OZNAM

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 29.04.2011 so začiatkom o 15.45 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku. (viac…)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku konaného dňa 04.02.2011

Uznesenie č. 14/2011

Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 15/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Cicoň, Ing. Valko

Uznesenie č. 16/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : p. Bajs, p. Džurňák

Uznesenie č. 17/2011

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 18/2011

OZ schvaľuje potvrdenia hlavného kontrolóra :

Hlavný kontrolór obce Smolník potvrdzuje dodržanie všetkých podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou (podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách) – preklenovacieho úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. v celkovej výške 50.000,– Eur za účelom dofinancovania projektu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Smolník so splatnosťou najneskôr 30.9.2011, zabezpečeného vlastnou blankozmenkou vystavenou obcou.

Uznesenie č. 19/2011

OZ schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru Všeobecnou úverovou   bankou, a.s. ako Veriteľom na sumu 50.000,– € za účelom dofinancovania projektu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Smolník so splatnosťou najneskôr 30.9.2011 a schvaľuje zabezpečenie úveru vystavenou vlastnou blankozmenkou obce ako Dlžníka a podpísanou dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke uzatvorenou medzi Veriteľom a Dlžníkom

Uznesenie č. 20/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie Uznesenia č.9/2011

Uznesenie č. 21/2011

OZ  schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality – kamerový systém obce Smolník a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške  20 % t.j. 1.300,– €

Uznesenie č. 22/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na financovanie akcie oprava a údržba v budove obecného úradu (výmena okien, stierky stien a vymaľovanie) na bežné výdavky 12.000,– € a vlastné zdroje v sume 1.330,– €.

Uznesenie č. 23/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie finančnej komisie v zložení :

Ing. Lenka Gallov, Norbert Krištofóry

V Smolníku,09.02.2011

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce Smolník

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku konaného dňa 21.01.2011

Uznesenie č. 1/2011

Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 2/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : p. Bajs, p. Horňák

Uznesenie č. 3/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : p. Džurňák, Ing. Klouček

Uznesenie č. 4/2011

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 5/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2011-2013 pre obec Smolník

Uznesenie č. 6/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na roky 2011-2013 pre obec Smolník

Uznesenie č. 7/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2011

Uznesenie č. 8/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov do pracovných komisií

Komisia pre ochranu verejného záujmu : predseda : p. Bajs Matej, členovia : Ing. Cicoň Antonín,

Ing. Valko Jozef

Komisia pre ochranu verejného poriadku : predseda : p. Džurňák Imrich, členovia : p. Starovecký Marián

Komisia pre šport, kultúru a regionálny rozvoj : predseda : Ing. Valko, členovia  p. Horváth Alfréd, p. Stanko Jozef

Stavebná komisia : predseda : p. Horňák Vladimír, členovia : Ing. Fritsch Ján, p. Čeč František

Komisia kontroly pre zabezpečovanie protipožiarnej ochrany : predseda : p. Bajs Matej, členovia :p. Romančík Ivan, p. Franko Ján

Komisia vodného a lesného hospodárstva a podnikateľskej činnosti : predseda : Ing. Cicoň Antonín, členovia :  Ing. Klouček, p. Džurňák

Uznesenie č. 9/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie preklenovacieho úveru poskytnutého Všeobecnou úverovou bankou, a.s. ako Veriteľom na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 1109/2010/UZ na sumu 200.000,– € za účelom dofinancovania projektu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Smolník so splatnosťou najneskôr 30.6.2011 a schvaľuje zabezpečenie úveru vystavenou vlastnou blankozmenkou obce ako Dlžníka a podpísanou dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke uzatvorenou medzi  Veriteľom a Dlžníkom

Uznesenie č. 10/2011

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu neschvaľuje predaj pozemku par. č. 973/13

4.        OZ v Smolníku

1. b e r i e     n a     v e d o m i e

a)      že schválilo zámer predať majetok obce svojim uznesením č. 48/2010 zo dňa 14.6.2010

2. s c h v a ľ u j e

a)      spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom 1) tohto uznesenia a to priamym predajom najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom číslo 042/2010, vypracovaným, Ing. Janou Kolbaskou, Záhradná 11, 056 01 Gelnica, a to za 55,– €. Predmetný majetok je pozemok, druh – ostatné plochy

b)      parcela KNC 2272/24 o výmere 30 m², ktorý sa odčleňuje od parc. Č. KNC 2272/1, podľa geometrického plánu č. 34605045-65/2010, zo dňa 6.9.2010, nachádzajúci sa v katastr. Území obce Smolník, zapísaný na LV č. 1

podmienkou predaja, okrem podmienok určených vo Všeobecných podmienkach priameho predaja majetku obce Smolník, je aj úhrada nákladov obce vynaložených k určeniu výmery a ceny majetku, a to vo výške

226,50 € + 60,- €, Lehota na predkladanie ponúk je presný dátum a hodinu minimálne 15 dni od zverejnenia zámeru predaja nehnuteľnosti v regionálnej tlači a internete, úradnej tabuli.

3. p o v e r u j e   obecný úrad

a)      aby zverejnil zámer predať par. Č. KNC 2272/24 formou priameho predaja v regionálnej tlači, úradnej tabuli a internetovej stránke obce

b)      aby zabezpečil zverejnenie podmienok priameho predaja majetku obce na úradnej tabuli obce a oznámením na internetovej stránke obce

Uznesenie č. 11/2011

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu neschvaľuje predaj časti pozemku parc. č.  1193/1

Uznesenie č. 12/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako druhého konateľa Lesy Smolník s.r.o. PhDr. Margitu Brutovskú

Uznesenie č. 13/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje lesnú komisiu, ktorá bude dohliadať počas nemoce p. Kačmára a určuje Ing. Cicoňa za lesného hospodára dočasne počas PN.

V Smolníku,24.01.2011

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce Smolník

OZNAM

  O Z N A M

      Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 20.08.2010 so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov v obci
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie pre starostu obce na celé nadchádzajúce volebné obdobie
 6. Určenie počtu poslancov a volebného obvodu
 7. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
 8. Údržba a oprava Domu smútku
 9. Výstavba Kolumbária na miestnom cintoríne
 10. Nakladanie s majetkom obce
 11. Prerokovanie žiadostí o výrub stromov v obci
 12. Prerokovanie žiadostí o úpravu miestnych komunikácii a mostov v obci
 13. Stav toku  Smolníckeho potoka
 14. Žiadosti a rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenie
 17. Záver

                                                                                                                       PhDr. Margita Brutovská

                                                                                                                       starostka obce Smolník

OZNÁMENIE

O Z N Á M E N I E

              Starostka obce Smolník na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a v nadväznosti  na § 9 s použitím  9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce  č..47/2010 zo dňa 14.6.2010

 týmto oznamuje, že

 nehnuteľnosť : časť pozemku

parc.č. 2272/1, nachádzajúca sa v obci Smolník, katastrálne územie Smolník, zapísaná na LV č. 1,   druh pozemku – ostatné  plochy, vo výmere 15 m2,

bude prenajímať priamym prenájmom najmenej za cenu obvyklú,

  t.j. minimálne za cenu 0,10 € za 1 m2 za rok

     Podľa § 9 ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o nájom uvedeného majetku obce

 najneskôr do 9.7.2010 do 15,00 hod., a to do podateľne obecného úradu

      Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme na Obecný úrad Smolník č.s.1, PSČ 055 66.

               Podmienky priameho nájmu   sú zverejnené

                                   a./ na úradnej  tabuli obce Smolník

                                   b./ na internetovej stránke obce Smolník: www.smolnik.sk

                                  

             Okrem toho sú podmienky priameho prenájmu  k dispozícii na Obecnom úrade v Smolníku a to počas stránkových hodín.

  Zverejnené dňa 24.6.2010      

                                                                                      PhDr. Margita Brutovská   

                                                                                        starostka obce

O Z N A M

O Z N A M

     Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 14.06.2010 so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

 Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2010
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
 6. Správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou Smolník
 7. Záverečný účet obce Smolník za rok 2009
 8. Výročná správa Obce Smolník
 9. Organizačné záležitosti Lesy Smolník, s.r.o.
 10. Nakladanie s majetkom obce – žiadosti o nájom pozemku a žiadosť o odkúpenie pozemku
 11. Doplnok č. 1 k VZN č. 33 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 12. Predloženie žiadosti o NFP – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
 13.  Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov v obci
 14. Žiadosti a rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenie
 17. Záver

  

                                                                                    PhDr. Margita Brutovská

                                                                                        starostka obce