Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 14.12.2012 so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1.  Otvorenie – návrh programu
 2.  Kontrola uznesenia
 3.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 4.  VZN č. 37/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5.  Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 6.  Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality
 7.  Žiadosť o vykonanie následnej finančnej kontroly hlavnou kontrolórkou obce v ZŠ s MŠ Smolník
 8.  Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej následnej kontrole v ZŠ s MŠ Smolník
 9.  Úsporné opatrenia na zabezpečenia financovania výkonu originálnych kompetencií
 10.  Organizačné a finančné záležitosti ZŠ s MŠ Smolník
 11.  Žiadosti o odkúpenie hmotného majetku obce
 12.  Žiadosť o materiálnu pomoc pre RKC Smolník
 13.  Žiadosť o prijatie za riadneho člena Regionálneho vzdelávacieho centra  Košice
 14.  Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roku 2013
 15.  Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdiel  majetku a záväzkov v roku 2012
 16.  Rozpočtové opatrenie
 17.  Rôzne
 18.  Diskusia
 19.  Uznesenie
 20.  Záver

 

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).