Výjazdové rokovanie vlády SR v Gelnickom okrese

Vo štvrtok, 05. apríla 2018 sa bude v našom Gelnickom okrese – v Prakovciach, konať výjazdové rokovanie vlády SR. Obec Smolník v zastúpení starostom obce Radoslavom Dlugošom  žiada vládu SR o finančnú podporu na realizáciu týchto projektov :

Rekonštrukcia a výstavba futbalovej infraštruktúry, ktorá bude spojená s výchovu a vzdelávaním detí a žiakov s nadaním v školách v zmysle § 103, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zameraním na rozvoj športového nadania – spádová oblasť celej Hnileckej doliny – športová trieda.

 • a) podklad pod umelý trávnik – povrch zabezpečí športový klub
 • b) oplotenie areálu s osvetlením, výstava šatní, zázemia a detské ihrisko                                                                                      150.000,– €

Infraštruktúra pre šport a rekreáciu – oddychová zóna Smolnícky Tajch (Úhornianske jazero)

 • plážové volejbalové ihrisko                                                                                            9.000,– €
 • multifunkčné ihrisko (antuka) volejbal, nohejbal, tenis                                        12.000,– €
 • detská zóna – ihrisko                                                                                                      20.000,– €
 • ležadlá, slnečníky, potreby pre vodné športy                                                             5.000,– €

 

Obecný rozhlas – rozhlasová ústredňa, 40 ks zvukových zariadení                    33.000,– €

 

Oprava obecných cestných komunikácií a mostov                                                   80. 000,– €

 

Štiepacia linka na výrobu a prípravu palivového dreva+ malé multifunkčné auto

(vytvorenie 4 nových pracovných miest)                                                                     35.000,– €

 

Linka na výrobu betónových prefabrikátov

(vytvorenie 4 nových pracovných miest)                                                                       35. 000,– €

MAS HNILEC – bližšie informácie pre širokú verejnosť

MIESTNA  AKČNÁ  SKUPINA  HNILEC

Miestna akčná skupina (MAS Hnilec) predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov). Obec Smolník, ako aj ostatné obce Gelnického regiónu sú tiež súčasťou MAS Hnilec.

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

 • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
 • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
 • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
 • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
 • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
 • finančné riadenie.

MAS Hnilec podala prvú stratégiu 15.12.2015, pozitívna hodnotiaca správa bola doručená 7.3.2016. Žiadosť o udelenie štatútu bola podaná 24.4.2016, žiaľ, táto výzva bola následne zrušená. Na základe nových skutočností bola prepracovaná stratégia a došlo k zníženiu rozpočtu o cca 800.000,– €. Druhá žiadosť o udelenie štatútu bola podaná 1.12.2016, výzva bola opätovne zrušená. 2.5.2017 bola vyhlásená nová výzva na predkladanie stratégie a existujúca stratégia bola kompletne prepracovaná a podaná 30.6.2017. Stratégia bola schválená a 2.12.2017 bol daný štatút MAS, 15.12.2017 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na chod MAS. Rozpočet MAS bol skrátený o cca 1,6 mil. Eur a z tohto dôvodu bolo nevyhnutné zredukovať niektoré opatrenia a presunúť ich do druhej časti implementácie. Jednotlivé obec predložili svoje návrhy na pridelenie finančných prostriedkov, ktoré boli súčasťou podpory vzdelávania, sociálnej ekonomiky, lokálnej zamestnanosti, budovania infraštruktúry a cestovného ruchu, starostlivosti o životné prostredie, podpora športu so zameraním na mládež atď.

Obec Smolník si určila hlavné priority finančnej podpory :

 1. Lesy Smolník s.r.o. – Nákup technológií
 2. Obec – Výstavba detského ihriska v areáli futbalového ihriska
 3. Obec – Komunitné sociálne služby

VEĽKONOČNÉ PRIANIE

Vážení a milí spoluobčania, milí návštevníci a priatelia našej obce !

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým zaželal príjemné, pokojné a požehnané Veľkonočné sviatky. Prežite ich v kruhu svojich blízkych v zdraví, šťastí, láske a porozumení. Nech s jarnou prebúdzajúcou sa prírodou vchádza do našich príbytkov radosť, úsmev, pokoj v duši, optimizmus, vzájomná úcta a spolupatričnosť a to nielen v tieto sviatočné, ale aj všedné dni !

                                                      S úctou,

                                                                                           Radoslav Dlugoš, starosta obce Smolník