Povinné očkovanie psov

Dňa 19.05.2017 (piatok) sa uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote, v čase od 17.00 hod. do 18.00 hod pred budovou OcÚ. Žiadame majiteľov psov, aby so sebou priniesli aj očkovací preukaz.

Zasadnutie OZ – 23.05.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 23.05.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Organizačné záležitosti obce Smolník
 5. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 6. Žiadosti a rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver                                                                                      Radoslav Dlugoš  v.r.

                                                                                                  starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny – 28.04.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky – od č.d. 1 po č.d. 9, od č.d. 12 po č.d. 26, od č.d. 103 po č.d. 119, od č.d. 121 po č.d. 126, od č.d. 130 po č.d. 133, od č.d. 135 po č.d. 152, č.d. 154, 155, od č.d. 157 po č.d. 162, č.d. 164, 165, od č.d. 167 po č.d. 171, č.d. 173,174,203,204, od č.d. 207 po č.d. 211, č.d. 325, 326, 328, 329, od č.d. 331 po č.d. 333, od č.d. 336 po č.d. 343, od č.d. 345 po č.d. 350, č.d. 352,354,355, od č.d. 357 po č.d. 359, č.d. 362, 363, od č.d. 366 po č.d. 368, č.d. 547, 550, 646

bude v termíne 28. apríl 2017 od 08.00 hod. do 13.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

OZNAM – ŠPORTOVÁ PRÍPRAVKA

Oznamujeme širokej verejnosti, predovšetkým žiačkam a žiakom roč. 1. až  4.  Základnej školy v Smolníku , ktorí majú záujem o šport a pohybové aktivity, že bol spustený nábor “ŠPORTOVEJ PRÍPRAVKY” pod záštitou FK OL Baník Smolník. Váš záujem, prípadne bližšie informácie smerujte na kontaktné osoby : Mgr. Mikuláš Barna- riaditeľ ZŠ s MŠ, Tomáš Sentandráši-FK OL Baník Smolník.

Zasadnutie OZ – 31.03.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 31.03.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za rok 2016
 5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.39/2012 obce Smolník o podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských zariadení na území obce Smolník a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolník
 6. Organizačné záležitosti ZŠ s MŠ Smolník
 7. Rozpočtové opatrenie č.1/2017
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

                                                                              Radoslav Dlugoš   v.r.

                                                                              starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny – 28. marec 2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

v úseku od č.d. 44 po č.d. 47, č.d. 47, č.d.73, 74, v úseku od č.d. 370 po č.d. 377, v úseku od č.d. 417 po č.d. 428, v úseku od č.d. 430 po č.d. 437, v úseku od č.d. 439 po č.d. 441, v úseku od č.d. 443 po č.d. 445, v úseku od č.d. 459 po č.d. 473, č.d. 555

bude v termíne 28. marec 2017 od 7.40 hod. do 12.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

KOMINÁR V OBCI

Kominárstvo Marta Kakalejčíková Spišská Nová Ves bude dňa 27. marca 2017 v našej obci vykonávať kontrolu a čistenie komínov. Záujemcovia o túto službu sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Smolníku do 24.3.2017.

VÝZVA

Obec Smolník, ako správca cintorína,  vyzýva príbuzných Anny Spišákovej 1893 – 1967, ktorej ľudské pozostatky sú uložené v hrobovom mieste č. 3/97 na verejnom cintoríne, aby upravili uvedené hrobové miesto alebo ho odstránili, pokiaľ nemajú záujem o jeho ďalší prenájom a to v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy.

 

Zverejnené :

na úradnej tabuli dňa 10.3.2017

na internetovej stránke obce Smolník 10.3.2017

 

Výročná členská schôdza SZZP Smolník

SZZP v Smolníku pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 7.2.2107 v Reštaurácii Alžbetin dom so začiatkom o 14.00 hodine. Na schôdzi sa budú vyberať aj členské príspevky na rok 2017.

Gymnázium Gelnica – Deň otvorených dverí

Gymnázium Gelnica pozýva všetkých žiakov 9. aj 5. ročníka základnej školy so záujmom o štúdium na našom štvorročnom resp. osemročnom gymnáziu, ako aj ich rodičov na  Deň otvorených dverí Gymnázia Gelnica, ktorý sa uskutoční v priestoroch škol v piatok 10. februára 2017 dopoludnia v čase od 8.30 hod. V rámci podujatia sa môžete bližšie oboznámiť s vnútornými priestormi našej školy, s aktivitami školy a podmienkami štúdia. Účastníkov čaká aj malé občerstvenie. Tešíme sa na stretnutie s Vami.l

Prerušenie distribúcie elektriny – 28. február 2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky-č.d. 183, 186, 187, od č.d. 189 po č.d. 191, od č.d. 221 po č.d. 224, od č.d. 226 po č.d. 240, od č.d. 242 po č.d. 245, od č.d. 247 po č.d. 256, č.d. 256, 258, 259, 261, od č.d. 262 po č. d. 266, od č.d. 269 po č.d. 286, od č.d. 288 po č.d. 291, od č.d. 294 po č.d. 296, 298, od č.d 300 po č.d. 314, od č.dl 535 po č.d. 538, 545, 551 653

bude v termíne 28. február 2017 od 7.30 hod. do 12.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.