Zasadnutie OZ – 06.03.2019

 

O Z N A M

 

 

 

 Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 06.03.2019  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

  

 

 

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 06.12.2018
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Rozpočet obce Smolník na rok 2019
 6. Správa hlavnej kontrolórky obce Smolník o vykonaných kontrolách za rok 2018
 7. VZN č. 39/2012 dodatok č.2
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

 

 

 

Radoslav Dlugoš

starosta obce Smolník

Oznámenie o doručení zásielky

Obecný úrad Smolník oznamuje adresátovi :

Agáta Maliková

doručenie písomnosti.

Adresát si môže v lehote do 22.2.2019 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v kancelárii Obecného úradu.

Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude adresátovi zásielka vydaná.

Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude následne zaslaná adresátovi.

Tento oznam je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Smolník od 5.2.2019 do 20.2.2019.

Oznam o vývoze nebezpečného odpadu – 18.12.2018

Oznam o vývoze nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v utorok 18.12.2018 v čase od 9,00 do 9,50 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9,00 hodine pri Obecnom úrade v Smolníku.

Pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,

žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,

rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v Smolník v utorok od 9,00 hod.

Zasadnutie rady školy – 17.12.2018

 

O Z N A M

 

Dňa 17. decembra 2018 o 15:00 h sa v priestoroch Obecného úradu v Smolníku uskutoční zasadnutie rady školy.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa.
 3. Informácie riaditeľa školy o aktuálnych problémoch a úspechoch školy.
 4. Rôzne.
 5. Návrh na uznesenia.
 6. Záver.

 

 

V Úhornej dňa 5. december 2018.

 

Roman König

predseda rady školy

Zasadnutie OZ – 06.12.2018

                                                     P O Z V Á N K A

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 06.12.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
 8. Voľba návrhovej komisie
 9. Návrh na sobášiacich
 10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
 13. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
 14. Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník  č. 48/2018
 15. Rôzne
 16. Záver

                            Radoslav Dlugoš

                           starosta obce Smolník