POZVÁNKA

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Smolníku Vás pozýva dňa 16.02.2010 o 17.30 hod. na fašiangový večierok v Alžbetinom dome. Pred večierkom je o 16.30 hod. svätá omša za živých členov organizácie v RKK v Smolníku. Poplatok 5.– €  (večera a prípitok)

Srdečne Vás pozýva Výbor  ZO SZZP v Smolníku

Prihlásiť sa môžete do 12.02.2009 pri p. Liptákovej, p.Jägerovej, p.Šenkýrovej, v Úhornej pri p. Širilovej a v Smolníckej Hute na Obecnom úrade.

Plán činnosti na rok 2010

JANUÁR :   Zasadnutie výboru ZO, Príprava HČS, Hlásenie za 2. polrok 209, HČS-inkaso známok a kontrola preukazov
FEBRUÁR : Zasadanie výboru, Omša za živých a mŕtvych členov organizácie, Fašiangový večierok, Kúpanie Vrbov
MAREC
:  Zasadanie výboru, Príprava a výber rekondičných pobytov, Soľná jaskyňa Rožňava
APRÍL :Zasadanie výboru, Príprava hlásení, Príprava programu na Deň matiek, Dáma Prakovce, Zájazd Poľsko
MÁJ :   Zasadanie výboru, Rekondičný pobyt Michalovce-Šírava, Oslava Dňa matiek, Jarný pochod Volovec-2roč.-výzva Nálepovku JÚN :  Zasadanie výboru, Guláš v prírode-opekanie,Rekondičný pobyt-Šírava, termálne kúpalisko-Spišský hrad, Markušovský kaštieľ, Okresné športové dni-účasť
JÚL: Zasadanie výboru, Hlásenie na OR, Výlet- pešia túra-ružencová cesta Smolník-Štóska kaplnka 
AUGUST
:  Zasadanie výboru, Príprava projektu Strelecký deň (28.08. alebo 4.9.), Prechádzka po Náučnom chodníku – Smolnícka Píla  SEPTEMBER : Zasadanie výboru, Strelecký deň
OKTÓBER :  Zsadanie výboru, Oslavy-posedenie so seniormi, Hlásenia a inventerizácia majetku, Registrácia na 2%,
NOVEMBER : Zasadanie výboru, Seminár Kráčame vpred, Katarínsky večierok 
DECEMBER
: Zasadanie výboru, Nálepkovo – Náš deň, Jaklovce – stolný tenic, Slávnostné zasadnutie – záver roka

Počas celého roka budem sledovať jubileá našich členov, zúčastňovať sa okresných akcií a program budem aktuálne upravovať podľa záujmu a potrieb.

Zlúčenie Smolnických web stránok

Naša obes mala donedávna (konkrétne do včera) dve stránky. Túto smolnik.sk a staršiu, ale o to navštevovanejšiu stránku smolnik.gl.mesto.sk. Po vzájomnej dohode s tvorcom tejto stránky sme ich spojili do jednej. Väčšinu materiálov vypracoval Bc. Martin Kovaľ  ako svoj stredoškolský projekt. Historické fotografie taktiež vyhľadal a zdokumentoval on. Za toto všetko sa mu chcem poďakovať a dúfam, že naša nová stránka bude dosahovať minimálne kvalitu tej jeho.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!
S pozdravom Taras Kapraľ

ŠŤASTNÉ A VESELÉ !

Milí spoluobčania !

Čas vianočný je čas výnimočností, ale aj čas protirečení. Čas darčekov a čas uponáhľanosti. Čas stresov, ale aj čas zastavenia. Čas radosti pre jedného, ale možno čas bolesti pre druhého. Čas pre detský smiech…

Bolo by pekné, ak by sa tento čas stal pre všetkých tých, ktorí sa radujú, ale aj pre tých, ktorí možno smútia, krehkou a vzácnou kvetinou, možno jednoduchou na dotyk, ale nádhernou vo svojej podstate.

Je to aj čas, kedy sú k sebe ľudia pozornejší, kedy si navzájom viac ako inokedy želajú iba samé pekné veci. Práve v čase vianočnom sú naše srdcia o čosi viac bližšie, viac spojené, viac prebudené, viac priateľské, viac usmiate.

Dovoľte aj mne, aby som aj Vám, milí spoluobčania zaželala krásne a radostné Vianoce, plné zdravia, spokojnosti, rodinnej pohody a božieho požehnania.

Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou a aktivitou prispeli k rozvoju našej krásnej obce a v Novom roku 2010 Vám prajem splnenie všetkých prianí a také obyčajné ľudské šťastie !

S úctou Vaša starostka
PhDr. Margita Brutovská

Tabaková továreň – na predaj

Základné údaje

Areál sa nachádza v centrálnej časti mesta Smolník, pričom jeho najstaršie budovy – administratívna budova a stará výrobná budova tvoria dominanty Hlavného námestia. Zostávajúca časť areálu tvorená parc. č. 88/1 mierne klesá do údolia Smolníckeho potoka. Túto skutočnosť rešpektuje aj prevažná časť objektov, ktoré (viac…)

Mikuláš

Čas Vianoc sa blíži, snežik poletuje a my sme neporušili niekoľkoročnú tradíciu a privítali sme aj tento rok zimu tak, ako sa patrí ! Večer 5. decembra prišiel Mikuláš do našej obce na krásnom voze s koňom, spolu s čertom a anjelom, všetkých nás milo pozdravil a za spoločného odpočítavania s prítomnými sa rozžiarila slávnostná Vianočná výzdoba spolu s veľkým Vianočným stromčekom. Mikuláš potom v sprievode prítomných prešiel pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde ho už nedočkavo čakali najmenší, aby mu mohli niečo pekné zarecitovať alebo zaspievať. Dobrý Mikuláš ich obdaril sladkosťou, nezabudol každého pochváliť, porozprávať sa. Potom sa už Mikuláš ponáhľal za ďalšími detičkami a nám všetkým, ktorí sme sa tejto akcie zúčastnili zostal na tvárach úsmev spokojnosti…

Vitajte!

Vážení spoluobčania, milí priatelia!

Dovoľujeme si osloviť Vás aj týmto spôsobom, v dnešnej dobe tak veľmi populárnym –  prostredníctvom internetu, nakoľko táto forma komunikácie je veľmi dôležitá a určite aj nevyhnutná.

Obec Smolník má od mesiaca október 2009 oficiálnu web stránku pod názvom : www.smolnik.sk, kde Vám chceme poskytnúť všetky informácie, aktivity, ktoré sú v našej obci. Máme v tomto smere určitú predstavu, ktorú chceme postupne realizovať. Ak sa pozriete na stránku a jej jednotlivé sekcie, nájdete tam napr. sekciu knižnica a obecné zastupiteľstvo.

V časti, ktorá bude venovaná knižnici, Vás chceme informovať o všetkých novinkách, ktoré sa udiali v knižnici za posledné obdobie a môžeme Vás ubezpečiť, že toho nebolo málo. V časti, ktorá bude venovaná obecnému zastupiteľstvu, Vás budeme pravidelne informovať o zasadnutiach obecného zastupiteľstva, práve v tejto rubrike chceme zverejňovať všetky informácie, aby bola celá široká verejnosť informovaná o práci a aktivitách obce. Radi uvítame všetky Vaše pripomienky, návrhy, námety aj sťažnosti, ktoré budeme riešiť v samostatnej rubrike. Na všetky pripomienky budeme samozrejme reagovať a odpovedať.

Ak je to možné, buďte trošku zhovievaví a trpezliví, ak sa vyskytne nejaký problém na stránke, budeme sa ho snažiť promptne riešiť Chceme Vás tiež upozorniť, že stránka smolnik.gl.mesto.sk nie je spravovaná obcou Smolník. Sme presvedčení, že vzájomnou aktívnou komunikáciou na tejto stránke prispejeme k zlepšeniu vzájomných vzťahov v tejto obci a zabránime rôznym negatívnym postojom a dezinformáciám.

S úctou
Vaša obec

Aktivity PZ

Poľovnícke združenie  PZ Smolník II

Poľovnícke združenie PZ Smolník II hospodári na prenajatých poľovných pozemkoch o výmere 3140 Ha v zmysle schválených platných nájomných zmlúv .Rozhodnutím Obvod. lesného úradu  v Gelnici bola pre PZ vyhlásená poľovná oblasť s hlavným chovom jelenej zveri . Členskú základňu tvorí 24 poľovníkov , ktorí realizujú výkon práva poľovníctva . Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné , racionálne a cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov. Zároveň je časťou kultúrneho dedičstva a tvorby a ochrany životného prostredia. Členovia nášho PZ sa snažia po celý rok zveľaďovať a chrániť zverené hodnoty a zároveň úzko spolupracujú aj s miestnymi organizáciami a obcami , na pôde ktorých hospodária. Hlavnou činnosťou členov je chov zveri , ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu , štruktúry , pomeru pohlavia , kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu v ktorom zver žije. Rok poľovníka je možné deliť na niekoľko častí , ktoré sú charakteristické výkonom určitých činností potrebných na udržanie priaznivého stavu v poľov. združení. V zimnom období , hlavne v čase núdze (1.11.- 28.2.) sa naši členovia venujú hlavne prikrmovaniu zveri , ktorá má v zime sťažený prístup k potrave . Na tieto účely často nakupujeme rôzne druhy krmiva , hlavne jadrové (obilniny) a dužinaté (cukrová repa a p. ). Zároveň zver prikrmujeme aj senom , ktoré tvorí hlavnú časť krmiva. Krmivo zveri predkladáme v účelovo vybudovaných poľovníckych zariadeniach ako sú zásobníky sena , soliská a prikrmovacie žlaby na jadrové krmivo. Na jar a počas leta čistíme , opravujeme a budujeme nové krmelce  a pripravujeme dostatok sena na zimné obdobie . Všetky tieto činnosti vykonávajú členovia v rámci povinných brigád. Jeseň je časom , kedy realizujeme selektívny odstrel jelenej zveri v zmysle platných pravidiel a predpisov.  Členovia PZ sa okrem chovu a lovu zveri venujú aj iným činnostiam . Každoročne organizujeme poľovnícky ples pre členov aj širokú verejnosť , na ktorý sú priaznivé ohlasy . Aktívne spolupracujeme so Základnou a mater. školou v Smolníku , kde sa snažíme žiakom v poľovn. krúžku priblížiť poľovníctvo formou praktických ukážok a reálnych činností vykonaných v prírode. Organizujeme spoločné poľovačky na diviačiu zver v zimnom období , ktorých sa zúčastňujú hostia z územia celého Slovenska a často aj zo zahraničia , čím dochádza nepriamo aj k propagácii nášho kraja v ktorom žijeme. Celoročne sa zúčastňujeme školení a seminárov zameraných na prehĺbenie poznatkov v oblasti poľovníctva v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z.  To je v krátkosti náčrt činnosti PZ a jej členov. Touto formou sa chcem poďakovať všetkým – členom PZ za ich odvedenú prácu ,aj širokej verejnosti ktora nám akokoľvek pomohla pri našej činnosti a v mene PZ Smolník II Vám prajem úspešný , pokojný a šťastný  rok 2010 .

Predseda PZ Smolník II.

Ing. KLOUČEK Tomáš