Zber a vývoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 17.12.2019 o 9:30 hod sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu.

Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9:30 pri obecnom úrade.

 

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať:

  • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
  • žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,
  • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov, doniesli ich a odovzdali priamo pracovníkom zberového auta a nenechávali ich pred budovou obecného úradu, 

 z dôvodu, že občania prinášajú aj iný odpad ako vyššie uvedený !!!

MUDr. Štefan Holka

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Štefan Holka oznamuje svojím pacientom, že v piatok 29.11.2019 nebude ordinovať on ani jeho zdravotná sestra.

Vianočné trhy obce Smolník

Obec Smolník pozýva všetkých šikovných a kreatívnych výrobcov rôznych produktov, aby prišli ukázať a ponúknuť svoje výrobky na predaj  a tým dotvoriť atmosféru tohtoročných vianočných trhov obce Smolník –  14.12.2019.

Prihlasovať sa môžete u Lenky Hudákovej na obecnyuradsmolnik@stonline.sk alebo na tel. č. 053/4799130.

Možnosť prenájmu elektr. prípojky 1 euro/ deň.

Stúpanie vodnej hladiny

Na Vodnej nádrži Palcmanská Maša sa pravdepodobne  naplnil celý retenčný priestor  a voda už začala pretekať cez bezpečnostný prepad vodnej nádrže, hoci v mernom profile Hnilca Stratená už došlo k poklesu hladiny z max. 163 cm na súčasných 150 cm,  doposiaľ bolo do Hnilca z VN prepúšťaných len 10 m3/s a tak sa postupne bude  prietok vody do Hnilca pod vodnou nádržou zvyšovať až na súčasnú úroveň prítoku do vodnej nádrže, čo je cca 35 m3/s a tým dôjde k nárastu výšky hladiny v toku Hnilec, predovšetkým u obcí Nálepkovo, Švedlár, Mníšek n.H, Helcmanovce.

Všetky obce upozorňujeme, aby venovali situácii na toku Hnilec veľkú pozornosť, pretože nevieme presne odhadnúť dopad nárastu prietoku na naše územie. Ostražitosť je potrebná aj u obcí na toku Hornád, kde je zatiaľ situácia na toku pod 1. SPA, ale hladina rastie.

Veríme, že nebude nutné zasahovať a už vôbec nebude potrebné vyhlasovať mimoriadnu situáciu (Zákon č. 42/1994 Z.z. a z. č. 387/2002).

 

Ing. Milan Turzák (vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Gelnica)

E-kniha: BRÁŇTE SA!

Kniha, ktorá obsahuje veľmi veľa užitočných informácií o reálnej sebaobrane.

Sebaobranný systém KOBUKRAV, ktorý spolu so špecialistami vyvinul expert na sebaobranu a bezpečnosť Tibor Sklut, predstavuje jednoduché a vďaka špeciálnej pomôcke kobutan aj veľmi účinné techniky, schopné ochrániť zdravie či dokonca život.

Jeho výhodou je najmä to, že je určený pre každého, bez ohľadu na vek či pohlavie. Pomenovanie Kobukrav vzniklo spojením dvoch základných elementov, ktoré tento spôsob sebaobrany charakterizujú.

KOBUTAN + KRAV MAGA = KOBUKRAV

KOBUKRAV je japonská pomôcka slúžiaca na sebaobranu. KRAV MAGA  je izraelská špeciálna sebaobrana,zamerané na boj zblízka. Zakladateľom  Krav Magy bol Imi Lichtenfeld, rodák z Bratislavy.

Zakladateľ a tréner sebaobranného systému Kobukrav, Tibor Sklut, svoje skúsenosti s bojom získal ako zástupca izraelskej antiteroristickej organizácie I.S.A.T.I. pre Strednú Európu. Absolvoval viaceré kurzy o bezpečnosti a sebaobrane v izraelských špeciálnych jednotkách, ako aj v ďalších krajinách. Znalosti nadobudnuté v praxi ho viedli k vytvoreniu zjednodušenej verzie pouličného boja, vhodného naozaj pre všetkých.Naučte sa jedinečný systém sebaobrany KOBUKRAV priamo od jeho tvorcu a ubráňte sa aj v tých najzložitejších situáciách.

 

Kobukrav e-book sk.

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020

Elektronická adresa pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou : obecnyuradsmolnik@stonline.sk alebo matrikasmolnik@mail.t-com.sk .

Informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky : http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Zasadnutie rady školy

Dňa 21. októbra 2019 o 15:00 h sa v priestoroch Obecného úradu v Smolníku uskutoční zasadnutie rady školy.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa.
  3. Správa riaditeľa školy o VVV za školský rok 2018 – 2019
  4. Personálne zabezpečenie vyučovania v školskom roku 2019 – 2020
  5. Rôzne
  6. Návrh na uznesenia.
  7. Záver.

 

V Úhornej dňa 4. októbra 2019.

 

 

Roman König

predseda rady školy

Zakladanie čiernych skládok

Obec Smolník zabezpečuje pre obyvateľov obce a chalupárov širokú sieť možností legálneho nakladania s odpadmi, ktorého popis je zverejnený aj na webovej stránke obce. Napriek úsiliu obce sa v našom katastrálnom území objavujú  „čierne skládky“.  Zverejnené snímky vypovedajú o vzťahu niektorých z nás k životnému prostrediu a k nám ostatným, ktorí sa zapojili do systému  nakladania s odpadmi.

Za účelom vykonania opatrení na zamedzenie vzniku nových nelegálnych skládok,  žiadame občanov o pomoc pri odhaľovaní osôb, ktoré ich zakladajú.  Ak budú tieto osoby identifikované,  všetky náklady na sanáciu vzniknutej skládky nebude znášať obec, ale vinník.

Za spoluprácu ďakuje starosta obce Radoslav Dlugoš