Archív – verejné obstarávania

NÁZOV ZÁKAZKY : REKONŠTRUKCIA  ČOV SMOLNÍK, 2 x PESL  25.

NÁZOV ZÁKAZKY :  MODERNIZÁCIA, REKONŠTRUKCIA A OPTIMALIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA  V OBCI SMOLNÍK

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
  Obec Smolník
  IČO: 00329576
  Smolník 1, 055 66 Smolník
  Slovensko
  Kontaktné miesto (miesta): Smolník 1, 055 66 Smolník
  Kontaktná osoba: PhDr. Margita Brutovská
  Mobil: +421 905237190
  Telefón: +421 534897227
  Fax: +421 534897201
  Email: obecnyuradsmolnik@stonline.sk
  Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.smolnik.sk
 2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
  Názov pridelený zákazke: Modernizácia, rekonštrukcia a optimalizácia verejného osvetlenia v obci Smolník.
  Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
  Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
  Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
  Číslo oznámenia vo VVO: 39-WYP, číslo VVO 1/2014 z 01.01.2014
 3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
  Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
  Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 24.01.2014
  Dátum odoslania tejto informácie: 20.01.2014
  Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
  vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Projekt “Modernizácia, rekonštrukcia a optimalizácia verejného osvetlenia v obci Smolník”

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE – Európsky fond regionálneho rozvoja.
Investícia do Vašej budúcnosti.
www.economy.gov.sk

Cieľom tohto projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie kvality verejného osvetlenia v obci Smolník. Pri realizácii projektu budú použité moderné technológie osvetlenia, najmä úsporné svietidlá a regulovaná intenzita osvetlenia.

Obec Smolník získala na realizáciu tohto nákladného projektu nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 120 876,12 EUR, plánovaných v celkovej výške 149 700,00 EUR, zo ŠR 14 220,72 EUR. Obec Smolník spolufinancuje projekt z vlastných zdrojov sumou 7 110,36 EUR.

Miesto realizácie projektu

Obec Smolník

Názov a sídlo prijímateľa

Obec Smolník, č. 1, 055 66 Smolník

Dátum začatia realizácie projektu

Január 2015

Dátum skončenia realizácie projektu

Jún 2015

Stiahnuť Publicita verejné osvetlenie.doc