Návrh – VZN č. 42/2016

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Smolník č. 42/2016

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Obecné zastupiteľstvo v Smolníku podľa  ustanovenia § 6 ods. 1, 2 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 19,

  • 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o doplnení niektorých zákonov, podľa § 6, § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

                              všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“ ).

                                                                    Čl. 1

                                                               Pôsobnosť (viac…)