Obec Smolník ako správca pohrebiska má počas celého roka umiestnený na cintoríne veľkoobjemový kontajner na odpad z hrobov, ako sú umelé kvety, vence, kahance. Minimálne 2 x ročne zabezpečuje vývoz kontajnera na skládku odpadov v Spišskej Novej Vsi.

Preto každého návštevníka cintorína nepríjemne prekvapila bezohľadnosť tých, ktorí tento týždeň odpad v značnom množstve nahádzali k vchodovej bráne cintorína.

Keďže všetci máme snahu udržiavať miesto odpočinku našich príbuzných v úhľadnom a pietnom stave,  žiadame vás, vážení občania, o súčinnosť k zamedzeniu ďalšieho takéhoto konania.

 

V Smolníku, 26.4.2018                                                               Radoslav Dlugoš, starosta obce