Zber a vývoz nebezpečného odpadu

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že v stredu 22.1.2020 v čase od 9,00 hod. do 9,20 hod. sa pred budovou Obecného úradu v Smolníku uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

Odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu od 9,00 do 9,20 hod.

Stúpanie vodnej hladiny

Na Vodnej nádrži Palcmanská Maša sa pravdepodobne  naplnil celý retenčný priestor  a voda už začala pretekať cez bezpečnostný prepad vodnej nádrže, hoci v mernom profile Hnilca Stratená už došlo k poklesu hladiny z max. 163 cm na súčasných 150 cm,  doposiaľ bolo do Hnilca z VN prepúšťaných len 10 m3/s a tak sa postupne bude  prietok vody do Hnilca pod vodnou nádržou zvyšovať až na súčasnú úroveň prítoku do vodnej nádrže, čo je cca 35 m3/s a tým dôjde k nárastu výšky hladiny v toku Hnilec, predovšetkým u obcí Nálepkovo, Švedlár, Mníšek n.H, Helcmanovce.

Všetky obce upozorňujeme, aby venovali situácii na toku Hnilec veľkú pozornosť, pretože nevieme presne odhadnúť dopad nárastu prietoku na naše územie. Ostražitosť je potrebná aj u obcí na toku Hornád, kde je zatiaľ situácia na toku pod 1. SPA, ale hladina rastie.

Veríme, že nebude nutné zasahovať a už vôbec nebude potrebné vyhlasovať mimoriadnu situáciu (Zákon č. 42/1994 Z.z. a z. č. 387/2002).

 

Ing. Milan Turzák (vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Gelnica)

Zakladanie čiernych skládok

Obec Smolník zabezpečuje pre obyvateľov obce a chalupárov širokú sieť možností legálneho nakladania s odpadmi, ktorého popis je zverejnený aj na webovej stránke obce. Napriek úsiliu obce sa v našom katastrálnom území objavujú  „čierne skládky“.  Zverejnené snímky vypovedajú o vzťahu niektorých z nás k životnému prostrediu a k nám ostatným, ktorí sa zapojili do systému  nakladania s odpadmi.

Za účelom vykonania opatrení na zamedzenie vzniku nových nelegálnych skládok,  žiadame občanov o pomoc pri odhaľovaní osôb, ktoré ich zakladajú.  Ak budú tieto osoby identifikované,  všetky náklady na sanáciu vzniknutej skládky nebude znášať obec, ale vinník.

Za spoluprácu ďakuje starosta obce Radoslav Dlugoš

Kontajner určený na bioodpad

Firma Brantner Nova, ktorá zabezpečuje v obci vývoz odpadov, opätovne  upozornila a neodviezla obsah kontajnera určeného na bio odpad z dôvodu, že sa v ňom nachádzal aj iní odpad – viď. obrázok.  (Smolník – Turbína č. 372)

Žiadosť o pomoc – zakladanie nelegálnych skládok

Obec Smolník opakovane dostáva oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu na lesných pozemkoch.

Preto sa obraciame na občanov so žiadosťou o pomoc pri objasňovaní osôb, ktoré zakladajú tieto nelegálne skládky.

Zobrazená skládka sa nachádza po pravej strane cesty pod ” Jazerom” . sken460

Obec Smolník doplnila na jazere odpadkové koše, kontajner na separovaný odpad, pravidelne ich vyprázdňuje, zbiera rozhádzaný odpad, likviduje  na svoje náklady odpad, ktorý je vyzbieraný aj v okolí, následne ho separuje,

udržiava trávnik s odvozením bioodpadu.

Nedovoľme zničiť úsilie obce o skrášlenie každej jej časti, niekoľkými jednotlivcami.

S úctou

 

Radoslav Dlugoš, starosta obce

OZNAM-zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 29.06.2017 v čase od 08.00 hod do 08.45 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude v obci pristavené o 08.00 hod. pri obecnom úrade. Predmetom zberu sú odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Zákaz pálenia odpadu

Zákaz pálenia odpadov

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Smolník upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrady a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony :

  • zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.40/ 1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.

Pálením zeleného odpadu, keď nad obcou sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov.

Ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod., odpad z domuplastové fľaše, papiere, kartóny, gumu …., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Ponuka – plastové nádoby na odpad

zlta-konvaObec Smolník v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o. ponúka širokej verejnosti na predaj plastovú nádobu žltej farby (viď obrázok) vhodnú pre zber komunálneho a priemyselného odpadu. Hmotnosť 9 kg, objem 120 l, gumové kolieska. Nevhodné pre ukladanie popola.

Bežná cena je 37 € s DPH, momentálna akciová cena je 25 € s DPH.

V prípade Vášho záujmu prosím kontaktujte p. Švedovú na t. č. 0918 765 322

ÚSPORA DOMÁCNOSTIAM – dotácie na obnoviteľné zdroje energií

Oznamujeme širokej verejnosti, že súkromná spoločnosť prostredníctvom projektu
ÚSPORA DOMÁCNOSTIAM
prideľuje dotácie na obnoviteľné zdroje energií. Dotácie sú určené rodinným domom pre zariadenia, ako je fotovoltika, solárny kolektor a tepelné čerpadlá, ktoré nahradia elektrinu a plyn v domácnosti. Stretnutie záujemcov sa uskutoční v piatok 8.4.2016 o 17.00 hodine v Reštaurácii Alžbetin Dom. Projekty budú k dispozícii aj na OcÚ.

Pozrieť udalosť