Adresa: Smolník 247
Telefón:
053/4897261- zariadenie            053/4897201 – pracovník obce

Registrácia: Úrad Košického samosprávneho kraja pod č. 118/2010 – OSV
zo dňa 26.2.2010
Profil organizácie:
Zariadenie opatrovateľskej služby je verejným poskytovateľom sociálnej služby so zameraním na cieľovú skupinu osôb v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov.
Kapacita zariadenia je 12 osôb v samostatných izbách bez WC, ktoré sa nachádza v ich blízkosti. K dispozícii je jedna spoločenská miestnosť, spoločná kúpeľňa. K zariadeniu patrí priestranná záhrada. Stravovanie je zabezpečené donáškou obedov, ostatná strava sa zabezpečuje podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klientov. Služby podľa § 35 zák.č.448/2008 v znení neskorších zmien zabezpečujú opatrovateľky s osvedčením na výkon tejto činnosti.

Postup žiadateľa k prijatiu do zariadenia:
Žiadateľ predloží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorého obec Smolník spíše so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Aktuálny stav:
V súčasnej dobe nie je využívaná celá kapacita zariadenia, preto každá žiadosť, po splnení kritérií zákona o sociálnych službách je vybavená kladne.
Výhodou umiestnenia v ZOS v Smolníku je domácke prostredie v jednolôžkových izbách, nízka cena za ubytovanie a ostatné sociálne služby, relax v spoločenskej miestnosti, záhrade a krásnom prostredí obce a v neposlednom rade odborný a ochotný personál.

Podľa VZN č. 33/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v ZOS úhrada za sociálne služby je podľa stupňa odkázanosti
od 2,- € /deň po 2,20 €/deň a za ubytovanie 0,10 €/m2/deň.
Izby sú vo veľkosti najviac do 18 m2.

Príklad platby za 1 mesiac:
izba 18 m2 x 0,10 € x 30 dní = 54,- €,
soc.služby 2,20 € x 30 dní    = 66,- €
Najvyššia mesačná platba spolu je 120,- €

Stravovanie a elek.energia nie sú zahrnuté do mesačnej platby.