Návrh

 

Obec Smolník podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 16 zákona NR SR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších prepisov  v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník

Obce Smolník č. 48/2018

 

 • 1

Základné ustanovenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje miesta na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách vo voľbách (do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov samosprávy obcí, vo voľbách do Európskeho parlamentu) kandidujúcich politických strán, hnutí, ich koalícií (ďalej len „ kandidujúce subjekty“), prípadne aj kandidujúcich jednotlivcov na území obce Smolník

 

 • 2

Vymedzenie pojmov

 

 1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto nariadenia rozumie kandidujúci politický subjekt (politická strana, hnutie alebo ich koalícia, kandidujúci jednotlivec).
 2. Za volebné plagáty sa pre účely tohto nariadenia považujú tlačené alebo písané materiály, letáky, oznamy, prospekty alebo iné materiálny, ktoré svojim obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

 

 • 3

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

 

 1. Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane môžu kandidujúce subjekty umiestňovať len na miestach na to vyhradených obcou Smolník.
 2. Obec Smolník vyhradzuje na umiestňovanie volebných plagátov tieto miesta :

– tabule oznamov na námestí

 1. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v obci Smolník je neprípustné.
 2. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy v rovnakom pomere pre kandidujúce subjekty vykoná Obec Smolník až potom, čo jej budú doručené zoznamy zaregistrovaných kandidátov.

 

 • 4

Povinnosti kandidujúceho subjektu

 

 1. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečí kandidujúci subjekt sám a na vlastné náklady.
 2. Kandidujúci subjekt, ktorý bude v rámci volebnej kampane vylepovať svoje volebné plagáty, je povinný na vyhradených plochách rešpektovať zásadu rovnosti všetkých kandidujúcich subjektov. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane toto miesto prázdne. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
 3. Kandidujúci subjekt, ktorý v rámci volebnej kampane vylepil svoje plagáty na vyhradených plochách, je povinný do 15 dní po skončení volieb zabezpečiť ich odstránenie. Ak sa tak nestane, Obec Smolník vyzve kandidujúci subjekt na ich odstránenie v náhradnom termíne a to do 15 dní od doručenia výzvy. Ak ani v náhradnom termíne nebudú plagáty odstránené, obec ich odstráni na vlastné náklady, ktoré budú prefakturované kandidujúcemu subjektu. Kandidujúci subjekt je povinný vystavenú faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia.

 

 • 5

Záverečné ustanovenia

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník č. 48/2018  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Smolníku dňa ………….., uznesením č.          /2018.
 2. Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník č. 48/2018 nadobúda účinnosť ……
 3. Účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník  č. 48/2018 sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.46/2017  o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník   zo dňa 28.9.2017.

 

 

 

                                                                                                                Radoslav Dlugoš v.r.

                                                                                                                starosta obce