Prerušenie distribúcie elektriny-13.07.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky – od č.d. 175 po č.d. 182,  č.d. 184 , od č.d. 192 po č.d. 194, od č.d. 196 po č.d. 199,  č.d. 201, 202, 212, 213, od č.d. 215 po č.d. 220, č.d. 287,  od č.d. 315 po č.d. 324, č.d. 332, od č.d. 523 po č.d. 534, č.d. 554, 556, 567, 569   –   bude v termíne 13. júl 2017 od 08.00 hod. do 11.30 hod.

úseky –  č.d. 166, 451, od č.d. 453 po č.d. 458, od č.d. 488 po č.d. 492, od č.d. 494 po č.d. 498, od č.d. 500 po č.d. 502, od č.d. 504 po č.d. 507, od č.d. 509 po č.d. 522, č.d. 558  –  bude v termíne 13. júl 2017 od 11.00 hod. do 14.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Bezplatné meranie zraku

Oznamujeme širokej verejnosti, že Občianske združenie SuperOčko organizuje zdravotnícku akciu – bezplatné meranie zraku, dňa 13.6.2017 v zasadačke Obecného úradu v Smolníku v čase od 12:30 hod. do 14:30 hod.

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

Obec Smolník,  Obecný úrad Smolník 1, 055 66 Smolník

 

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku Obec Smolník

ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Smolník v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23. 5. 2017 v tomto rozsahu :

Ing. Vladimír Kapušanský a Ing. Edita Kapušanská PhD, bytom Košice, Žižkova 25, požiadali o odpredaj obecného pozemku v k.ú. Smolník p.č. KNC 804/1 vo výmere 257 m2, záhrada, evidovaný na liste vlastníctva Obce Smolník č.1.

Predaj nehnuteľného majetku obce do vlastníctva žiadateľov ako prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje tým, že  bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov,  pozemok dlhodobo užívajú, so žiadateľom je uzatvorená nájomná zmluva a  nájom riadne uhrádza.

Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti bola prerokovaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Smolníku dňa 23. 5. 2017, ktoré uznesením č. 25 /2017 rozhodlo, že predaj nehnuteľnosti sa bude realizovať ako „prípad hodný osobitného zreteľa“.

 

V Smolníku, dňa 1.6.2017

 

Zámer zverejnený od 1.6.2017

 

Radoslav DLUGOŠ

starosta obce v.r.

OZNAM-nádoby na uloženie bioodpadu

Obec Smolník zabezpečila pre bytové domy odpadové nádoby hnedej farby na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu “bioodpad” (pokosená tráva, opadané lístie) pre bytové domy na sídlisku “Juh” a “Internát”.

Upozorňujeme občanov, že je zakázané ukladať iný odpad do týchto kontajnerov. V prípade zistenia, že do kontajnerov bol uložený iný odpad ako bioodpad – kontajner bude premiestnený na Zberný dvor.

Vlastníci rodinných domov môžu bioodpad naďalej kompostovať na svojom pozemku, prípadne odovzdať na Zbernom dvore v Smolníku v prevádzkovom čase,.

Odpis vodomerov

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad oznamuje širokej verejnosti, že v termíne od 29.05.2017 do 02.06.2017 uskutoční v našej obci pravidelný odpis vodomerov za účelom ročného zúčtovania. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov a zabezpečenie psov.

Povinné očkovanie psov

Dňa 19.05.2017 (piatok) sa uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote, v čase od 17.00 hod. do 18.00 hod pred budovou OcÚ. Žiadame majiteľov psov, aby so sebou priniesli aj očkovací preukaz.

Zasadnutie OZ – 23.05.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 23.05.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Organizačné záležitosti obce Smolník
 5. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 6. Žiadosti a rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver                                                                                      Radoslav Dlugoš  v.r.

                                                                                                  starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny – 28.04.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky – od č.d. 1 po č.d. 9, od č.d. 12 po č.d. 26, od č.d. 103 po č.d. 119, od č.d. 121 po č.d. 126, od č.d. 130 po č.d. 133, od č.d. 135 po č.d. 152, č.d. 154, 155, od č.d. 157 po č.d. 162, č.d. 164, 165, od č.d. 167 po č.d. 171, č.d. 173,174,203,204, od č.d. 207 po č.d. 211, č.d. 325, 326, 328, 329, od č.d. 331 po č.d. 333, od č.d. 336 po č.d. 343, od č.d. 345 po č.d. 350, č.d. 352,354,355, od č.d. 357 po č.d. 359, č.d. 362, 363, od č.d. 366 po č.d. 368, č.d. 547, 550, 646

bude v termíne 28. apríl 2017 od 08.00 hod. do 13.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

OZNAM – ŠPORTOVÁ PRÍPRAVKA

Oznamujeme širokej verejnosti, predovšetkým žiačkam a žiakom roč. 1. až  4.  Základnej školy v Smolníku , ktorí majú záujem o šport a pohybové aktivity, že bol spustený nábor “ŠPORTOVEJ PRÍPRAVKY” pod záštitou FK OL Baník Smolník. Váš záujem, prípadne bližšie informácie smerujte na kontaktné osoby : Mgr. Mikuláš Barna- riaditeľ ZŠ s MŠ, Tomáš Sentandráši-FK OL Baník Smolník.

Zasadnutie OZ – 31.03.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 31.03.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za rok 2016
 5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.39/2012 obce Smolník o podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských zariadení na území obce Smolník a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolník
 6. Organizačné záležitosti ZŠ s MŠ Smolník
 7. Rozpočtové opatrenie č.1/2017
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

                                                                              Radoslav Dlugoš   v.r.

                                                                              starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny – 28. marec 2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

v úseku od č.d. 44 po č.d. 47, č.d. 47, č.d.73, 74, v úseku od č.d. 370 po č.d. 377, v úseku od č.d. 417 po č.d. 428, v úseku od č.d. 430 po č.d. 437, v úseku od č.d. 439 po č.d. 441, v úseku od č.d. 443 po č.d. 445, v úseku od č.d. 459 po č.d. 473, č.d. 555

bude v termíne 28. marec 2017 od 7.40 hod. do 12.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

KOMINÁR V OBCI

Kominárstvo Marta Kakalejčíková Spišská Nová Ves bude dňa 27. marca 2017 v našej obci vykonávať kontrolu a čistenie komínov. Záujemcovia o túto službu sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Smolníku do 24.3.2017.

VÝZVA

Obec Smolník, ako správca cintorína,  vyzýva príbuzných Anny Spišákovej 1893 – 1967, ktorej ľudské pozostatky sú uložené v hrobovom mieste č. 3/97 na verejnom cintoríne, aby upravili uvedené hrobové miesto alebo ho odstránili, pokiaľ nemajú záujem o jeho ďalší prenájom a to v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy.

 

Zverejnené :

na úradnej tabuli dňa 10.3.2017

na internetovej stránke obce Smolník 10.3.2017