Zasadnutie rady školy

Dňa 21. októbra 2019 o 15:00 h sa v priestoroch Obecného úradu v Smolníku uskutoční zasadnutie rady školy.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa.
  3. Správa riaditeľa školy o VVV za školský rok 2018 – 2019
  4. Personálne zabezpečenie vyučovania v školskom roku 2019 – 2020
  5. Rôzne
  6. Návrh na uznesenia.
  7. Záver.

 

V Úhornej dňa 4. októbra 2019.

 

 

Roman König

predseda rady školy

Zakladanie čiernych skládok

Obec Smolník zabezpečuje pre obyvateľov obce a chalupárov širokú sieť možností legálneho nakladania s odpadmi, ktorého popis je zverejnený aj na webovej stránke obce. Napriek úsiliu obce sa v našom katastrálnom území objavujú  „čierne skládky“.  Zverejnené snímky vypovedajú o vzťahu niektorých z nás k životnému prostrediu a k nám ostatným, ktorí sa zapojili do systému  nakladania s odpadmi.

Za účelom vykonania opatrení na zamedzenie vzniku nových nelegálnych skládok,  žiadame občanov o pomoc pri odhaľovaní osôb, ktoré ich zakladajú.  Ak budú tieto osoby identifikované,  všetky náklady na sanáciu vzniknutej skládky nebude znášať obec, ale vinník.

Za spoluprácu ďakuje starosta obce Radoslav Dlugoš

FK OL Baník Smolník

Futbalový klub obce Smolník – FK OL Baník Smolník, ktorého predsedom je starosta obce Radoslav Dlugoš, dostal do daru futbalové lopty od partnerského klubu SŠK Bílovec na Morave, ktorého trénerom je Peter Šloff. Za tento dar veľmi pekne ďakujeme, lopty boli odovzdané riaditeľovi ZŠ s MŠ v Smolníku pánovi Mgr. Mikulášovi Barnovi na ich ďalšie športové využitie pre žiakov našej školy.

Nelegálna skládka

Ešte stále existujú medzi nami ľudia, ktorí dokážu vytvoriť takúto skládku.

Nezodpovedná osoba  si dala námahu vyniesť odpad za obec, hoci menej náročné je vyseparovaný odpad  uložiť do nádob, ktoré sú rozmiestnené po obci alebo na Zberný dvor, /ak už doma neseparuje/. Navyše jej konanie si opätovne vynútilo vynaložiť prácu a financie na likvidáciu nelegálnej skládky.

Vážení občania, všímajme si ľudí, ktorí takto ľahostajne pristupujú k nášmu životnému prostrediu, aby oni sami mohli byť postihnutí za porušovanie zákona o odpadoch.

Radoslav Dlugoš, starosta obce

Vrtuľník na zelenom ihrisku

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prác na Orange stožiari pristane 30.09.2019 o 15:00 hod na zelenom ihrisku vrtuľník.

Kontajner určený na bioodpad

Firma Brantner Nova, ktorá zabezpečuje v obci vývoz odpadov, opätovne  upozornila a neodviezla obsah kontajnera určeného na bio odpad z dôvodu, že sa v ňom nachádzal aj iní odpad – viď. obrázok.  (Smolník – Turbína č. 372)

Žiadosť o pomoc – zakladanie nelegálnych skládok

Obec Smolník opakovane dostáva oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu na lesných pozemkoch.

Preto sa obraciame na občanov so žiadosťou o pomoc pri objasňovaní osôb, ktoré zakladajú tieto nelegálne skládky.

Zobrazená skládka sa nachádza po pravej strane cesty pod ” Jazerom” . sken460

Obec Smolník doplnila na jazere odpadkové koše, kontajner na separovaný odpad, pravidelne ich vyprázdňuje, zbiera rozhádzaný odpad, likviduje  na svoje náklady odpad, ktorý je vyzbieraný aj v okolí, následne ho separuje,

udržiava trávnik s odvozením bioodpadu.

Nedovoľme zničiť úsilie obce o skrášlenie každej jej časti, niekoľkými jednotlivcami.

S úctou

 

Radoslav Dlugoš, starosta obce

Stomatologická ambulancia

Stomatologická ambulancia MUDr. Heleny Sopkovej oznamuje že, pani doktorka bude ordinovať vo štvrtok  12.09.2019 od 8:00 hod do 12:00 hod.

Pravidelný ročný odpočet elektromerov

Východoslovenská distribučná, a. s. bude prevádzať dňa 4.9.2019 to je streda, pravidelný ročný odpočet elektromerov, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie elektromerov a zabezpečenie si svojich domácich psov v čase od 7:00 do 16: 00 hodiny.

Kniha Baníctvo a Spiš vo fotografii na predaj

Obec Smolník ponúka širokej verejnosti na predaj knihu Baníctvo a Spiš vo fotografii.

Autor knihy: Milan Baláži

Vydavateľstvo: Polygraf print spol. s. r. o.

ISBN 978-80-973071-0-3

Cena knihy: 11 eur

Meranie vlhkosti muriva 4.9.2019

Vážení občania,

firma HELAS FSS s.r.o. vykonáva na Slovensku vo vybratých obciach
štatistický prieskum mokrých domov.
Do Vašej obce príde pracovník firmy dňa 4.9. 2019 t.j. v stredu.
S občanmi, ktorí súhlasia, vypíše jednoduchý dotazník.
U občanov, ktorí budú mať záujem, prevedie pracovník firmy  bezplatné merania mokrých múrov.

Ján Hamáček, konateľ spoločnosti

Otváracie hodiny reštaurácie a pohostinstva Alžbetin dom

V dňoch 29.8. – 1.9.2019 sú otváracie hodiny reštaurácie a pohostinstva Alžbetin dom nasledovné:

 

                                pohostinstvo                                reštaurácia

29.8.2019            14.00  —    22.00                              zatvorené (k dispozicii kuchár)

30.8.2019           11.00 —    23.00                                11.30    —    15.00

31.8.2019            11.00  —  23.00                               zatvorené

1.9.2019               14.00 —   22.00                                zatvorené