Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.09.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia
  4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smolník na roky 2016 až 2022
  5. Organizačné záležitosti obce
  6. Doplnok č. 1 k VZN č. 37/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  7. Rozpočtové opatrenie
  8. Žiadosti a rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

                         Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník