POZVÁNKA

Karpatskonemecký spolok na Slovensku miestna skupina Smolník Vás týmto srdečne pozýva na akciu “Dni nemeckej kultúry – oživenie baníckych tradícii”, ktorá sa uskutoční dňa 29.08.2010 v priestoroch Reštaurácie Alžbetin dom o 15.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Záväznú účasť prosím potvrdiť na adrese : Marianna centrum, Smolník č. 115

                                                                                                   Otomár Vasilco

                                                                                                   predseda MS KNS Smolník

OZNAM

  O Z N A M

      Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 20.08.2010 so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov v obci
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie pre starostu obce na celé nadchádzajúce volebné obdobie
 6. Určenie počtu poslancov a volebného obvodu
 7. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
 8. Údržba a oprava Domu smútku
 9. Výstavba Kolumbária na miestnom cintoríne
 10. Nakladanie s majetkom obce
 11. Prerokovanie žiadostí o výrub stromov v obci
 12. Prerokovanie žiadostí o úpravu miestnych komunikácii a mostov v obci
 13. Stav toku  Smolníckeho potoka
 14. Žiadosti a rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenie
 17. Záver

                                                                                                                       PhDr. Margita Brutovská

                                                                                                                       starostka obce Smolník

Vystúpenie “GAIDEL-ákov” & stretnutie “FACE-bookárov”

Dňa 31.07.2010 sa uskutočnilo avízované vystúpenie súboru KNS  – GAIDEL z Kľačna. V tomto termíne si tiež skupina sympatizantov z Facebooku zorganizovala svoje stretnutie a zúčastnila sa turistického pochodu na Hekerovú. O 17.30 hod. súbor KNS z Kľačna zaspieval niekoľko nemeckých a slovenských  pesničiek zo svojho repertoáru. Po tomto vystúpení si prítomní pochutnali na výbornom guláši a spolu  zaspievali niekoľko piesní. V nedeľu, 01.08.2010 sa členovia súboru  GAIDEL zúčastnili  bohoslužby v Rímsko-katolíckom kostole  v Smolníku a po svätej omši  predviedli svoje spevácke schopnosti. Ďakujeme speváckemu súboru GAIDEL za to, že zavítal do nášho krásneho Smolníka a za to, že svoj optimizmus, dobrú náladu a takú vzácnu ľudskú dobrotu a pokoj v duši – hodnoty, ktoré  dnes mnohým z nás tak chýbajú, rozdávali všetkým, s ktorými sa stretli ! Fotografie z tejto akcie nájdete vo fotogalérii.

POZVÁNKA

Dňa 31. júla 2010 sa na Jazere Úhorná uskutoční so začiatkom o 17.30 hod. vystúpenie hosťujúceho súboru Karpatských Nemcov z Klačna. Tento súbor sa prezentuje aj za hranicami Slovenska. V rámci svojej návštevy sa zúčastnia aj bohoslužby v Rímsko-katolíckom kostole v Smolníku, v nedeľu 01.08.2010 a po svätej omši predvedú ukážky zo svojho repertoáru.

     Srdečne pozývame širokú verejnosť na túto kultúrnu akciu.

II. ročník TAJCH TAG

II. ročník súťaže vo varení gulášu – TAJCH  TAG sa konal 3.júla 2010 na Jazere Úhorná. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev, ktoré predviedli svoje kulinárske umenie. Počasie bolo v tento deň prekrásne, atmosféra výborná. O kultúrny program sa postarala skupina historického šermu ARAMIS, country skupina TENNESSEE, Miro Širilla a skupina MOTÝĽ, ktorá je srdcom takýchto akcií. Pre deti bol veľkou atrakciou nafukovací hrad, zaujímavé súťaže,  ale aj krásne poníky na ktorých sa dalo jazdiť. Medzi družstvami, ktoré sa zapojili do súťaže sa pohybovala “neúplatná a neomylná porota”, ktorá vyhodnotila tých najlepších. Víťazom sa stalo družstvo Lesy s.r.o, na druhom mieste skončilo družstvo BONANZA a na treťom mieste družstvo SPIŠIACI. Všetky zúčastnené družstvá dostali malú pozornosť a ďakovný list za účasť. Kým tí, čo majú radi varešky varili, tí, ktorí radi športujú sa venovali volejbalu.  Päť tímov si zmeralo svoje sily a víťazmi sa stal tím zo Švedlára. Zlatým klincom bola plť s vatrou, ktorá plávala po jazere …

ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a akoukoľvek formou prispeli k jej zdarnému priebehu ! Fotky z akcie nájdete vo fotogalérii.

P.S.   …  už sa všetci tešíme na tretí ročník  ….

ZBOHOM ŠKOLA ….

28. jún 2010 bol pre deviatakov z našej Základnej školy v Smolníku dňom krajším, zvláštnym a tak trochu sviatočným – ROZLÚČKOVÝM……. Na obecnom úrade sa o 13.00 hodine uskutočnila slávnostná rozlúčka s deviatakmi. V príhovoroch ktoré odzneli sa veľa spomínalo, veď majú za sebou jedno veľmi pekné obdobie na ktoré budú raz určite veľmi radi spomínať. Deviataci sa nedali zahanbiť, zaspievali veľmi pekne piesne na rozlúčku, niečo zarecitovali a poďakovali svojim učiteľom, dokonca vypadli aj nejaké tie  slzičky. Tak im všetci zaprajme krásne leto a nech sú ich prvé kroky do “dospeláckeho života” úspešné. Fotografie nájdete v našej fotogalérii.

OZNÁMENIE

O Z N Á M E N I E

              Starostka obce Smolník na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a v nadväznosti  na § 9 s použitím  9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce  č..47/2010 zo dňa 14.6.2010

 týmto oznamuje, že

 nehnuteľnosť : časť pozemku

parc.č. 2272/1, nachádzajúca sa v obci Smolník, katastrálne územie Smolník, zapísaná na LV č. 1,   druh pozemku – ostatné  plochy, vo výmere 15 m2,

bude prenajímať priamym prenájmom najmenej za cenu obvyklú,

  t.j. minimálne za cenu 0,10 € za 1 m2 za rok

     Podľa § 9 ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o nájom uvedeného majetku obce

 najneskôr do 9.7.2010 do 15,00 hod., a to do podateľne obecného úradu

      Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme na Obecný úrad Smolník č.s.1, PSČ 055 66.

               Podmienky priameho nájmu   sú zverejnené

                                   a./ na úradnej  tabuli obce Smolník

                                   b./ na internetovej stránke obce Smolník: www.smolnik.sk

                                  

             Okrem toho sú podmienky priameho prenájmu  k dispozícii na Obecnom úrade v Smolníku a to počas stránkových hodín.

  Zverejnené dňa 24.6.2010      

                                                                                      PhDr. Margita Brutovská   

                                                                                        starostka obce