OZNAM – ZBERNÝ DVOR

Obec Smolník, ako prevádzkovateľ Zberného dvora v Smolníku, oznamujeme poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že dňa 10. 9. 2016 bude Zberný dvor v Smolníku zatvorený.

Oznam – zasadnutie OZ 08.09.2016

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.09.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smolník na roky 2016 až 2022
 5. Organizačné záležitosti obce
 6. Doplnok č. 1 k VZN č. 37/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Rozpočtové opatrenie
 8. Žiadosti a rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

                         Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník

Slávnostné otvorenie školského roka

Základná škola s materskou školou v Smolníku oznamuje širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 8.00 hod. v priestoroch telocvične Základnej školy s materskou školou. V Rímsko-katolíckom kostole sa o 9.00 hod. bude pre žiakov konať slávnostná omša.

Mgr. Mikuláš Barna, riaditeľ školy

Oznam – zelený odpad

Oznamujeme občanom, že zelený odpad t. j. pokosenú trávu, seno, orezané konáre stromov, kríkov v dĺžke najviac 2 m, môžu odovzdať v prevádzkovej dobe na Zberný dvor, v prípade, že nemajú možnosť kompostovať tento odpad na vlastnom kompostovisku.

Zber a vývoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23.06.2016 od 8.15 – 9.15 hod. sa v našej obci uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 8.15 pri Obecnom úrade. Predmetom zberu sú odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

OZNAM – renovácia

Oznamujeme širokej verejnosti, že prebieha renovácia obrazu, ktorý je umiestnený na Duchovnej ceste – viď priložené fotografie :

foto

foto2

foto3

Zasadnutie OZ – 08.06.2016

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.06.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Plán rozvoja obce Smolník
 5. Rekonštrukcia obecného rozhlasu
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 7. Záverečný účet obce Smolník za rok 2015
 8. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2016
 9. Správa audítora za rok 2015
 10. VZN č. 43/2016 o organizácii miestneho referenda
 11. VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolník
 12. Príkaz starostu obce na vykonanie dobrovoľnej inventúry – Lesy Smolník s.r.o.
 13. Žiadosti a rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                                Radoslav Dlugoš v. r.

                                starosta obce Smolník