Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 27.06.2011 so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2011
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
 6. Správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou Smolník
 7. Záverečný účet obce Smolník za rok 2010
 8. Výročná správa obce Smolník
 9. Žiadosti a rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).