OZNAM – Zasadnutie OZ

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 21.12.2015 so začiatkom o 15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Dotácie z rozpočtu obce
 6. Schválenie rozpočtu obce Smolník
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 8. Žiadosti a rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

                                                                                                                                         Radoslav Dlugoš  v.r.

                                                                                                                                    starosta obce Smolník

Stanovisko starostu obce Smolník

V prvom rade chcem vyjadriť rodine pozostalých hlbokú sústrasť. Sme veľmi smutní z týchto hrozných udalostí, na ktoré v Smolníku nie sme zvyknutí. Ubezpečujem našich obyvateľov aj návštevníkov, že urobíme všetko pre to, aby sa niečo podobné v Smolníku neopakovalo. Nemáme čarovný prsteň, aby sme šmahom ruky vyriešili problém, s ktorým si nevie poradiť celé Slovensko. Od decembra minulého roka, kedy som prevzal vedenie obce intenzívne hľadáme riešenie s rómskou komunitou, ktorá v minulosti prišla kvôli požiaru o strechu nad hlavou. V rámci toho plánujeme realizovať opatrenia, ktoré kolegovia zo SIETE predstavili v Košiciach v prípade osady Mašličkovo. Mám na mysli vzájomnú spoluprácu rómov, policajtov, terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych zdravotných špecialistov a pedagógov, ktorí vyučujú problémovú mládež. Vďaka ich spolupráci získame aktuálne informácie priamo z terénu a dokážeme rýchlejšie reagovať na možné sociálne hrozby.
Chcem však zdôrazniť, že samotná obec na to všetko nestačí. Ak si túto myšlienku neosvoja ostatní kompetentní, bude naše úsilie zbytočné. Apelujem na Vás vážení občania zapojte sa do riešenia týchto problémov…..                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                             Radoslav Dlugoš – starosta obce Smolník

Uznesenia zo zasadnutia OZ – 18.11.2015

Uznesenie č. 68/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 69/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 70/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Ľubomír Chromý, Imrich Džurňák

Uznesenie č. 71/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Ing. Antonín Cicoň, Norbert Gallov

(viac…)

Rozhodnutie na výrub stromu

Obec Smolník

Obecný úrad 055 66 Smolník 1

 

Číslo 404/2015-R                                                                                       Smolník, 5.11.2015

R o z h o d n u t i e

Obec Smolník ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) a § 82 ods. 3 zákona č.543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na základe žiadosti SVB Smolník Partizánska 531 o výrub drevín zo dňa 9.10.2015 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva

s ú h l a s

na výrub stromu :

1 ks smrek obyčajný, Piciea abies, obvod kmeňa 110 cm,

nachádzajúci sa pri bytovom dome č.s. 531, parcela CKN 1477/3 v katastrálnom území obce Smolník. (viac…)

OZNAM – Zasadnutie OZ

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 18.11.2015 so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2015
 5. Organizačné záležitosti obce Smolník – aktuálne projekty
 6. MAS Hnilec – stratégia
 7. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ Smolník
 8. Personálne zabezpečenie ZŠ s MŠ Smolník
 9. Voľba hlavného kontrolóra obce Smolník
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm.t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto Smolník :     č.d. 382, v úseku od č.d. 387 po č.d. 394 bude v termíne 26. október 2015 od 7.40 hod. do 17.00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

PRIPOJME SA – CHRÁŇME VODNÉ ZDROJE

Asociácia vodárenských spoločností pripravila iniciatívu s environmentálnou výzvou pre obyvateľov Slovenska ku ochrane spodných vôd s názvom Pripojme sa! Všetkých 16 združených vodárenských spoločností v AVS jednotne verejnosť vyzýva ku ochrane životného prostredia, predovšetkým podzemných vôd ale i ku zodpovednosti obyvateľstva v súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd.

S účinnosťou Novely Vodného zákona č. 409/2014 je od 15. januára 2015 vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.

(viac…)

Uznesenia zo zasadnutia OZ – 25.09.2015

Uznesenie č. 60/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 61/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 62/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Imrich Džurňák, Ján Hvišč

Uznesenie č. 63/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Norbert Gallov, Ing. Ľubomír Chromý

Uznesenie č. 64/2015

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v súlade s § 18 a, ods. 2 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (viac…)

OZNAM – Voľba na funkciu hlavného kontrolóra obce Smolník

Obec Smolník so sídlom Obecný úrad, č. s. 1, 055 66 Smolník

O Z N A M

Starosta obce Smolník v súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje

VOĽBU na funkciu hlavného kontrolóra obce Smolník, pracovný úväzok 0,25

Od uchádzačov požadujeme predložiť:

 • Prihlášku do výberového konania
 • Profesný životopis
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Smolník
 • Informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

 

Dátum uzávierky prijímania prihlášok do výberového konania je 02.11.2015 na adrese Obecný úrad, č. s. 1, 055 66 Smolník.

Prihlášky s prílohami zasielajte poštou, alebo osobne do podateľne obce v zalepenej obálke.

Obálku označte „Voľba hlavného kontrolóra obce Smolník – neotvárať!“

Adresa na doručovanie prihlášok :   Obec Smolník                                                                                                                                                         Radoslav Dlugoš, starosta obce, 055 66 Smolník

 

V Smolníku, 28.9.2015

                                                                                                                                    Radoslav Dlugoš v. r.                                                                                                                                                              starosta obce