UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO DŇA 29.03.2010

Uznesenie č. 26/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 27/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu p. Bajs, Ing. Fritsch

Uznesenie č. 28/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice p. Kačmár a p. Džurňák

Uznesenie č. 29/2010

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 30/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2010

Uznesenie č. 31/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje voľbu prísediacich : PhDr. Margita Brutovská a p. Peter Szallay

Uznesenie č. 32/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. za rok 2009 (súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, správu o hospodárení spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. za rok 2009)

Uznesenie č. 33/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. za rok 2009 podľa návrhu na rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. za rok 2009

V Smolníku, 31.03.2010

                                                                                     PhDr. Margita Brutovská

                                                                                     starostka obce

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

P O Z V Á N K A

      Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 29.03.2010 so začiatkom o 17.30 hod. v Alžbetinom dome v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Rozpočtové opatrenie č. 3
 5. Voľba prísediacich
 6. Organizačné záležitosti obce
 7. Žiadosti a rôzne
 8. Diskusia
 9. Uznesenie a záver

 

                                                                                    PhDr. Margita Brutovská

                                                                                        starostka obce

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Smolník

124/2010

Smolník 15.02.2010
Všetkým občanom obce Smolník

P O Z V Á N K A

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 19.02.2010 so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2010
 5. Zásady hospodárenia s majetkom obce
 6. Nakladanie s majetkom obce – predaj a nájom
 7. Knižničný poriadok a pravidlá používania internetu v Obecnej knižnici
 8. Voľba prísediacich
 9. Žiadosti a rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenie a záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce