Fašiangy v Karpatsko-nemeckom spolku

Miestna skupina KNS Smolník sa prezentovala svojim programom na regionálnom stretnutí v Mníšku nad Hnilcom počas fašiangov v kostýmoch.Malým prekvapením pre prítomných bola aj skladba v podaní Janky Kluknavskej a Mgr.Marcela  Šenkýra.Viac ako stovka účastníkov odmenila všetkých mohutným potleskom.Všetkým ktorý reprezentovali našu miestnu skupinu KNS ďakujem za svedomitý prístup

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

VÁŽENÍ   SPOLUOBČANIA !

Dovoľujeme si informovať širokú verejnosť, že v našej obci sa plánuje tohto roku rekonštrukcia verejného osvetlenia z fondov európskej únie.

Chceme Vás touto cestou požiadať o Vaše podnety, aktuálne pripomienky, ak sa v blízkosti Vašich domovov nachádzajú neosvetlené miesta, aby ste túto informáciu dali na Obecný úrad v Smolníku a tým prispeli k tomu, aby zrekonštruované osvetlenie bolo vyhovujúce pre všetkých občanov našej obce.

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

OZNAM

Týmto oznamujeme občanom obce a návštevníkom Obecnej knižnice, že od 22.02.2010 je sprístupnený internet pre širokú verejnosť na troch počítačoch v priestoroch Obecnej knižnice. Ak nemáte možnosť prístupu na internet vo svojich domácnostiach, využite túto novú službu.

Knižničný poriadok

Obec  S M O L N Í K
so sídlom Obecný úrad č. 1, 055 66  Smolník

O b e c n á    k n i ž n i c a  S M O L N Í K
K n i ž n i č n ý      p o r i a d o k

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Knižničný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice s jej používateľmi
 2. Obecná knižnica v Smolníku spĺňa úlohu v oblasti kultúry, vzdelávania miestneho obyvateľstva, rozvíja informačnú činnosť. Knižnica nadobúda a sprístupňuje knižničný fond v súlade so svojim poslaním s prihliadnutím na potrebu používateľov obce. (viac…)

Cestovné poriadky platné od 1.februára 2010

Prinášame Vám aktuálne cestovné poriadky. V budúcnosti ich nájdete na tejto stránke, ktorá sa nachádza hore – vľavo.

Úhorná – Smolník – Mníšek nad Hnilcom – Prakovce – Gelnica [ 1strana ]

Košice – Jasov – Poproč – Medzev – Štós – Štós, Štós,kúpele – Smolník [ 1strana, 2 strana ]

Smolník – Štós, Štós,kúpele – Štós – Medzev – Poproč – Jasov – Košice [ 1strana, 2 strana ]

Spišská Nová Ves – Nálepkovo- Mníšek nad Hnilcom – Smolník – Úhorná [ 1strana ]

Úhorná – Smolník – Mníšek nad Hnilcom – Nálepkovo- Spišská Nová Ves [ 1strana ]

*všetky cestovné poriadky sú v PDF forme a sú platné od 1. februára 2010

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Smolník

124/2010

Smolník 15.02.2010
Všetkým občanom obce Smolník

P O Z V Á N K A

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 19.02.2010 so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2010
 5. Zásady hospodárenia s majetkom obce
 6. Nakladanie s majetkom obce – predaj a nájom
 7. Knižničný poriadok a pravidlá používania internetu v Obecnej knižnici
 8. Voľba prísediacich
 9. Žiadosti a rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenie a záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce