Po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že od 14.decembra 2020 Základná škola s materskou školou v Smolníku obnovuje  pre žiakov druhého stupňa vyučovanie.

Podmienkou účasti na prezenčnom vzdelávaní je predloženie platného negatívneho testu na COVID -19 žiaka a jedného jeho zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

Bez predloženého platného negatívneho testu žiakovi nebude umožnený vstup do školy.

Žiaci, ktorých zákonní zástupcovia odmietli absolvovať test, alebo o prezenčné vyučovanie neprejavili záujem, pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín ako doteraz.

Test si musí každý žiak a jeho zákonný zástupca zabezpečiť individuálne (napr. na mobilnom odberovom mieste v Gelnici pri nemocnici).

Po ukončení vianočných prázdnin  zabezpečí pretestovanie žiakov a rodičov obec Smolník ako zriaďovateľ základnej školy s materskou školou. Termín testovania bude spresnený a zverejnený na stránke obce a školy a v obecnom rozhlase spádových obcí