Zber a vývoz nebezpečného odpadu

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že v stredu 22.1.2020 v čase od 9,00 hod. do 9,20 hod. sa pred budovou Obecného úradu v Smolníku uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

Odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu od 9,00 do 9,20 hod.

Kontajner určený na bioodpad

Firma Brantner Nova, ktorá zabezpečuje v obci vývoz odpadov, opätovne  upozornila a neodviezla obsah kontajnera určeného na bio odpad z dôvodu, že sa v ňom nachádzal aj iní odpad – viď. obrázok.  (Smolník – Turbína č. 372)

OZNAM-nádoby na uloženie bioodpadu

Obec Smolník zabezpečila pre bytové domy odpadové nádoby hnedej farby na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu “bioodpad” (pokosená tráva, opadané lístie) pre bytové domy na sídlisku “Juh” a “Internát”.

Upozorňujeme občanov, že je zakázané ukladať iný odpad do týchto kontajnerov. V prípade zistenia, že do kontajnerov bol uložený iný odpad ako bioodpad – kontajner bude premiestnený na Zberný dvor.

Vlastníci rodinných domov môžu bioodpad naďalej kompostovať na svojom pozemku, prípadne odovzdať na Zbernom dvore v Smolníku v prevádzkovom čase,.