Obecný úrad v  Smolníku v spolupráci s Brantner  Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves vykonáva prieskum v rámci projektu Integrovaný systém nakladania s odpadmi.

V rámci tohto prieskumu žiadame občanov, aby svoj záujem o spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (zelený odpad zo záhrad) uviedli v priloženom dotazníku.

Vyplnený dotazník žiadame odovzdať do 20.3.2017.

Dotazník