Poklona sv. Jozefa robotníka

V utorok 1. mája 2018 sa v Rímskokatolíckom kostole v Smolníku konala slávnostná bohoslužba – Poklona sv. Jozefa robotníka. Slávnostnú omšu celebroval vdp.  Mgr. Martin Keruľ a stalo sa už v našej obci tradíciou, že sa tejto slávnostnej sv. omše zúčastňujú aj členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta, členovia DHZ Smolník a tohto roku prijali aj pozvanie členovia Baníckeho spolku Spiš Spišská Nová Ves a členovia Baníckeho spolku z Helcmanoviec. Naše deti s insigniami chýbali –  a to nie preto, že sa im nechcelo, ale naše insignie a historické kladivá sú súčasťou už avizovanej výstavy “Baníctvo v Smolníku”, ktorá je k dispozícii pre širokú verejnosť v STM v Košiciach do 6. júna 2018.                                               h.č.

OBEC SMOLNÍK dáva do pozornosti konanie niektorých osôb na našom cintoríne ….

Obec Smolník ako správca pohrebiska má počas celého roka umiestnený na cintoríne veľkoobjemový kontajner na odpad z hrobov, ako sú umelé kvety, vence, kahance. Minimálne 2 x ročne zabezpečuje vývoz kontajnera na skládku odpadov v Spišskej Novej Vsi.

Preto každého návštevníka cintorína nepríjemne prekvapila bezohľadnosť tých, ktorí tento týždeň odpad v značnom množstve nahádzali k vchodovej bráne cintorína.

Keďže všetci máme snahu udržiavať miesto odpočinku našich príbuzných v úhľadnom a pietnom stave,  žiadame vás, vážení občania, o súčinnosť k zamedzeniu ďalšieho takéhoto konania.

 

V Smolníku, 26.4.2018                                                               Radoslav Dlugoš, starosta obce

 

Baníctvo v Smolníku – výstava STM Košice

V utorok 17. apríla 2018 sa v Slovenskom technickom múzeu konala vernisáž výstavy BANÍCTVO V SMOLNÍKU – výstavu zorganizovalo STM Košice v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš Spišská Nová Ves, obcou Smolník a Baníckym spolkom Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta. Výstava bude k dispozícii pre širokú verejnosť do 3. júna 2018. Fotografie z vernisáže nájdete v priloženej prílohe – potešiť sa z nich môžu aj tí, ktorí nemôžu výstavu vidieť osobne…                                                                                                                        h.č.

pozvanka Banictvo v Smolniku

Výjazdové rokovanie vlády SR v Gelnickom okrese

Vo štvrtok, 05. apríla 2018 sa bude v našom Gelnickom okrese – v Prakovciach, konať výjazdové rokovanie vlády SR. Obec Smolník v zastúpení starostom obce Radoslavom Dlugošom  žiada vládu SR o finančnú podporu na realizáciu týchto projektov :

Rekonštrukcia a výstavba futbalovej infraštruktúry, ktorá bude spojená s výchovu a vzdelávaním detí a žiakov s nadaním v školách v zmysle § 103, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zameraním na rozvoj športového nadania – spádová oblasť celej Hnileckej doliny – športová trieda.

 • a) podklad pod umelý trávnik – povrch zabezpečí športový klub
 • b) oplotenie areálu s osvetlením, výstava šatní, zázemia a detské ihrisko                                                                                      150.000,– €

Infraštruktúra pre šport a rekreáciu – oddychová zóna Smolnícky Tajch (Úhornianske jazero)

 • plážové volejbalové ihrisko                                                                                            9.000,– €
 • multifunkčné ihrisko (antuka) volejbal, nohejbal, tenis                                        12.000,– €
 • detská zóna – ihrisko                                                                                                      20.000,– €
 • ležadlá, slnečníky, potreby pre vodné športy                                                             5.000,– €

 

Obecný rozhlas – rozhlasová ústredňa, 40 ks zvukových zariadení                    33.000,– €

 

Oprava obecných cestných komunikácií a mostov                                                   80. 000,– €

 

Štiepacia linka na výrobu a prípravu palivového dreva+ malé multifunkčné auto

(vytvorenie 4 nových pracovných miest)                                                                     35.000,– €

 

Linka na výrobu betónových prefabrikátov

(vytvorenie 4 nových pracovných miest)                                                                       35. 000,– €

MAS HNILEC – bližšie informácie pre širokú verejnosť

MIESTNA  AKČNÁ  SKUPINA  HNILEC

Miestna akčná skupina (MAS Hnilec) predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov). Obec Smolník, ako aj ostatné obce Gelnického regiónu sú tiež súčasťou MAS Hnilec.

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

 • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
 • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
 • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
 • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
 • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
 • finančné riadenie.

MAS Hnilec podala prvú stratégiu 15.12.2015, pozitívna hodnotiaca správa bola doručená 7.3.2016. Žiadosť o udelenie štatútu bola podaná 24.4.2016, žiaľ, táto výzva bola následne zrušená. Na základe nových skutočností bola prepracovaná stratégia a došlo k zníženiu rozpočtu o cca 800.000,– €. Druhá žiadosť o udelenie štatútu bola podaná 1.12.2016, výzva bola opätovne zrušená. 2.5.2017 bola vyhlásená nová výzva na predkladanie stratégie a existujúca stratégia bola kompletne prepracovaná a podaná 30.6.2017. Stratégia bola schválená a 2.12.2017 bol daný štatút MAS, 15.12.2017 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na chod MAS. Rozpočet MAS bol skrátený o cca 1,6 mil. Eur a z tohto dôvodu bolo nevyhnutné zredukovať niektoré opatrenia a presunúť ich do druhej časti implementácie. Jednotlivé obec predložili svoje návrhy na pridelenie finančných prostriedkov, ktoré boli súčasťou podpory vzdelávania, sociálnej ekonomiky, lokálnej zamestnanosti, budovania infraštruktúry a cestovného ruchu, starostlivosti o životné prostredie, podpora športu so zameraním na mládež atď.

Obec Smolník si určila hlavné priority finančnej podpory :

 1. Lesy Smolník s.r.o. – Nákup technológií
 2. Obec – Výstavba detského ihriska v areáli futbalového ihriska
 3. Obec – Komunitné sociálne služby

VEĽKONOČNÉ PRIANIE

Vážení a milí spoluobčania, milí návštevníci a priatelia našej obce !

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým zaželal príjemné, pokojné a požehnané Veľkonočné sviatky. Prežite ich v kruhu svojich blízkych v zdraví, šťastí, láske a porozumení. Nech s jarnou prebúdzajúcou sa prírodou vchádza do našich príbytkov radosť, úsmev, pokoj v duši, optimizmus, vzájomná úcta a spolupatričnosť a to nielen v tieto sviatočné, ale aj všedné dni !

                                                      S úctou,

                                                                                           Radoslav Dlugoš, starosta obce Smolník