Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme širokej verejnosti, že v stredu 14.12.2016 od 8.15 do 9.15 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo na zber nebezpečných odpadov bude pristavené pri obecnom úrade. Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

 • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich
 • olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť
 • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami

OZNAM – Kominár bez oprávnenia

Na základe poskytnutých informácii oznamujeme širokej verejnosti, že sa po Hnileckej doline pohybuje kominár, ktorý ponúka svoje služby, ale nedisponuje platným oprávnením. Vyzývame spoluobčanov k ostražitosti !

OZNAM – uzatvorenie prístupovej cesty Spálená Huta

Oznamujeme širokej verejnosti, že počnúc dnešným dňom, utorkom 29.11.2016 bude uzatvorená prístupová cesta do Spálenej Huty z dôvodu plánovaných nevyhnutných prác. Predpokladaný termín uzatvorenia cca 3 týždne. Prístupová cesta do Spálenej Huty je možná od domu p. Frindta.

spalena-huta-pristupova-cesta

OZNAM – Zasadnutie OZ – 08.12.2016

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.12.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Dotácie z rozpočtu obce
 6. Schválenie rozpočtu obce Smolník
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 8. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roku 2017
 9. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2016
 10. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Základnej školy v Smolníku za školský rok 2015/2016
 11. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Materskej školy v Smolníku za školský rok 2015/2016
 12. Žiadosti a rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

                           Radoslav Dlugoš   v.r.

                            starosta obce Smolník

OZNAM – Očkovanie psov

Povinné očkovanie psov sa uskutočnilo 30.11.2016

Dňa 1. decembra 2016 sa uskutoční povinné  očkovanie psov. Majitelia psov môžu svoj záujem o očkovanie nahlásiť pracovníkom obce osobne, alebo telefonicky do 30. novembra 2016 do 12.00 hodiny. V prípade, že sa neprihlásia aspoň 8 majitelia psov, zverolekár do obce nepríde a očkovanie psov si bude musieť majiteľ zabezpečiť sám.

OZNAM – Nestránkový deň

Oznamujeme širokej verejnosti, že v utorok 8. novembra 2016 bude na Obecnom úrade NESTRÁNKOVÝ DEŇ z technických príčin.

V Smolníku, 02.11.2016

                                                                       Radoslav Dlugoš v.r.

                                                                         starosta obce Smolník

UPOZORNENIE

Obecný úrad v Smolníku a Komisia verejného poriadku v Smolníku

U P O Z O R Ň U J E

verejnosť na zákaz uložiť odpad na inom mieste ako na to určenom.  Za porušenie tohto ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch previnilcovi môže byť uložená pokuta do výšky 16.596,-€, pokiaľ ide o podnikateľa,  alebo 166 ,- €,  ak ide o fyzickú osobu. Napriek tomu, že Obec Smolník má vytvorený systém nakladania s odpadmi, do ktorého sú povinní zapojiť sa všetci občania s trvalým, prechodným pobytom a osoby oprávnené užívať v obci nehnuteľnosť, nájdu sa medzi nami aj takí, ktorí  pod rúškom noci alebo menšieho pohybu osôb, vynášajú odpad do prírody,  do lesa,  k vodným tokom,  na odľahlé pozemky napríklad pri bývalom závode Železorudných baní v Smolníku !!! V prípade, že vlastník takto zdevastovaného pozemku vzniknutú skládku neodstráni, všetka zodpovednosť aj s finančnými nákladmi – teda peňazí nás všetkých –  prechádza na obec. Žiadame všetkých,  ktorým nie je ľahostajný prístup niektorých jedincov k našej prírode a majú vedomosť o nezodpovedných občanoch, aby  informovali pracovníkov obce Smolník.

Za pochopenie a pomoc ďakuje  Radoslav Dlugoš, starosta obce

OZNAM – oprava prístupovej cesty SPÁLENÁ HUTA

Obec Smolník týmto informuje širokú verejnosť, predovšetkým občanov bývajúcich v časti obce Spálená Huta, že obec po zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného 08.09.2016 už intenzívne pracuje na odstránení havarijného stavu prístupovej cesty v tejto časti obce.  Momentálne sa vybavujú všetky potrebné kroky v procese verejného obstarávania a následne sa zrealizuje samotné odstránenie havarijného stavu. Predpokladaný termín ukončenia prác do 20.12.2016

V Smolníku, 27.09.2016

 

                                                                                    Radoslav Dlugoš v.r.

                                                                                      starosta obce Smolník

OZNAM – PSBU Úhorná

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Úhornej oznamuje svojim členom, že dňa 26.9.2016, t.j. v pondelok bude vyplácať podiely za rok 2015 v zasadačke Obecného úradu v Smolníku v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod.