Obec  S M O L N Í K
so sídlom Obecný úrad č. 1, 055 66  Smolník

O b e c n á    k n i ž n i c a  S M O L N Í K
K n i ž n i č n ý      p o r i a d o k

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Knižničný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice s jej používateľmi
 2. Obecná knižnica v Smolníku spĺňa úlohu v oblasti kultúry, vzdelávania miestneho obyvateľstva, rozvíja informačnú činnosť. Knižnica nadobúda a sprístupňuje knižničný fond v súlade so svojim poslaním s prihliadnutím na potrebu používateľov obce.
 3. Knižnično-informačný fond knižnice tvoria :

Primárny fond :

 • knihy
 • noviny a časopisy
 • gramofónové platne

Sekundárny fond :

 • katalógy
 • kartotéky

Článok 2

Zariadenie knižnice a knižničné fondy sú obecným majetkom podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Každý používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 3

Knižnica zabezpečuje tieto služby :

 • absenčné výpožičné služby (používanie dokumentov mimo knižnice)
 • prezenčné výpožičné služby (sprístupňovanie dokumentov v rámci        priestorov knižnice)
 • predlžovanie výpožičných lehôt výpožičiek
 • predaj propagačného materiálu

Poskytovanie prezenčných a absenčných služieb je bezplatné

Článok 4

Používateľom knižnice sa môžu stať :

• občania s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v obci Smolník

Používateľom knižnice sa stáva občan zaplatením členského poplatku a vydaním čitateľského preukazu.

ČLENSKÉ POPLATKY :

Deti do 14 rokov :                0,50 €
Študenti a dôchodcovia :      0,70 €
Dospelí :                               1,–   €

Podpísaním čitateľskej prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude  dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.

Členstvo v knižnici zaniká :

 • odhlásením používateľa
 • neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
 • hrubým porušením knižničného poriadku

Pri zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú !

Článok 5

Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje používateľov používať služby knižnice. Čitateľský preukaz vystavuje knižnica po vyplnení prihlášky a po predložení občianskeho preukazu, žiakom ZŠ po predložení rodičmi (zákonným zástupcom) podpísanej prihlášky. Čitateľský preukaz sa vystavuje na kalendárny rok a jeho platnosť treba každý rok obnovovať. Stratu preukazu je používateľ povinný bezodkladne oznámiť. Za nové vydanie preukazu po strate zaplatí manipulačný poplatok vo výške 0,10 €. Ak používateľ zmení bydlisko, je povinný ohlásiť knižnici túto zmenu.

Článok 6

Používateľ je povinný dodržiavať knižničný poriadok, podrobiť sa kontrolným opatreniam potrebným na ochranu majetku knižnice. Pri zbavení práva používať služby knižnice, nie je zbavený povinnosti uhradiť škodu.

Článok 7

Pripomienky, podmienky, návrhy a sťažnosti k práci knižnice sa môžu podávať ústne alebo písomne starostovi obce a vedúcemu Obecnej knižnice.

Článok  8

Používateľ môže mať naraz vypožičaných 5 zväzkov, v odôvodnených prípadoch i viac na dobu štyri týždne, noviny, časopisy na 1 týždeň. Nie je oprávnený požičať knihy ďalším osobám.

Ak sa v rodine vyskytne nákazlivá choroba, nesmie si z knižnice vypožičiavať knihy, ak má v čase vzniku choroby vypožičanú literatúru z fondu knižnice, je povinný to ohlásiť a po ukončení karantény zabezpečiť jej dezinfekciu.

Článok 9

Evidencia požičaných kníh sa vedie v evidenčnom liste a čitateľskom preukaze. Evidencia o prezenčnom vypožičiavaní novín a časopisov sa vedie v zošite na tom určenom.

Článok 10

Za nedodržanie výpožičnej lehoty je knižnica oprávnená vyberať poplatky :

 • za 1. upomienku po 4 týždňoch         0,10 €
 • za 2. upomienku po 7 týždňoch         0,30 €
 • za 3. upomienku po 10 týždňoch       0,50 €

Za knihy, ktoré čitateľ nevrátil ani po 10 týždňoch knižnica podá návrh na súdne vymáhanie po bezvýslednom upomínaní.
V prípade dlhodobejšieho uzatvorenia knižnice sa poplatky nevyberajú !

Článok 11

Používateľ je povinný bezodkladne hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu vypožičanej knižničnej jednotky a v stanovenej lehote nahradiť škodu. V súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka môže knižnica požadovať, aby používateľ nahradil škodu tým, že :

 • zabezpečí uvedenie knižničnej jednotky do pôvodného stavu
 • poskytne finančnú náhradu za stratenú knižničnú jednotku. Pri stanovení finančnej náhrady sa vychádza z ceny a hodnoty, ktorú mala knižničná jednotka pre knižnicu v čase straty alebo poškodenia
 • ak sa knižnica s používateľom o náhrade škody nedohodne, rozhodne o nej súd

V Smolníku, 22.02.2010

Comments (1)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).