Aktivity Baníckeho spolku

Banícky spolok „BRATSTVO“ Smolník – Smolnícka Huta

Už je tomu rok, čo vznikol náš banícky spolok „Bratstvo“   Smolník – Smolnícka Huta a tak môžeme bilancovať našu činnosť.

V rámci projektu Slovenská banská cesta sa dňa 1.mája 2009 konalo odhalenie a vysvätenie pamätnej tabule histórie baníctva v Smolníku a Smolníckej Hute.Dňa 20.8.2009 sme sa zúčastnili verejnej rozlúčky so zosnulými baníkmi v Handlovej. Oslavy Dňa baníkov, ktoré boli spojené s 2. stretnutím baníckych miest a obcí Slovenska boli zrušené. Na pietnej spomienke venovanej obetiam banských nešťastí dňa 5.9.2009 v Handlovej sa zúčastnili aj členovia nášho baníckeho spolku. V sobotu, 21. novembra 2009 sme prijali pozvanie na 7. ročník Šachtágu v Rudňanoch. V predposlednú novembrovú nedeľu sa v kostole sv. Kataríny v Smolníku konala banícka ofera, ktorej sa zúčastnili pozvaní hostia i členovia spolku. Našou početnou účasťou sme podporili Barborské slávnosti, ktoré sa konali v dňoch 2.- 3.12.2009 v Spišskej Novej Vsi. Ani na tejto akcii nechýbali naši chlapci – permoníci  so znakmi. Členovia nášho spolku sa pričinili aj o skvelý ohňostroj, za čo im patrí srdečná vďaka. Naše plánované aktivity na rok 2010 sú nasledovné :

 1. 30.1.2010 – valné zhromaždenie
 2. 1.5.2010 – poklona v kaplnke sv. Jozefa robotníka
 3. Apríl – október 2010 – realizácia slovenskej banskej cesty
 4. 27.8. – 28.8.2010 – účasť na 3. celoslovenskom stretnutí baníckych miest a spolkov
 5. 11.9.2010 – Banícky deň – oživenie baníckych tradícií
 6. 20. – 21.11.2010 – banícka ofera – sv. Katarína
 7. Účasť na zasadnutiach RZ BSC a iných akciách organizovaných ZBSC

V závere chcem poďakovať všetkým členom za ich účasť na akciách a popriať veľa zdravia, optimizmu a úspechov v Novom roku 2010.

Jarmila Kolesárová

Aktivity KNS

Aktivity Karpatsko-nemeckého spolku v Smolníku v roku 2009

Kultúrny spolok KNS patrí medzi jedno z najstarších občianskychzdružení v obci Smolník. Tohto roku oslávi 20. výročie vzniku. Tak ako po iné roky, aj tento rok chceme zhodnotiť prácu spolku za rok 2009 a stručne priblížiť činnosť občanom.Činnosť každého OZ závisí od dobrovoľnosti a nadšenia členov a samozrejme od finančných prostriedkov za kalendárny rok. Za rok 2009 sme od obce nedostali žiadne finančné prostriedky na činnosť. Preto sa naše aktivity financovali výlučne z vlastných zdrojov. Podali sme tri projekty na Ministerstvo kultúry sekcia národnostné menšiny a aj napriek finančnej kríze nám boli schválené všetky tri projekty. V júli 2009 sa vzdala funkcie predsedu KNS Smolník pani PhDr. Margita Brutovská. Na mimoriadnej členskej schôdzi bol dočasne poverený vedením pán Otomár Vasilco do uskutočnenia riadnej výročnej členskej schôdze, ktorá sa uskutoční vo februári 2010.Všetky projekty sme aj zrealizovali v druhom polroku 2009. Finančné prostriedky Ministerstva kultúry sme využili aj na nákup výpočtovej a multimediálnej techniky, zakúpili sme notebook, filmovú kameru a premietací prístroj. Túto techniku sme využívali počas celého obdobia a zaznamenávali aktivity členov a činnosť spolku.Prvý projekt “Gastronómia mantákov” mala úspech hlavne medzi členkami-gazdinkami, ktoré si medzi sebou vyskúšali a vymieňali recepty našich starých mám. Druhý projekt “Oživenie baníckych tradícii” sa niesol tohto roku témou “Banské znaky v minciach razených v Smolníku”. Chceli by me touto cestou poďakovať p. riaditeľovi ZŠ Mgr. Mikulášovi Barnovi, ktorý nám veľmi ochotne zapožičal náučné panely. Tieto panely pomohli priblížiť baníctvo – ťažbu medi a mincovníctvo v našej obci. Tretí projekt”Literárno-divadelné popoludnie” sa tohto roku nieslo pod mottom “Všetci pri jednom stole”. Pozvánka na tento projekt bola zverejnená aj v Slovenskomrozhlase na rádiu Regina. Tak ako pri všetkých projektoch aj na tento bolipozvaní členovia KN Spolkov z miest a obcí regiónu, taktiež nečlenovia a široká verejnosť. Prvý krát sme využili multimediálnu techniku, ktorou sme priblížili históriu a zaznamenali koncert Mgr. Marcela Šenkýra a Janky Kluknavskej. Spestrili nám popoludnie skladbou od Franza Schuberta. Za ich výkon, ktorý fascinoval všetkých prítomných poďakovali sólistom hostia a vyjadrili im obdiv. Ešte raz vyjadrujeme aj my veľké “Ďakujeme!” Tento projekt prekvapil všetkých zúčastnených o činnosti miestnej skupiny. Naša činnosť nie je len o speve, ale aj o vedomostiach o kultúrnych pamiatkach a o ich veľkom historickom dedičstve našich predkov. Touto cestou chceme poďakovať všetkým aktívnym členom, ktorí sa podieľali na príprave arealizácii projektov roku 2009 a členom spevokolu za ich celoročnú prípravu a reprezentáciu našej skupiny v obci aj mimo obce na kultúrnych podujatiach. Radi privítame nových členov, ktorí majú chuť a záujem rozvíjať kultúrnededičstvo našich predkov a pracovať s multimediálnou technikou.
Výbor KNS Smolník

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Činnosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých za rok 2009

Dňa 29.1.2009 sa konala hodnotiaca členská schôdza našej organizácie, na ktorej sme schválili plán práce na rok 2009 a podľa tohto plánu sme po celý rok pracovali.Začiatkom každého mesiaca sme mali zasadnutie výboru a podľa potreby a náročnosti programu aj viac krát. V januári sme vypracovali hlásenia pre OR za 4/4 2008 a pripravili sme hodnotiacu členskú schôdzu.Vo februári sme mali už tradičný „Fašiangový večierok“ s večerou aj s maskami v reštaurácii Alžbetin dom.V marci sme boli navštíviť našich dlhodobo chorých, pani Leitnerovú a Stanka Imricha.2. apríla sme absolvovali výlet do Poľska. Tiež sme sa zúčastnili okresnej konferencie SZZP v Gelnici.V sobotu 16. mája skupina našich zdatnejších členov absolvovala jarný pochod na „Volovec“, pri ktorom nám pomohli Lesy Smolník tým, že nám poskytli Áviu, ktorou sme sa vyviezli do sedla Pačanského kopca a odtiaľ sme šli až na Volovec. Pri chate sme si upiekli slaninu, klobásy a po občerstvení a krátkom oddychu sme zostúpili dlhou dolinou až do Rožňavy, domov sme prišli unavení, ale plní zážitkov.Naša skupina „Nádej“ pripravila program s ktorým vystúpila na oslavách „Dňa matiek“ , ktoré organizovala obec.V mesiaci jún sme usporiadali okresné športové hry v objekte ZŠ v Smolníku. Vedenie školy nám vyšlo maximálne v ústrety, poskytli nám priestory, športové náradie, kuchárky nám uvarili dobrý obed. Naša organizácia obsadila niekoľko prvých miest v súťaži jednotlivcov a ako družstvo sme obsadili 1. miesto. Naša vďaka patrí vedeniu školy ako aj obci.V júli sme si urobili výlet na „Kežmarské výstavné trhy“ a zúčastnili sme sa otvorenia letnej sezóny na Jazere Úhorná v súťaži vo varení gulášu, kde sme obsadili 2. miesto.V auguste sme sa zúčastnili okresnej akcie : „Slnko svieti i nám“, ktorú každoročne pripravuje ZO Helcmanovce pre postihnuté detí z celého okresu.5. septembra naša základná organizácia pripravila okresnú akciu „Strelecký deň“ na Jazere Úhorná. Bol to náročný deň, nakoľko nám počasie neprialo, bolo chladno a pršalo. Nakoniec sme to zvládli a po súťaži sme mali dobrý obed v novootvorenej reštaurácii „Vodnár“, kde sme si na záver aj zaspievali.V októbri skupina „Nádej“ vystúpila na obecnej oslave „Mesiac úcty k starším“ a tiež sme pripravili pre našich 19 členov nad 75 rokov posedenie s občerstvením, na ktoré nám žiaľ, ani na pozvánky neprišli všetci.V novembri sme sa zúčastnili seminára „Kráčame vpred“ v Mníšku nad Hnilcom a usporiadali sme „Katarínsky večierok“ so živou hudbou a večerou. Večierok sa vydaril, všetci sme sa výborne zabávali a zabudli na všetky zdravotné problémy. Rok sme ukončili 17. decembra okresnou akciou „Náš deň“ v Nálepkove. Počas roka sme sledovali jubileá našich členov, osobne sme blahoželali      80–siatnikom. 25 členov našej základnej organizácie sa zúčastnilo v priebehu roka na štyroch rekondičných pobytoch v Turčianskych Tepliciach. Mnohé naplánované akcie sa neuskutočnili pre nezáujem členov. Štvrťročne sme vypracovávali hlásenia na okresnú radu o stave činnosti v našej základnej organizácii. Na záver chcem poďakovať celému výboru, ktorý pracoval počas celého roka, podľa schváleného plánu činnosti. Ďakujem členom skupiny Nádej za ich činnosť a programy, ktoré pripravovali.Ďakujem našim členom – športovcom, ktorí nás úspešne reprezentovali na športových akciách.Ďakujem našim sponzorom, ktorí nám dali 2 % z daní, obecným úradom za ich podporu a tiež Obecným lesom v Smolníku ako aj vedeniu ZŠ s MŠ v Smolníku za pomoc pri našich akciách.

Širillová Mária

Cyklisti a lyžiari

Cyklistický oddiel pri TJ Baník Smolník

V priebehu roka 2009 zorganizoval cyklistický oddiel tieto športové akcie :

 1. PKB Maratón – Jahodná
 2. Kráľovský Maratón – Spišské Podhradie
 3. Cyklo výlet Smolník – Pačanský kopec – Krásna Hôrka
 4. Medzinárodný cyklo týždeň

Anglicko – Česko – Slovensko

• Smolník – Pačanský kopec – Volovec – Rožňava – Smolník

• Smolník – Jasov – Medzev – Moldava n/B. – Zádiel – Krás. Podhradie – Smolník

• návšteva kúpaliska Maďarsko Eger

• vláčiková túra : Mníšek n/Hnilcom – Vernár – vlak späť cyklo Vernár – Mlynky –                      Dedinky – Švedlár – Mníšek n/H.- Smolník

 1. Cyklo výlety v okolí Smolníka

Nová chata

Vysielač Orange

Úhorná (sedlo)

6.   Cyklo Maratón – Slovenský raj

Ing. Róbert Varga

Lyžiarsky oddiel pri TJ Baník Smolník

Lyžiarsky oddiel sa v roku 2009 opäť zúčastnil pretekov Východoslovenskej lyžiarskej ligy, ktoré sa konali v týchto lyžiarskych strediskách.

1. kolo :  18.1.2009   Rittenberg

2. kolo :  31.1.2009   Mlynky

3. kolo :    1.2.2009   Rittenberg

4. kolo :   14.2.2009   Mlynky – Biele Vody

5. kolo :   15.2.2009   Regetovka

6. kolo :   21.2.2009   Mlynky

7. kolo :     7.3.2009   Jahodná

8. kolo :     8.3.2009   Tatranská Lomnica – Jamy

Vzhľadom na to, že podmienky na lyžovanie nie sú vždy vyhovujúce, máme málo možnosti na tréningy, musíme skonštatovať, že naši lyžiari dosiahli pekné umiestnenia. Mimo sezóny sa pravidelne naši lyžiari zúčastňovali tréningov v telocvični ZŠ s MŠ.

Dosiahnuté umiestnenia :

Mladšie predžiačky :                                                   Mladší žiaci :

6.miesto : Mihaľáková Alica                                       15. miesto : Lukáš Horváth

8. miesto : Schmidtová Kristína                                   21. miesto : Tomáš Haško

23. miesto : Martin Tokarčík

Mladší predžiaci :

10. miesto : Mach Pavol

Starší predžiaci :                                                           Starší žiaci :

20. miesto : Momot  Martin                                         10. miesto : Michal Stupák

Staršie predžiačky :                                                       Juniori :

11. miesto : Ľubica Majerová                                         4. miesto : Jakub Mach

17. miesto : Laura Čečová                                            10. miesto : Taras Kapraľ

19. miesto : Janka Nováková                                        17. miesto : Alexander Momot

František Čeč

Kniha návštev

Ako ste si mali možnosť všimnúť, stránka zmenila svoju tvár a práve sa pracuje na vytvorení a zlepšení novej verzie stránky, ktorá bude mať oveľa viac možnosti ako predchádzajúca. Na stránke sa môže každý užívateľ registrovať a obohatiť web o svoj článok. Taktiež je umožnené komentovanie všetkých príspevkov.

Kniha odkazov funguje na báze komentovania tohto príspevku.

Čo je nové v knižnici

………… čo je nové v knižnici ? ……………

Vážení spoluobčania, milí priatelia kníh !

V Smolníckych novinách ročník VII. č. 1 r. 2009 sme Vás informovali o zmenách, ktoré boli vykonané v Obecnej knižnici. V priestoroch knižnice boli vymenené staré okná za nové – plastové, boli urobené nové stierky a rozvody elektrického vedenia. Priestory knižnice boli rozšírené o 2 miestnosti. Firma Imperial Tobacco Slovakia, závod Smolník darovala do Obecnej knižnice nábytok a počítače, ktoré budú v priebehu mesiaca január 2010 pripojené na internet. Plánujeme aplikovať do praxe aj knižnično informačný systém v našej knižnici. Budeme Vás pravidelne informovať o všetkých krokoch v tejto oblasti.Chceme vyhovieť všetkým, ktorí si nájdu chvíľku zo svojho voľného času a chcú ju venovať takej krásnej záľube, ako je čítanie kníh a plánujeme uskutočniť prieskum, ktorý nám napomôže zistiť optimálne hodiny, kedy bude knižnica k dispozícii širokej verejnosti. V spolupráci so ZŠ s MŠ plánujeme organizovať stretnutia s najmenšími čitateľmi, máme v pláne akcie, ktoré zatiaľ neprezradíme, ale veríme, že budú lákadlom hlavne pre naše deti.Sme presvedčení, že práve takýmito aktivitami budeme nápomocní všetkým tým, pre ktorých je kniha neodmysliteľnou súčasťou života.

Počítače v knižnici Regále v knižnici