MIESTNA  AKČNÁ  SKUPINA  HNILEC

Miestna akčná skupina (MAS Hnilec) predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov). Obec Smolník, ako aj ostatné obce Gelnického regiónu sú tiež súčasťou MAS Hnilec.

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
  • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
  • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
  • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
  • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
  • finančné riadenie.

MAS Hnilec podala prvú stratégiu 15.12.2015, pozitívna hodnotiaca správa bola doručená 7.3.2016. Žiadosť o udelenie štatútu bola podaná 24.4.2016, žiaľ, táto výzva bola následne zrušená. Na základe nových skutočností bola prepracovaná stratégia a došlo k zníženiu rozpočtu o cca 800.000,– €. Druhá žiadosť o udelenie štatútu bola podaná 1.12.2016, výzva bola opätovne zrušená. 2.5.2017 bola vyhlásená nová výzva na predkladanie stratégie a existujúca stratégia bola kompletne prepracovaná a podaná 30.6.2017. Stratégia bola schválená a 2.12.2017 bol daný štatút MAS, 15.12.2017 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na chod MAS. Rozpočet MAS bol skrátený o cca 1,6 mil. Eur a z tohto dôvodu bolo nevyhnutné zredukovať niektoré opatrenia a presunúť ich do druhej časti implementácie. Jednotlivé obec predložili svoje návrhy na pridelenie finančných prostriedkov, ktoré boli súčasťou podpory vzdelávania, sociálnej ekonomiky, lokálnej zamestnanosti, budovania infraštruktúry a cestovného ruchu, starostlivosti o životné prostredie, podpora športu so zameraním na mládež atď.

Obec Smolník si určila hlavné priority finančnej podpory :

  1. Lesy Smolník s.r.o. – Nákup technológií
  2. Obec – Výstavba detského ihriska v areáli futbalového ihriska
  3. Obec – Komunitné sociálne služby