Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 11.05.2012 so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  4. Organizačné záležitosti obce
  5. Diskusia
  6. Uznesenie
  7. Záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).