Deň otvorených dverí – Gymnázium Gelnica

Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica pozýva žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí Gymnázia Gelnica pre piatakov, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. marca 2018 od 9.00 hod. Okrem prehliadky vnútorných priestorov a možnosti si vyskúšať prijímacie skúšky Vám budú poskytnuté aj bližšie informácie k samotnému osemročnému štúdiu, ktoré Gymnázium Gelnica otvára aj v školskom roku 2018/2019 pre žiakov 5. ročníka ZŠ.Pre každého je pripravený malý darček a občerstvenie. Bližšie informácie môžete získať osobne na Gymnáziu Gelnica, na t.č.0910/873025 alebo na stránke školy gymgl.edupage.org

Zasadnutie OZ – 22.02.2018

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 22.02.2018  so začiatkom o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 29.12.2017
 4. Organizačné záležitosti obce Smolník
 5. Kanalizácia a ČOV obce Smolník – aktuálne informácie
 6. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 7. Žiadosti a rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

Zber nebezpečných odpadov

Oznamujeme občanom, že v  stredu dňa 10.01.2018 od 10,00 – 10,40  sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené   pri obecnom úrade.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať:

 • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
 • žiarivky, výbojky, chemikálie v pôvodnom balení,
 • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 Odpady obsahujúce ortuť –ortuťové teplomery zberová spoločnosť neodoberie. Rozpúštadlá, riedidlá ale aj farby a laky musia byť v označenom originálnom obale, v opačnom prípade nebudú pracovníkmi odobrané.

 Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu v čase od 10,00 do 10,40 hod.

Zasadnutie OZ – 29.12.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 29.12.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 30.10.2017
 4. Návrh VZN č. 47/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smolník
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 6. Dotácie z rozpočtu obce
 7. Rozpočet obce Smolník na rok 2018
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roku 2018
 11. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Základnej školy v Smolníku za školský rok 2016/2017
 12. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Materskej školy v Smolníku za školský rok 2016/2017
 13. Žiadosti a rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                           Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník

OZNAM – užívanie poľnohospodárskej pôdy

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

12. december 2017             od 7:40 hod. do 16:30 hod.

13. december 2017             od 7:40 hod. do 16:30 hod.

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017  je v budove Obecného úradu v Obecnej knižnici

ODPAD – kontajnery na námestí

Oznamujeme občanom, že lístie a orezky zo stromov a kríkov zo svojich záhrad môžu uložiť do kontajnerov, ktoré sú pristavené v parku na námestí do 6.11.2017. Druh odpadu je na kontajneroch vyznačený

Zasadnutie OZ – 30.10.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 30.10.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.09.2017
 4. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 5. Organizačné záležitosti obce Smolník
 6. Kanalizácia a ČOV obce Smolník
 7. Žiadosti a rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

                          Radoslav Dlugoš v.r.

                            starosta obce Smolník

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

13. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

Kontajner – drevný odpad

V čase od 24.10.2017 do 27.10.2017 v parku na námestí bude opätovne pristavený veľkokapacitný kontajner na uloženie drevného odpadu z orezov stromov a kríkov vznikajúceho v rámci údržby verejnej zelene obce a z pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb – bez ohľadu na jeho množstvo.

Prosíme občanov, aby  konáre k odvozu   boli pripravené, t.j. aby ich dĺžka bola cca 50 cm, drobné konáre boli zviazané alebo uložené vo vreci.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

7. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

8. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

9. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

14. november 2017            od 7:20 hod. do 16:30 hod.

15. november 2017            od 7:20 hod. do 16:30 hod.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 – zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

voľby vúc

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/140_vuc/vuc17_3vzory/WVUC17_I1skA4.docx

V Smolníku, 22.08.2017


Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Smolníku starostovi obce  : obecnyuradsmolnik@stonline.sk.

V obci Smolník je utvorený jeden volebný okrsok.

V Smolníku dňa 17. 8. 2017


 

Ponuka práce pre opatrovateľky

„Agentúra SUNSET hľadá opatrovateľky a opatrovateľov ku svojim klientom v Nemecku. SUNSET vám vďaka bohatým 13 ročným skúsenostiam poskytne najširšiu ponuku overených rodín, spoľahlivý servis, prácu na zmluvu, zorganizovanie cesty a preplatenie cestovných nákladov. Požiadavky: minimálne základná znalosť nemeckého jazyka a skúsenosť s opatrovaním.

V prípade záujmu o bližšie informácie môžete kontaktovať našich špecialistov na čísle: 051/7761 998

Všetky informácie nájdete aj na stránke www.sunset24.eu