Cestovné poriadky platné od 1.februára 2010

Prinášame Vám aktuálne cestovné poriadky. V budúcnosti ich nájdete na tejto stránke, ktorá sa nachádza hore – vľavo.

Úhorná – Smolník – Mníšek nad Hnilcom – Prakovce – Gelnica [ 1strana ]

Košice – Jasov – Poproč – Medzev – Štós – Štós, Štós,kúpele – Smolník [ 1strana, 2 strana ]

Smolník – Štós, Štós,kúpele – Štós – Medzev – Poproč – Jasov – Košice [ 1strana, 2 strana ]

Spišská Nová Ves – Nálepkovo- Mníšek nad Hnilcom – Smolník – Úhorná [ 1strana ]

Úhorná – Smolník – Mníšek nad Hnilcom – Nálepkovo- Spišská Nová Ves [ 1strana ]

*všetky cestovné poriadky sú v PDF forme a sú platné od 1. februára 2010

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Smolník

124/2010

Smolník 15.02.2010
Všetkým občanom obce Smolník

P O Z V Á N K A

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 19.02.2010 so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2010
 5. Zásady hospodárenia s majetkom obce
 6. Nakladanie s majetkom obce – predaj a nájom
 7. Knižničný poriadok a pravidlá používania internetu v Obecnej knižnici
 8. Voľba prísediacich
 9. Žiadosti a rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenie a záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

Pozvánka

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2010, t. j. v sobotu o 17.00 h v obradnej sieni Obecného úradu v Smolníku. (viac…)

Základnú údaje ZO SZZP v Smolníku

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vznikla 27.1.2002. Táto organizácia patrí medzi najaktívnejšie spoločenské organizácie v Smolníku. Má 155 členov.

Výbor ZO SZZP  : Mária Širillová                  –    predseda

Gabriela Saxová                –   podpredseda

Mária Kumpitschová       –  tajomník

Kveta Šenkýrová              –   hospodár

Eva Liptáková                    –   kultúra

Magda Hütterová             –    kronika

Ivan Romančík                  –     šport

Členovia : Tomáš Miroslav, Oravec Jozef, Slovinská Mária, Kluknavská Dana, Theiszová Edita