1. máj v Baníckom spolku

     Bol pekný prvomájový deň, keď už po druhý krát banícky spolok Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta oslávil sviatok práce poklonou v kaplnke sv. Jozefa robotníka. Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval pán farár Mgr. Miloš Gazdík, sme slávnostným sprievodom pochodovali do obce Smolnícka Huta.

      Pred obecným úradom nás privítal starosta obce p. Ján Grega. Po odznení baníckej hymnickej piesni sa ujal slova predseda spolku Ing. Jozef Valko. Po krátkom príhovore sa poďakoval všetkým prítomným členom spolku, ako aj pozvaným hosťom za účasť. Zároveň pripomenul, že v tejto tradícii budeme aj naďalej pokračovať.

     Za zdarný priebeh akcie treba poďakovať celému výboru spolku, ako aj starostovi obce p. Gregovi, ale i ostatným, ktorí prispievajú svojou pomocou. Fofografie z tejto akcie nájdete vo fotogalérii.

Oslavy dňa matiek

Ďakujeme detičkám a žiakom zo Základnej školy s materskou školou v Smolníku, členom SZZP a KNS za milý program, ktorí pripravili našim mamičkám a babičkám. Po oficiálnom programe nám vyšlo slniečko, tak sme sa všetci mohli zúčastniť ukážky techniky dobrovoľného hasičského zboru pri príležitosti osláv Sv. Floriána. Naše poďakovanie patrí aj členom Dobrovoľného hasičského zboru v Smolníku za to, že pre všetkých prítomných pripravili zaujímavé popoludnie. Ukážkou svojej činnosti urobili veľkú radosť hlavne tým najmenším, ktorí sa s radosťou zapojili do súťaží, ktoré boli pre nich zorganizované. Fotografie z tejto akcie nájdete vo fotogalérii.

Vážení spoluobčania, milé naše mamičky a babičky !

Dovoľujeme si Vás pozvať  na spoločenské podujatie pri príležitosti osláv DŇA MATIEK, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 09.05.2010  o 14.00 hod. v Alžbetinom dome.  V prípade priaznivého počasia sa bude podujatie konať pred reštauráciou Alžbetin dom. Po oficiálnom programe  sa uskutoční ukážka techniky dobrovoľného hasičského zboru pri príležitosti osláv Sv. Floriána.  Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme, že všetci spolu strávime príjemné nedeľné popoludnie.

PhDr. Margita Brutovská, starostka obce Smolník

Činnosť v ZŠ s MŠ v Smolníku

Vážení spoluobčania, chceme Vám aj takýmto spôsobom prezentovať prácu a aktivity žiakov a pedagógov našej Základnej školy s materskou školou v Smolníku. Niektorí naši spoluobčania ešte vždy zastávajú názor, že v našej škole sa nič nedeje, deti sa nevenujú žiadnym aktivitám, v skutočnosti je opak pravdou. Presvedčíme Vás o tom aj fotografiami pod týmto článkom. Priblížime Vám akcie za posledné dva mesiace. Zorganizovaných podujatí bolo viac, informujeme o tých najzaujímavejších. V mesiaci marec sa konalo v rámci projektu Zelená škola stretnutie s aktivistkou z hnutia Priatelia Zeme pani Hedvigovou Mileovou. Hlavnou myšlienkou projektu je ochrana a zachovávanie životného prostredia. Stretnutia tohto typu sa konajú pravidelne raz za mesiac. Naposledy boli žiaci navštíviť skládku separovaného odpadu v Spišskej Novej Vsi. V mesiaci apríl sa zorganizovali akcie: Noc s knihou, triedné kolá Škola hľadá Superstar a v rámci Dňa Zeme žiaci upratovali obec a pripravili výstavu svojich prác a reláciu do Obecného rozhlasu. Začiatkom mesiaca Máj mali akciu s názvom Tvorivá dielňa, kde preukázali svoju manuálnu zručnosť, na fotografiách nájdete ich pekné práce. Zaujímavou akciou bola tiež brigáda  na Akry, kde žiaci svojou fyzickou prácou pomáhali našim lesom. V rámci projektu Implementácia školského vzdelávacieho programu na I. stupni ZŠ s využitím moderných metód  sa pripravuje vlastná web stránka Základnej školy, kde budú pravidelne zverejňované všetky aktuálne informácie zo života školy.

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Vážení spoluobčania !

Oznamujeme Vám, že v našej obci boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery na objemný komunálny odpad. Kontajnery sú umiestnené na sídlisku Juh a pri bytovkách na Partizánskej ulici. Tieto kontajnery budú v obci do konca mája 2010.

Taktiež oznamujeme občanom, že v priebehu mesiaca MÁJ 2010 sa budú vykonávať pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky členmi DHZ.

PhDr. Margita Brutovská, starostka obce Smolník

NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADU

Vážení spoluobčania a chalupári !

     Obraciam sa na Vás všetkých s najaktuálnejším problémom dnešných dní – nelegálnymi skládkami.  Zima sa s nami rozlúčila, sneh sa roztopil a v našej obci sa objavilo množstvo špiny a neporiadku. Chcem Vás touto cestou vážení spoluobčania a chalupári požiadať, aby ste si dali záležať na prostredí v ktorom všetci žijeme a neznečisťovali ho nelegálne vytváranými skládkami odpadu. Skúste sa rozhliadnuť po okolí a budete so mnou súhlasiť. Nepotrebný odpad sa ukladá na  rôznych miestach, napr. vedľa bývalej skládky Koršinská,  množstvo znečistených miest môžeme nájsť pri hlavnej ceste, ďalej neďaleko kaplnky Sv. Jozefa, za evanjelickým kostlom, pri kríži nad hlavnou cestou smerom na Košice. Nie je problémom kdekoľvek v obci vidieť igelitové tašky plné rôzneho nepotrebného materiálu, rôzne plasty, batérie z áut, použité a nepotrebné umývadlá atď. Obec zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu raz za dva týždne, taktiež odvoz kovov, plastov a skla. Mesačne za tieto odvozy platíme 1.232,– EUR. Chcem Vás tiež upozorniť na skutočnosť, že z nelegálne vytvorených skládok v čase trvalého dažďa končí tento odpad často aj v miestnom potoku. 

     Skúsme všetci spoločne prispieť k tomu, aby sme túto situáciu zmenili a snažme sa urobiť všetko preto, aby bola naša obec čistejšia a  krajšia, aby sme v nej mali čo najmenej špiny a neporiadku.

S úctou a vďakou Vaša starostka

PhDr. Margita Brutovská

Krajská prehliadka zborov pre občianské záležitosti

Dňa 25.marca 2010 sa v reštaurácii Alžbetin dom v Smolníku konala krajská prehliadka zborov pre občianské záležitosti Človek v čase. V tejto prehliadke sa predstavili členovia ZPOZ  z Prakoviec, Spišskej Novej Vsi, Nižnej Slanej a samozrejme, svoj program sme mali aj my “smolníčania”.  Prehliadku otvorila starostka obce Smolník, PhDr. Margita Brutovská, predstavila našu obec od histórie až po súčasnosť. Výsadou takýchto prehliadok je, že úvod patrí vždy domácim. Naša prehliadka bola zameraná na predstavenie baníckych tradícii a zároveň bola aj poďakovaním našej spoluobčianke pani Márii Vasilcovej, ktorá sa osobne pričinila o ich uchovávanie. Touto cestou ďakujeme žiakom ZŠ, pedagógom, členom spevokolu Karpatsko-nemeckého spolku a tiež všetkým účinkujúcim za to, že prispeli k tomu, že náš program bol vysoko ohodnotený. Po našom vystúpení sa predstavila Nižná Slaná s programom, ktorá bola venovaná rozlúčke detí s Materskou školou. Po ich programe sa predstavili Prakovce so svojím programom, ktorý bol venovaný Dňu učiteľov. Prehliadku ukončil ZPOZ zo Spišskej Novej Vsi, ich program bol venovaný SNP. V závere odborná porota ohodnotila jednotlivé vystúpenia, víťazom prehliadky sa stal ZPOZ z Prakoviec. Tejto akcie sa zúčastnili viacerí hostia z krajského osvetového strediska ako aj z krajského združenia ZPOZ. Fotografie z tejto akcie budú taktiež v najbližších dňoch v našej fotogalérií.

MAREC – mesiac knihy

Každoročne sa v priebehu mesiaca marec organizujú návštevy našej obecnej knižnice najmenšími čitateľmi – detičkami z Materskej školy a žiakmi prvého stupňa Základnej školy v Smolníku. Tento rok nebol výnimkou a detičky z Materskej školy spolu s pani Kellerovou a Bc. Horváthovou, Mgr. Barnová s Mgr. Cielovou a Mgr. Mrázová navštívili so svojimi žiakmi obecnú knižnicu. Táto návšteva bola veľmi milá a príjemná, pretože mnohí z nich boli v knižnici prvý krát. Deťom sme porozprávali všetko, čo súvisí s knihami, ich čítaním a požičiavaním. Všetci spolu si prezreli knihy, niečo pekné prečítali, tí odvážnejší aj niečo zarecitovali. Sme presvedčení, že návšteva obecnej knižnice prispeje k tomu, že získame nových čitateľov, pretože kniha, aj napriek mnohým novým formám vzdelávania a komunikácie zostane určite najlepším priateľom človeka. V najbližších dňoch si budete môcť vo fotogalérii pozrieť aj fotografie.