Otváracie hodiny reštaurácie a pohostinstva Alžbetin dom

V dňoch 29.8. – 1.9.2019 sú otváracie hodiny reštaurácie a pohostinstva Alžbetin dom nasledovné:

 

                                pohostinstvo                                reštaurácia

29.8.2019            14.00  —    22.00                              zatvorené (k dispozicii kuchár)

30.8.2019           11.00 —    23.00                                11.30    —    15.00

31.8.2019            11.00  —  23.00                               zatvorené

1.9.2019               14.00 —   22.00                                zatvorené

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Oznámenie

 

Obec Smolník zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 :

 

obecnyuradsmolnik@stonline.sk

 

V Smolníku dňa 21.8.2018                                    Radoslav Dlugoš, starosta obce, v.r.

 

 

 

MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Menovanie zapisovateľky MVK v Smolníku

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení niektorých predpisov Obec Smolník zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený – komunálne voľby 2018.

Rozhodnutie – komunálne voľby 2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 

ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí  dňa 10.novembra 2018

    Obec Smolník, podľa ustanovení § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje počet obyvateľov obce Smolník:

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb je 1013.

V Smolníku, 16.7.2018

 

                                                                                 Radoslav Dlugoš, v.r.

                                                                                     starosta obce

 

Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR : https://www.minv.sk/?volby-oso2018

UPOZORNENIE – NAKLADANIE S ODPADOM

Vážení občania,

v našej obci  opakovanie dochádza k nesprávnemu nakladaniu s odpadmi. V minulom týždni  boli  rozmiestnené ďalšie hnedé kontajneri s označením BRO na biologicky odpad zo záhrad zo strihania a orezávania kríkov a stromov, trávu, kvety, burinu, piliny a pod..

Napriek usmerneniam a dôrazným upozorneniam,  niektorí z nás,  vhadzujú do týchto kontajnerov handry, plasty,  papier a iný odpad alebo tento odpad ukladajú k brehom miestneho potoka alebo vyhadzujú ho na rôzne miesta, čím vytvárajú nelegálne skládky.

Pripomíname, že na oficiálnej webovej stránke obce je zverejnený „Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu“, podľa ktorého  pôvodcovia odpadu zo zelene môžu využiť na uloženie tohto odpadu najmä vlastné pozemky za účelom kompostovania,  kompostovisko na Zbernom dvore,  kontajneri s označením BRO, ktoré sú rozmiestnené po obci alebo na  Zbernom dvore.

Všetci chceme mať pekné a zdravé prostredie, preto sa snažme aspoň o dodržiavanie zákona o odpadoch, ak sa sami nepričiňujeme k spoločnému záujmu.

Poďakovanie patrí väčšine našich občanov a chalupárov, ktorí okolie svojich domov udržiavajú kosením a skrášľujú kvetinovou výzdobou.

 

V Smolníku, 10.7.2018                                                              Radoslav Dlugoš, starosta obce

Zákaz voľného pohybu psov

Žiadame všetkých chovateľov psov, zvlášť v tomto období prázdnin, aby svojich psov nepúšťali svojvoľne sa pohybovať po verejnom priestranstve. Podľa VZN o držaní psov č. 18 zákaz voľného pohybu psov sa vzťahuje na celú obec.

V prípade, že pes z chovného priestoru opakovane uteká, žiadame majiteľov chovných priestorov o vykonanie účinných opatrení na zamedzenie takýchto prípadov.

Ďalej žiadame všetkých chovateľov, ktorí venčia svojich psov, aby odpratávali exkrementy.

Odpis vodomerov

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad oznamuje širokej verejnosti, že v termíne od 31.05.2016 do 03.06.2016 uskutoční v našej obci pravidelný odpis vodomerov za účelom ročného zúčtovania. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov a zabezpečenie psov.

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Smolník oznamuje, že v dňoch od 10.05.2016 – 27.05.2016 prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017. Zápis je možné urobiť denne od 8.00 do 16.00 hodiny u zástupkyne materskej školy.

Podmienky prijatia :

  • vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do MŠ (žiadosť dostanete u zástupkyne materskej školy)
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Mgr. Martina Horváthová

zástupkyňa MŠ

 

KOMINÁRSTVO – služby v Smolníku

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 03.05.2016 bude svoje služby v našej obci ponúkať KOMINÁRSTVO – Marta Kakalejčíková Spišská Nová Ves. Žiadame občanov, ktorí majú záujem, aby sa nahlásili na Obecnom úrade pri p. Čečovej.

Dotazníkový prieskum

Oznamujeme občanom, že študenti UPJŠ Košice – prírodovedecká fakulta, budú realizovať v našej obci
od utorka 15.3. do štvrtka 17.3.2016 dotazníkový prieskum,
ktorý bude zameraný na postavenie rôznych kategórií obcí v sídelnom systéme regiónu.