Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku konaného dňa 30.03.2012

Uznesenie č. 8/2012

Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 9/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Jozef Valko, Vladimír Horňák

Uznesenie č. 10/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Matej Bajs, Imrich Džurňák

Uznesenie č. 11/2012

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 12/20

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú závierku obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. za rok 2011 (súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, správu o hospodárení Lesy Smolník s.r.o za rok 2011)

Uznesenie č. 13/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. za rok 2011 podľa návrhu na rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. za rok 2011

Uznesenie č. 14/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie zadania územného plánu obce Smolník do 31.03.2013

Uznesenie č. 15/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu k úhrade úveru na prefinancovanie projektu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Smolník č. 528 v hodnote 28.769,94 € do doby refundácie uvedenej čiastky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ.

Uznesenie č. 16/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na výberové konanie konateľa spoločnosti Lesy Smolník s.r.o v termíne do 30.04.2012 – viď príloha č. 9

Uznesenie č. 17/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu na otváranie obálok a na výberové konanie konateľa spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. : PhDr. Brutovská, Ing. Cicoň, Ing. Klouček, Džurňák, Kačmár

Uznesenie č. 18/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpomoc pri oprave poškodeného domu č. 449 požiarom,  p. Bandimu Sergejovi formou  drevnej hmoty,  podľa predloženého projektu strechy, viď príloha

 

V Smolníku, 04.04.2012

 

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce Smolník

Oznam

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 30.03.2012 so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  4. Organizačné záležitosti obce
  5. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
  6. Žiadosti a rôzne
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku konaného dňa 27.02.2012

Uznesenie č. 1/2012

Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 2/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Matej Bajs, Ján Kačmár

Uznesenie č. 3/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Imrich Džurňák, Vladimír Horňák

Uznesenie č. 4/2012

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 5/2012

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách

Uznesenie č. 6/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na financovanie akcie oprava a údržba v budove obecného úradu (výmena okien, stierky stien a vymaľovanie) a údržba chodníka na bežné výdavky 12.000,– € a vlastné zdroje v sume 1.330,– €

Uznesenie č. 7/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Smolníku :

troch zástupcov obce, z ktorých najmenej jeden je poslanec obecného zastupiteľstva :

PhDr. Margita Brutovská, Ing. Antonín Cicoň, Roman Kőnig a jedného zástupcu inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní v tejto škole alebo v tomto školskom zariadení: Anton Horváth

V Smolníku, 28.02.2012

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce Smolník

OZNAM

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 19.12.2011 so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :
1. Otvorenie – návrh programu
2. Kontrola uznesenia
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4. VZN č. 36 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu pre obec Smolník
6. Schválenie rozpočtu obce
7. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012
8. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2010/2011
9. Žiadosti a rôzne
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver

PhDr. Margita Brutovská
starostka obce

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku konaného dňa 09.12.2011

Uznesenie č. 85/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania
Uznesenie č. 86/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Antonín Cicoň, Ing. Tomáš Klouček
Uznesenie č. 87/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Matej Bajs, Ján Kačmár
Uznesenie č. 88/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia
Uznesenie č. 89/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpomoc rodinám postihnutým požiarom dňa 06.12.2011
rodina Poláková – náhradné ubytovanie – vojenský stan
rodina Bandiová – výpomoc vo forme stavebného materiálu
rodina Šintajová – výpomoc vo forme odpratania trosiek z požiaru
Uznesenie č. 90/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu za kremáciu pozostatkov p. Zdena Poláka, občana obce Smolník

V Smolníku, 15.12.2011

PhDr. Margita Brutovská
starostka obce

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku konaného dňa 21.10.2011

Uznesenie č. 73/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 74/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Tomáš Klouček, Imrich Džurňák

Uznesenie č. 75/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Matej Bajs, Ján Kačmár

Uznesenie č. 76/2011

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 77/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011

Uznesenie č. 78/2011

Obecné zastupiteľstvo určuje cenu stočného vo výške 4,35 € osoba/rok s platnosťou od 01.01.2012 pre územie obce Smolník

Uznesenie č. 79/2011

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu ZŠ s MŠ Smolník o školskom vzdelávacom programe

Uznesenie č. 80/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na ENVIROFOND SR o dotáciu na rekonštrukciu čističky odpadových vôd v termíne do 31.10.2011 s 5 % spoluúčasťou

Uznesenie č. 81/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre Lesy Smolník s.r.o. vlastnú spotrebu hrubej drevnej hmoty v objeme 15 m³

Uznesenie č. 82/2011

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 55/2011

Uznesenie č. 83/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu a umiestnenie hokejového ihriska vedľa ZŠ s MŠ Smolník do 30.11.2011

Uznesenie č. 84/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonať opravu stĺpikov a drôteného pletiva v spodnej časti cintorína v termíne do 30.11.2011

 

 

V Smolníku, 26.10.2011

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

Oznam

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 21.10.2011 so začiatkom o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

1. Otvorenie – návrh programu
2. Kontrola uznesenia
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011
5. Organizačné záležitosti obce Smolník
6. Žiadosti a rôzne
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

 

PhDr. Margita Brutovská
starostka obce

 

 

Oznam

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 26.09.2011 so začiatkom o 10.00 hod.v zasadačke Obecného úradu v Smolníku. (viac…)