Obec Smolník týmto informuje širokú verejnosť, predovšetkým občanov bývajúcich v časti obce Spálená Huta, že obec po zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného 08.09.2016 už intenzívne pracuje na odstránení havarijného stavu prístupovej cesty v tejto časti obce.  Momentálne sa vybavujú všetky potrebné kroky v procese verejného obstarávania a následne sa zrealizuje samotné odstránenie havarijného stavu. Predpokladaný termín ukončenia prác do 20.12.2016

V Smolníku, 27.09.2016

 

                                                                                    Radoslav Dlugoš v.r.

                                                                                      starosta obce Smolník