Kontajner určený na bioodpad

Firma Brantner Nova, ktorá zabezpečuje v obci vývoz odpadov, opätovne  upozornila a neodviezla obsah kontajnera určeného na bio odpad z dôvodu, že sa v ňom nachádzal aj iní odpad – viď. obrázok.  (Smolník – Turbína č. 372)

OZNAM-nádoby na uloženie bioodpadu

Obec Smolník zabezpečila pre bytové domy odpadové nádoby hnedej farby na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu “bioodpad” (pokosená tráva, opadané lístie) pre bytové domy na sídlisku “Juh” a “Internát”.

Upozorňujeme občanov, že je zakázané ukladať iný odpad do týchto kontajnerov. V prípade zistenia, že do kontajnerov bol uložený iný odpad ako bioodpad – kontajner bude premiestnený na Zberný dvor.

Vlastníci rodinných domov môžu bioodpad naďalej kompostovať na svojom pozemku, prípadne odovzdať na Zbernom dvore v Smolníku v prevádzkovom čase,.