Návrh – VZN č. 42/2016

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Smolník č. 42/2016

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Obecné zastupiteľstvo v Smolníku podľa  ustanovenia § 6 ods. 1, 2 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 19,

 • 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o doplnení niektorých zákonov, podľa § 6, § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

                              všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“ ).

                                                                    Čl. 1

                                                               Pôsobnosť (viac…)

OZNAM – Zasadnutie OZ

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 01.02.2016 so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Dotácie z rozpočtu obce
 6. Schválenie rozpočtu obce Smolník
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 8. Žiadosti a rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm.t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto Smolník :  č.d. 382, č.d. 387, č.d.394, č.d. 395, č.d. 396  bude v termíne  9. február 2016 od 7.30 hod. do 15.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

SILVESTER 2015

Aj napriek mrazivej teplote počas Silvestrovskej noci sme posledné chvíle roku 2015 strávili pre Reštauráciou Alžbetin Dom s dobrou náladou, skvelou hudbou a starostovským punčom, ktorý zahrial všetkých prítomných. Polnočný ohňostroj, stisky rúk, objatia, vzájomné priania všetkého dobrého, úsmev na tvári –  taká presne bola “polnočná” atmosféra..Tak nech je pre nás všetkých  celý ROK 2016 ŠŤASTNÝ A ÚSPEŠNÝ  !