Zasadnutie OZ – 06.12.2018

                                                     P O Z V Á N K A

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 06.12.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
 8. Voľba návrhovej komisie
 9. Návrh na sobášiacich
 10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
 13. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
 14. Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník  č. 48/2018
 15. Rôzne
 16. Záver

                            Radoslav Dlugoš

                           starosta obce Smolník

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Oznámenie

 

Obec Smolník zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 :

 

obecnyuradsmolnik@stonline.sk

 

V Smolníku dňa 21.8.2018                                    Radoslav Dlugoš, starosta obce, v.r.

 

 

 

MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Menovanie zapisovateľky MVK v Smolníku

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení niektorých predpisov Obec Smolník zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený – komunálne voľby 2018.

Rozhodnutie – komunálne voľby 2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 

ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí  dňa 10.novembra 2018

    Obec Smolník, podľa ustanovení § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje počet obyvateľov obce Smolník:

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb je 1013.

V Smolníku, 16.7.2018

 

                                                                                 Radoslav Dlugoš, v.r.

                                                                                     starosta obce

 

Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR : https://www.minv.sk/?volby-oso2018

UPOZORNENIE – NAKLADANIE S ODPADOM

Vážení občania,

v našej obci  opakovanie dochádza k nesprávnemu nakladaniu s odpadmi. V minulom týždni  boli  rozmiestnené ďalšie hnedé kontajneri s označením BRO na biologicky odpad zo záhrad zo strihania a orezávania kríkov a stromov, trávu, kvety, burinu, piliny a pod..

Napriek usmerneniam a dôrazným upozorneniam,  niektorí z nás,  vhadzujú do týchto kontajnerov handry, plasty,  papier a iný odpad alebo tento odpad ukladajú k brehom miestneho potoka alebo vyhadzujú ho na rôzne miesta, čím vytvárajú nelegálne skládky.

Pripomíname, že na oficiálnej webovej stránke obce je zverejnený „Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu“, podľa ktorého  pôvodcovia odpadu zo zelene môžu využiť na uloženie tohto odpadu najmä vlastné pozemky za účelom kompostovania,  kompostovisko na Zbernom dvore,  kontajneri s označením BRO, ktoré sú rozmiestnené po obci alebo na  Zbernom dvore.

Všetci chceme mať pekné a zdravé prostredie, preto sa snažme aspoň o dodržiavanie zákona o odpadoch, ak sa sami nepričiňujeme k spoločnému záujmu.

Poďakovanie patrí väčšine našich občanov a chalupárov, ktorí okolie svojich domov udržiavajú kosením a skrášľujú kvetinovou výzdobou.

 

V Smolníku, 10.7.2018                                                              Radoslav Dlugoš, starosta obce

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 27.6.2018

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že v stredu 27.6.2018 v čase od 9,00 hod. do 9,50 hod. pred budovou Obecného úradu v Smolníku uskutoční sa zber a vývoz nebezpečného odpadu.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

Odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu od 9,00 do 9,50 hod.

Zasadnutie OZ – 28.06.2018

 Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.06.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

 

Program :

 

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 25.05.2018
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 5. Záverečný účet obce Smolník za rok 2017
 6. Správy audítora za rok 2017
 7. Určenie výkonu funkcie starostu obce Smolník pre nové volebné obdobie 2018 – 2022
 8. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov
 9. Návrh Rady školy na vymenovanie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Smolník
 10. Organizačné záležitosti obce Smolník
 11. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 12. Žiadosti a rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

UPOZORNENIE – KO a DSO

UPOZORNENIE

Podľa VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na zber zmiešaného komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby 110 l a 120 l, ktoré sa po priblížení k autu strojovo vyprázdňujú.  Vzhľadom k špecifickosti našej obce ohľadne pobytu chalupárov bolo umožnené  použiť aj plastové vrecia, ktoré pracovníci Brantner Nova musia ručne vhadzovať do zberného auta. V poslednej dobe  sa  až o niekoľko desiatok  zvýšil počet zberu do vriec. Problémom je, že mnohé z nich  sú preťažené. /Niekedy aj odpadom určeným na separovanie/.  Pracovníci Brantner Nova nie sú povinní  preťažené vrecia zbierať a budú ich nechávať na mieste alebo  umožnia pôvodcovi tohto odpadu  vhodiť  preťažené vrece do zberného auta.

V Smolníku 19.6.2018 A.Kluknavská