Oznam – porucha v dodávke pitnej vody

Oznamujeme širokej verejnosti, že z dôvodu poruchy, ktorá bola zistená v neskorých večerných hodinách 6.1.2017 – koniec ulice Banská a začiatok časti obce Spálená Huta bude prerušená dodávka pitnej vody od tabakovej továrne, cez Banskú ulicu až do Spálenej Huty až do odstránenia poruchy. Upozorňujeme občanov, aby zvýšili pozornosť pri prípadnom pohybe v miestach poruchy (je označené), nakoľko vzhľadom na nízke teploty sú tam kritické miesta.

Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme širokej verejnosti, že v stredu 14.12.2016 od 8.15 do 9.15 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo na zber nebezpečných odpadov bude pristavené pri obecnom úrade. Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

 • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich
 • olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť
 • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami

OZNAM – Kominár bez oprávnenia

Na základe poskytnutých informácii oznamujeme širokej verejnosti, že sa po Hnileckej doline pohybuje kominár, ktorý ponúka svoje služby, ale nedisponuje platným oprávnením. Vyzývame spoluobčanov k ostražitosti !

OZNAM – uzatvorenie prístupovej cesty Spálená Huta

Oznamujeme širokej verejnosti, že počnúc dnešným dňom, utorkom 29.11.2016 bude uzatvorená prístupová cesta do Spálenej Huty z dôvodu plánovaných nevyhnutných prác. Predpokladaný termín uzatvorenia cca 3 týždne. Prístupová cesta do Spálenej Huty je možná od domu p. Frindta.

spalena-huta-pristupova-cesta

OZNAM – Zasadnutie OZ – 08.12.2016

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.12.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Dotácie z rozpočtu obce
 6. Schválenie rozpočtu obce Smolník
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 8. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roku 2017
 9. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2016
 10. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Základnej školy v Smolníku za školský rok 2015/2016
 11. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Materskej školy v Smolníku za školský rok 2015/2016
 12. Žiadosti a rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

                           Radoslav Dlugoš   v.r.

                            starosta obce Smolník

OZNAM – Očkovanie psov

Povinné očkovanie psov sa uskutočnilo 30.11.2016

Dňa 1. decembra 2016 sa uskutoční povinné  očkovanie psov. Majitelia psov môžu svoj záujem o očkovanie nahlásiť pracovníkom obce osobne, alebo telefonicky do 30. novembra 2016 do 12.00 hodiny. V prípade, že sa neprihlásia aspoň 8 majitelia psov, zverolekár do obce nepríde a očkovanie psov si bude musieť majiteľ zabezpečiť sám.

OZNAM – Nestránkový deň

Oznamujeme širokej verejnosti, že v utorok 8. novembra 2016 bude na Obecnom úrade NESTRÁNKOVÝ DEŇ z technických príčin.

V Smolníku, 02.11.2016

                                                                       Radoslav Dlugoš v.r.

                                                                         starosta obce Smolník

UPOZORNENIE

Obecný úrad v Smolníku a Komisia verejného poriadku v Smolníku

U P O Z O R Ň U J E

verejnosť na zákaz uložiť odpad na inom mieste ako na to určenom.  Za porušenie tohto ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch previnilcovi môže byť uložená pokuta do výšky 16.596,-€, pokiaľ ide o podnikateľa,  alebo 166 ,- €,  ak ide o fyzickú osobu. Napriek tomu, že Obec Smolník má vytvorený systém nakladania s odpadmi, do ktorého sú povinní zapojiť sa všetci občania s trvalým, prechodným pobytom a osoby oprávnené užívať v obci nehnuteľnosť, nájdu sa medzi nami aj takí, ktorí  pod rúškom noci alebo menšieho pohybu osôb, vynášajú odpad do prírody,  do lesa,  k vodným tokom,  na odľahlé pozemky napríklad pri bývalom závode Železorudných baní v Smolníku !!! V prípade, že vlastník takto zdevastovaného pozemku vzniknutú skládku neodstráni, všetka zodpovednosť aj s finančnými nákladmi – teda peňazí nás všetkých –  prechádza na obec. Žiadame všetkých,  ktorým nie je ľahostajný prístup niektorých jedincov k našej prírode a majú vedomosť o nezodpovedných občanoch, aby  informovali pracovníkov obce Smolník.

Za pochopenie a pomoc ďakuje  Radoslav Dlugoš, starosta obce