Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 23.06.2012 so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
 5. Správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou Smolník
 6. Záverečný účet obce Smolník za rok 2011
 7. Výročná správa obce Smolník
 8. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 9. Organizačné záležitosti obce
 10.  Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Uznesenie
 13. Záver

 

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).