Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Smolník č. 42/2016

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Obecné zastupiteľstvo v Smolníku podľa  ustanovenia § 6 ods. 1, 2 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 19,

 • 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o doplnení niektorých zákonov, podľa § 6, § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

                              všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“ ).

                                                                    Čl. 1

                                                               Pôsobnosť

 1. Toto VZN je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré majú trvalé bydlisko v spoločnom školskom obvode v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolník, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. a § 20 ods.5. zákona č.245/2008.
 2. Obec Smolník je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Smolníku.
 3. Obec Smolník má v zmysle platného VZN č.22/2004 zriadený spoločný školský obvod s obcou Smolnícka Huta, Úhorná.

                                                               Čl. 2

                                                         Účel a predmet

 1. Obec vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom (§ 6 ods. 3 b).

Miesto a čas zápisu podľa § 20 ods.3 a) určí obec všeobecne záväzným nariadením.

 1. Týmto VZN sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

(ďalej len „zápis“ ) v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolník.

3.Toto nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu ( ďalej len „ zákonný zástupca“) na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa v základnej škole na území obce Smolník.

                                                                    Čl. 3

                                           Povinná školská dochádzka a jej plnenie

 1. Povinná školská dochádzka v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.
 2. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky (§ 19 ods.1).
 3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej

dochádzky v základnej škole (ďalej len “zápis”). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku (§ 20 ods. 2 zákona č 245/2008)

 4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v spádovej škole), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie (§ 20 ods.5. zákona č.245/2008).

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,

v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi

základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi

základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy,

oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom

školskom obvode (§ 8 ods. 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z.).

                                                                        Čl. 4

                                                         Miesto a čas zápisu

 1. Miesto zápisu

Obec Smolník určuje miesto zápisu v budove Základnej školy s materskou školou Smolník č. 528.

Miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis, určí riaditeľ ZŠsMŠ Smolník.

 1. Čas zápisu

Obec Smolník v  súlade s ustanovením § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 (školského zákona) ukladá riaditeľovi Základnej školy s materskou školou v Smolníku,   vykonať zápis v roku 2016 a v ďalších rokoch v termíne od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Presný dátum a čas zápisu určí riaditeľ ZŠsMŠ a písomne ho oznámi zriaďovateľovi každoročne do 15. marca.

 1. Zverejnenie zápisu

Riaditeľ ZŠsMŠ v Smolníku, zabezpečí zverejnenie dátumu, času a miesta konania zápisu:

– na informačných tabuliach, web stránke ZŠ, vyhlásením v obecnom rozhlase.

                                                                     Čl. 5

                               Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v zmysle § 20 ods. 2 školského zákona prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v čase zápisu podľa tohto nariadenia.
 2. Zákonný zástupca v súlade s § 20 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 (školského zákona) pri zápise uvádza tieto osobné údaje :
 3. a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa,
 4. b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
 5. 3. Zákonný zástupca dieťaťa má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo spádovej školy ( v zmysle Čl.3, ods. 4)

                                                                   Čl. 6

Priestupky a sankcie

 1. Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka (§ 6 ods. 4 zákona č.596/2003 Z.z.)
 2. 2. Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu

a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.)

 1. Za priestupok podľa tohto zákona možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu do 331,50 eura.(§ 37 ods.2)
 2. 4. Priestupky podľa tohto zákona prerokováva obec (§ 37 ods. 3).

                                                                     Čl. 7

                                         Dodržiavanie a kontrola nariadenia

 

 1. Za dodržiavanie tohto VZN zodpovedá riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Smolníku a obec Smolník.
 2. 2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva obec v zastúpení kontrolóra obce.

                                                                     Čl. 8

                                                  Záverečné ustanovenia

 1. 1. Zmeny a dodatky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Smolníku.
 2. 2. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Smolníku na zasadnutí dňa ……….

uznesením č. …………….

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 32/2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Smolníku.

 

Návrh VZN vyvesený dňa:       10.2.2016

Návrh VZN zvesený dňa:

VZN schválené dňa:

VZN vyvesené dňa

VZN zvesené dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňa:

 

Radoslav Dlugoš, starosta obce