POZVÁNKA

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, región Dolný Spiš, Miestna organizácia v Smolníckej Hute Vás týmto srdečne pozýva na Festival folklórnych piesní Karpatských Nemcov Dolného Spiša, ktorý sa uskutoční dňa 26.06.2010 na jazere Úhorná so začiatkom o 10.00 hod. na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č : – MK-82/2010/6.1.1.   Názov Projektu : Festival folklórnych piesní Karpatských Nemcov Dolného Spiša.

                                                                                                                                                                                                                              Darina Mikulová

                                                                                                                                                                                                                 Predseda MO-KNS v Smolníckej Hute

ÚHORŇANSKÁ MUŠKA

MO SRZ Švedlár usporiada súťaž v love rýb  ÚHORŇANSKÁ  MUŠKA,  na jazere Úhorná,  dňa 19.júna 2010.      Prezentácia od 7.30 do 8.00 hod, štart o 8.15 hod.

Podmienky : členstvo v SRZ, platný rybársky lístok, lov na umelú mušku, strímer (s bublinou, s bjrolinom)

Povinná výbava : uvoľňovač háčikov, podberák

Štartovné : dospelí : 10 ,–€   (domáci 5,–€)      deti : 2,– €

Čakajú Vás hodnotné ceny         Občerstvenie             Guláš

Informácie : 0907 521 012       p. Majkut

Súťaže sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Švedlár a pozvaní hostia

O Z N A M

O Z N A M

     Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 14.06.2010 so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

 Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2010
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
 6. Správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou Smolník
 7. Záverečný účet obce Smolník za rok 2009
 8. Výročná správa Obce Smolník
 9. Organizačné záležitosti Lesy Smolník, s.r.o.
 10. Nakladanie s majetkom obce – žiadosti o nájom pozemku a žiadosť o odkúpenie pozemku
 11. Doplnok č. 1 k VZN č. 33 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 12. Predloženie žiadosti o NFP – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
 13.  Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov v obci
 14. Žiadosti a rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenie
 17. Záver

  

                                                                                    PhDr. Margita Brutovská

                                                                                        starostka obce

Pozvánka

Mesto Gelnica Vás pozýva na americký muzikál Mníšky, ktorý sa uskutoční v podaní bratislavských hercov dňa 5. júna 2010 t.j. sobota o 17.00 hodine na amfiteátri v Gelnici. Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Gelnici – oddelenie kulltúry.