariátu Úhorná. Vedenie školy nám pomohlo pri OŠH náradím, priestormi, uvarením obedu a tiež fyzickou pomocou ako rozhodcovia. Odkedy sa dajú získať 2% z daní, dýcha sa nám trocha lepšie a myslím, že je to vidieť z našej bohatej činnosti.

 

SZZP SMOLNÍK – KATARÍNSKA ZÁBAVA – bolo super …

V stredu 23.11.2011 sa konala tradičná Katarínska zábava, ktorú pravidelne SZZP v Smolníku organizuje už 10 rokov. Tieto zábavy už klasicky patria k obľúbeným, sú plné spevu, smiechu, skvelej hudby a veselej nálady. Katarínskej zábavy sa zúčastnilo 40 členov, ktorí sa zabávali až do polnoci a sľúbili si, že o rok sa stretnú opäť.

 

 

 

Pozvánka

SZZP v Smolníku usporiada dňa 10.09.2011 športový deň na Jazere Úhorná. Súťažné disciplíny : streľba zo vzduchovky, kolky, vedomostný test, šípky, hod loptou. Vstupné 3,– €. Prihlásiť sa možete do piatku pri p. Širillovej a pri p. Romančíkovi. Odvoz zúčastnených bude zabezpečený v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod. v troch etapách osobným automobilom z námestia obce.

VÝLET – SPIŠSKÝ HRAD

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých usporiada dňa 20.08.2011 celodenný výlet na Spišský hrad a kaštieľ Markušovce. Cena pre členov je 3,–  €, pre nečlenov 6,– €.

Prihlásiť sa môžete pri p. Ivanovi Romančíkovi do 10.08. 2011  na t.č. : 0534897240, 0903269603

Pozvánka

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Smolníku organizuje dňa 16.6.2011 prechádzku po náučnom chodníku. Odchod je o 8.30 hod. autobusom od tabakovej továrne. Srdečne pozývame svojich členov a všetkých, ktorí radi trávia voľný čas v prírode.