ZBER DREVENÉHO ODPADU

Oznámenie o zbere drevného odpadu z orezov stromov a kríkov

V rámci Integrovaného systému nakladania s odpadmi obec Smolník bude mať zabezpečený veľkoobjemový kontajner na drevný odpad z orezov stromov a kríkov.

Miesto umiestnenia kontajnera bude na námestí v parku v mesiaci október/november, tak ako to bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch. Presný termín bude včas zverejnený.

Prosíme občanov, aby konáre pripravené k uloženiu do kontajnera boli v dĺžke cca 50 cm, drobné konáre zviazané alebo uložené vo vreci.  Do tohto kontajnera nesmie sa uložiť  žiadny iný odpad.

VÝKUP PAPIERA A JEDLÉHO OLEJA – 04.10.2018

O Z N A M

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. oznamuje občanom,

že dňa 04.10.2018 uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja

Výkup sa uskutoční:
od 14:20 do 14:50 hod. – pri Obecnom úrade

Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón,
použitý jedlý rastlinný olej

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
Za 1L oleja dostanete 1 ks toaletného papiera.
Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera.

UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme mokrý papier a papier v igelitových vreciach!
Olej vykupujeme v plastových fľašiach!

Ponúkaný tovar_brantner-cenník

NÁVRH VZN O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV 2018

Návrh

 

Obec Smolník podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 16 zákona NR SR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších prepisov  v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník

Obce Smolník č. 48/2018

 

 • 1

Základné ustanovenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje miesta na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách vo voľbách (do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov samosprávy obcí, vo voľbách do Európskeho parlamentu) kandidujúcich politických strán, hnutí, ich koalícií (ďalej len „ kandidujúce subjekty“), prípadne aj kandidujúcich jednotlivcov na území obce Smolník

 

 • 2

Vymedzenie pojmov

 

 1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto nariadenia rozumie kandidujúci politický subjekt (politická strana, hnutie alebo ich koalícia, kandidujúci jednotlivec).
 2. Za volebné plagáty sa pre účely tohto nariadenia považujú tlačené alebo písané materiály, letáky, oznamy, prospekty alebo iné materiálny, ktoré svojim obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

 

 • 3

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

 

 1. Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane môžu kandidujúce subjekty umiestňovať len na miestach na to vyhradených obcou Smolník.
 2. Obec Smolník vyhradzuje na umiestňovanie volebných plagátov tieto miesta :

– tabule oznamov na námestí

 1. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v obci Smolník je neprípustné.
 2. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy v rovnakom pomere pre kandidujúce subjekty vykoná Obec Smolník až potom, čo jej budú doručené zoznamy zaregistrovaných kandidátov.

 

 • 4

Povinnosti kandidujúceho subjektu

 

 1. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečí kandidujúci subjekt sám a na vlastné náklady.
 2. Kandidujúci subjekt, ktorý bude v rámci volebnej kampane vylepovať svoje volebné plagáty, je povinný na vyhradených plochách rešpektovať zásadu rovnosti všetkých kandidujúcich subjektov. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane toto miesto prázdne. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
 3. Kandidujúci subjekt, ktorý v rámci volebnej kampane vylepil svoje plagáty na vyhradených plochách, je povinný do 15 dní po skončení volieb zabezpečiť ich odstránenie. Ak sa tak nestane, Obec Smolník vyzve kandidujúci subjekt na ich odstránenie v náhradnom termíne a to do 15 dní od doručenia výzvy. Ak ani v náhradnom termíne nebudú plagáty odstránené, obec ich odstráni na vlastné náklady, ktoré budú prefakturované kandidujúcemu subjektu. Kandidujúci subjekt je povinný vystavenú faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia.

 

 • 5

Záverečné ustanovenia

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník č. 48/2018  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Smolníku dňa ………….., uznesením č.          /2018.
 2. Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník č. 48/2018 nadobúda účinnosť ……
 3. Účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník  č. 48/2018 sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.46/2017  o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník   zo dňa 28.9.2017.

 

 

 

                                                                                                                Radoslav Dlugoš v.r.

                                                                                                                starosta obce

ZASADNUTIE RADY ŠKOLY – 1.10.2018

O Z N A M

 

Dňa 1. októbra 2018 o 15:00 h sa v priestoroch Obecného úradu v Smolníku uskutoční zasadnutie rady školy.

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa.
 3. Správa riaditeľa školy o VVV za školský rok 2017 – 2018
 4. Personálne zabezpečenie vyučovania v školskom roku 2018 – 2019.
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenia.
 7. Záver

 

V Úhornej dňa 25. september 2018.

 

Roman König

predseda rady školy

ZASADNUTIE OZ – 28.09.2018

ZASADNUTIE OZ 28.09.2018

 Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.09.2018  so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

 

Program :

 

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.06.2018
 4. Rozpočtové opatrenie 6/2018
 5. Rozpočtové opatrenie 7/2018
 6. Organizačné záležitosti obce Smolník
 7. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 8. Žiadosti a rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

 

                          Radoslav Dlugoš v.r.

                            starosta obce Smolník

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Váš list/zo dňa                      Naše číslo                              Vybavuje/linka                    Smolník

                                                OcÚSM/173/2018                Kluknavská                           5.8.2018

                                                           053/4897201

    Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Imricha Bavoľara, bytom Smolník,

že mu bola doručená písomnosť na adresu Imrich Bavoľar    055 66 Smolník. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená v podateľni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať.

 

 

 

                                                                                                         Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

 

 

Potvrdenie o dobe zverejnenia:

Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník a na webovej stránke obce od 23.8.2018  do 7.9.2018

PRAVIDELNÝ ROČNÝ ODPOČET ELEKTROMEROV 6.-7. 9. 2018

VSD Košice a.s. bude prevádzkovať v dňoch 6. -7. 9. 2018 pravidelný ročný odpočet elektromerov,

preto žiadame odberateľov o sprístupnenie elektromerov a zabezpečenie psov v čase od 7:30 – 15:00.

OZNÁMENIE O DORUČENÍ ZÁSIELKY

Obecný úrad 1 055 66 Smolník 1

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Váš list/zo dňa                      Naše číslo                              Vybavuje/linka                    Smolník

                                                OcÚSM/173/2018                Kluknavská                           5.8.2018

                                                                                                 053/4897201

    Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Imricha Bavoľara, bytom Smolník,

že mu bola doručená písomnosť na adresu Imrich Bavoľar    055 66 Smolník. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená v podateľni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať.

 

 

 

 

Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

 

 

Potvrdenie o dobe zverejnenia:

Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník a na webovej stránke obce od 23.8.2018  do 7.9.2018

OZNÁMENIE O DORUČENÍ ZÁSIELKY

Obec Smolník

Obecný úrad 1 055 66 Smolník 1

 

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Váš list/zo dňa                      Naše číslo                              Vybavuje/linka                    Smolník

                                                OcÚSM/167/2018               Kluknavská                           5.8.2018

                                                                                                 053/4897201

    Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Petra Toplanského, bytom Smolník,

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Peter Toplanskýi Obec Smolník, Obecný úrad 1  055 66 Smolník. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená v podateľni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať.

 

 

 

 

Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

 

 

Potvrdenie o dobe zverejnenia:

Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník a na webovej stránke obce od 23.8.2018  do 7.9.2018

ZBER ELEKTROODPADU

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci

zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.

Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou.

V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

 

Zvoz sa uskutoční:

27.8. 2018

v čase o11:00 hod.

Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

Informácie vám radi poskytneme aj na www.heko.sk alebo na tel. č.: +421 915 492 511, +421 55 674 87 77

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Oznámenie

 

Obec Smolník zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 :

 

obecnyuradsmolnik@stonline.sk

 

V Smolníku dňa 21.8.2018                                    Radoslav Dlugoš, starosta obce, v.r.

 

 

 

MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Menovanie zapisovateľky MVK v Smolníku

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení niektorých predpisov Obec Smolník zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený – komunálne voľby 2018.

Rozhodnutie – komunálne voľby 2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 

ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí  dňa 10.novembra 2018

    Obec Smolník, podľa ustanovení § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje počet obyvateľov obce Smolník:

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb je 1013.

V Smolníku, 16.7.2018

 

                                                                                 Radoslav Dlugoš, v.r.

                                                                                     starosta obce

 

Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR : https://www.minv.sk/?volby-oso2018

UPOZORNENIE – NAKLADANIE S ODPADOM

Vážení občania,

v našej obci  opakovanie dochádza k nesprávnemu nakladaniu s odpadmi. V minulom týždni  boli  rozmiestnené ďalšie hnedé kontajneri s označením BRO na biologicky odpad zo záhrad zo strihania a orezávania kríkov a stromov, trávu, kvety, burinu, piliny a pod..

Napriek usmerneniam a dôrazným upozorneniam,  niektorí z nás,  vhadzujú do týchto kontajnerov handry, plasty,  papier a iný odpad alebo tento odpad ukladajú k brehom miestneho potoka alebo vyhadzujú ho na rôzne miesta, čím vytvárajú nelegálne skládky.

Pripomíname, že na oficiálnej webovej stránke obce je zverejnený „Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu“, podľa ktorého  pôvodcovia odpadu zo zelene môžu využiť na uloženie tohto odpadu najmä vlastné pozemky za účelom kompostovania,  kompostovisko na Zbernom dvore,  kontajneri s označením BRO, ktoré sú rozmiestnené po obci alebo na  Zbernom dvore.

Všetci chceme mať pekné a zdravé prostredie, preto sa snažme aspoň o dodržiavanie zákona o odpadoch, ak sa sami nepričiňujeme k spoločnému záujmu.

Poďakovanie patrí väčšine našich občanov a chalupárov, ktorí okolie svojich domov udržiavajú kosením a skrášľujú kvetinovou výzdobou.

 

V Smolníku, 10.7.2018                                                              Radoslav Dlugoš, starosta obce

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 27.6.2018

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že v stredu 27.6.2018 v čase od 9,00 hod. do 9,50 hod. pred budovou Obecného úradu v Smolníku uskutoční sa zber a vývoz nebezpečného odpadu.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

Odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu od 9,00 do 9,50 hod.