Ako prebehne sčítanie obyvateľstva SR v roku 2021?

VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE ohľadom sčítania obyvateľov nájdete na webovej stránke SODB 2021 – www.scitanie.sk.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta výlučne elektronicky  – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.

Základné informácie

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt, a štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Nástup druhého stupňa do školy

Po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že od 14.decembra 2020 Základná škola s materskou školou v Smolníku obnovuje  pre žiakov druhého stupňa vyučovanie.

Podmienkou účasti na prezenčnom vzdelávaní je predloženie platného negatívneho testu na COVID -19 žiaka a jedného jeho zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

Bez predloženého platného negatívneho testu žiakovi nebude umožnený vstup do školy.

Žiaci, ktorých zákonní zástupcovia odmietli absolvovať test, alebo o prezenčné vyučovanie neprejavili záujem, pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín ako doteraz.

Test si musí každý žiak a jeho zákonný zástupca zabezpečiť individuálne (napr. na mobilnom odberovom mieste v Gelnici pri nemocnici).

Po ukončení vianočných prázdnin  zabezpečí pretestovanie žiakov a rodičov obec Smolník ako zriaďovateľ základnej školy s materskou školou. Termín testovania bude spresnený a zverejnený na stránke obce a školy a v obecnom rozhlase spádových obcí

Horský beh Smolník 2020

Horský beh Smolník 2020 bude! Chystá sa pre vás formát Virtuálnych pretekov na dlhej trate (33km a 1400m+) kde pre vás bude vyznačená trať 10 dní k dispozícii. Vy si ju prebehnete, zašlete záznam zo svojich hodiniek + fotku z trate. Výsledky vyhodnotí VitalCity.sk a zašle výhercom pekné ceny. Keďže krátka trať je zrušená, bude viac vekových kategórii na dlhej. Navyše každý bežec dostane aj bohatý štartovací balíček, ktorý mu doručia poštou.

Online registrácia:

Predaj kalendára

Nástenný kalendár (14cstrán), v rozmere 52 na 36cm, s myšlienkou na každej strane, so Slovenským i Českým menoslovím. Fotografie v kalendári sú z oblasti medzi Osadníkom a Hekerovou. Cena kalendára je 8,50 eur.

Kalendár si môžete zakúpiť na Obecnom úrade Smolník.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu a otvorenie expozície – Príbeh medi – Smolník

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu a otvorenie expozície  –   Príbeh medi – Smolník

ktorá sa bude konať v dňoch 18. – 20. 12. 2020 v priestoroch Alžbetinho domu v Smolníku, pri príležitosti otvorenia expozície, ktorá je prvou etapou rovnomenného projektu banského turizmu v historickom kráľovskom banskom meste Smolník. Konferencia s prehliadkou expozície: 17.12.2020

Garanciu nad konferenciou prevzali:

Radoslav Dlugoš, starosta obce Smolník,

Dr.h.c. Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan Fakulty BERG, TU Košice

Dr.h.c. Prof. Dr. Carsten Drebenstedt, TU Bergakademie Freiberg, Nemecko

Autori expozície              

Prof.h.c., Dr.h.c. Prof. Dr. Pavol Rybár, TU Bergakademie Freiberg, Nemecko

RNDr. Karol Weis, PhD., UMB, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, PhD. UMB, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica

a občianske združenie GeoTour, Košice

Sponzori konferencie a expozície

Finančná podpora:             

  GeoTour o.z.

Nefinančná podpora: Fakulta BERG TU Košice, Obec Smolník, Lesy Smolník, s.r.o. a občania obce Smolník – Artur Alójzy Nitkowski,  Ing. Lucia Zmijová, Ing.Ladislav Macko, Ing.Štefan Franko

Organizátori medzinárodnej konferencie Príbeh medi – Smolník si vyhradzujú právo preloženia termínu v prípade, ak si to situácia s COVID 19 vyžiada.